Особлива інформація

Статут та виписки


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 21.04.2021р. ПрАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350"

Вих.№  ЗБ-2021/1

 

Від  17/03/2021

 

 Повідомлення про  проведення загальних зборів акціонерів

Приватне  акціонерне товариство “Автотранспортне підприємство 16350”, скорочено ПАТ «АТП 16350», ідентифікаційний номер 03115212 (далі - Товариство) повідомляє, що  21 квітня 2021 року о 15-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів за місцезнаходженням товариства: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров.Мічуріна, 2-А, у залі засідань. Дата складання переліку акціонерів, які  мають право на участь в цих зборах,   15.04.2021 року. Реєстрація учасників зборів    з 14-00 до 14-45  у день та за місцем проведення зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та внести свої пропозиції можна за місцезнаходженням Товариства в загальному відділі у робочі дні з 07-30 до 11-00, а у день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа  - директор Басарабчук Н.І., телефон  (097) 337-23-68. До дати проведення зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та отримувати на них письмові відповіді.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

 Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони надані з дотриманням вимог цього абзацу.  Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчена копія лишається у Товаристві).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Керівник юридичної особи або інша особа, яка згідно статуту має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, має надати виписку зі статуту, що визначає його повноваження, засвідчену  уповноваженою особою цієї юридичної особи, копію документа, що засвідчує призначення/обрання керівника(особи що має право діяти без довіреності), рішення відповідного органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника(особи що має право діяти без довіреності) представляти юридичну особу на цих зборах (тільки у разі, якщо це передбачено її установчими документами). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом  на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення цих загальних зборів, а саме станом на 03.03.2021, загальна кількість акцій, випущених Товариством - 2508920  штук простих іменних, кількість голосуючих акцій -  1888416    штук.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 15.04.2021, буде розміщена не пізніше 24 години 20.04.2021 р.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного,  а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства, розміщається на  веб-сайті Товариства: /03115212.1ua.info.

 

Перелік питань з проектом рішень, запропонованих Наглядовою радою,  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:  Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова комісії -  Посмітний Анатолій Григорович, члени комісії -    Кравцова Людмила Леонідівна і Медведєва Юлія Олександрівна.

 

2. Звіт директора про результати діяльності Товариства в 2020 р. та основні напрямки діяльності в 2021 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2020 рік  прийняти до відома, основні напрямки діяльності  в 2021 році затвердити.

 

3. Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2020 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради про результати роботи за 2020 рік.

 

4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 р., затвердження її звіту  та  висновку.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2020 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2020 рік.

 

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2020 р.

Проект рішення: Затвердити річну  звітність Товариства за 2020 рік.

 

6. Про розподіл прибутків за 2020 рік та дивіденди Товариства в 2021 році.

Проект рішення: Збільшити суму нерозподіленого прибутку Товариства на суму прибутку, отриманого в 2020 р. Дивіденди в 2021 році не нараховувати та не виплачувати.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

Звітний, 2020

Попередній, 2019

Усього активів

1426,1

1416,9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

631,4

631,4

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

789,7

774,4

Гроші та їх еквіваленти

5,0

11,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

683,7

682,9

Власний капітал

1405,0

1404,2

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

627

627

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

--

--

Поточні зобов'язання і забезпечення

21,1

12,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

0,8

1,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2508920

2508920

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00000031886

0,000000558

Це повідомлення затверджено Наглядовою радою Товариства.Дата розміщення повідомлення 17.03.2021 року.        в формате doc    підпис