Особлива інформація

Статут та виписки


Аудиторський висновок про фінансову звітність акціонерного товариства ВАТ “Автотранспортне підприємство-16350”

                                                               АУДИТОРСЬКА ФІРМА УКРАЇНИ
                                                                     “СХІД ТРАНС АУДИТ”


61124, м. Харків, пр-т.Гагаріна 129, оф. 213 Свідоцтво про внесення до Реєстру тел.(057)758-13-43 суб”єктів аудиторської діяльності Розрахунковий рахунок 26002052298780 №3447 від 30.09.2004р., вХарківському ГРУ ПриватБанка Реєстраційна №139 м.Харкова, МФ0 351533 код ЄГРПОУ 32952166

                                                                                             Свідоцтво про внесення до
                                                                                             Реєстру аудиторів,які мають право
                                                                                             перевіряти фін.установи рег.№ 189
                                                                                             серія АБ №000166 рішення комісії №439.

Аудиторський висновок про фінансову звітність акціонерного товариства та підприємства-емітента облігацій (крім банків) ВАТ “ Автотранспортне підприємство-16350 ”.
 

Основні відомості про аудиторську фірму.

Приватне Підприємство Аудиторська фірма “Схід Транс Аудит”, ідентифікаційний код 32952166, зареєстрована Виконавчим Комітетом Харківської Міської Ради 16.06.2004 року, номер запису 14801200000015244; свідоцтво про державну реєстрацію №503345; яка діє на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №3447, виданого Аудиторською палатою України 30 вересня 2004року №139 термін чинності до 24.09.2014р; а також Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів рег.№189, серія АБ 000166, внесено відповідно до рішення Комісії від 27.02.2007 року №439 та подовжене; Сертифікат Аудитора №005802 видан 29.04.2004року та подовжений до 29.04.2014року. Адреса: місто Харків,проспект Гагаріна, 129, к.213, поштовий індекс 61124 тел.758-13-43,758-13-45 провела перевірку фінансової звітності за 2010 рік по Відкритому Акціонерному Товариству « АТП-16350”.

Висновок виданий 31 березня 2011 року.

Основні відомості про емітента.

Емітент: Відктите акціонерне товариство “Автотранспортне підприємство 16350” (далі ВАТ, Товариство, підприємство). Вiдкрите акцiонерне товариство " АТП - 16350" засноване вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй областi вiд 11.12.1995 р. за № 1354-П шляхом перетворення державного пiдприємства Чугуївське автотранспортне пiдприємство 16350 в акцiонерне товариство вiдкритого типу .

ВАТ " АТП - 16350 " зареєстровано Чугуївською районною державною адмiнiстрацiєю Харкiвської областi 09.04.1997 р. реєстрацiйний № 14721050003000194, за юридичною адресою: 63506, Харкiвська обл. м.Чугуїв , провулок Мiчурiна , 2-А.

Товариство має свідоцтво про сплату єдиного податку; код ЄДРПОУ №03115212, знаходиться у м.Чугїв, провулок Мічуріна буд.2-а, Харківської області, тел. 0(246)-2-20-05; 0(246)-2-23-97; 0(246)-2-54-70; поштовий індекс 63506. Загальними зборами акціонерів ВАТ «АТП-16350» згідно протоколу №12 від 18.04.2008 року були внесені зміни до Статуту, державну реєстацію змін до установчих документів проведено (дата реєстації 07.05.2008р.№14791050026000327. Загальними зборами акціонерів ВАТ «АТП-16350» згідно протоколу №15 від 30.09.2010 року були внесені зміни до складу правління і обрано нового голову правління.

Основними видами діяльності Товариства є: діяльність автомобільного регулярного та грузового транспорту; технічне обслуговування та ремонт автомобілів,здавання в оренду власного нерухомого майна,оренда автомобілівта надання інших послуг згідно Статуту.

Товариство є юридичною особою, має розрахунковий рахунок, власну печатку, веде бухгалтерський облік і складає бухгалтерську звітність.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту.

Аудиторська перевірка проводилася з 09 березня по 30 березня2011 року в місті Харків,згідно договору № 2 від 02.03.2011р., за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності станом на 31.12.2010р.

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” №3125-ХІІ, Міжнародних стандартів(700,701,720,800) аудиту, № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", № 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", № 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", № 800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення" з урахуванням результатiв проведення погоджених процедур при визначеннi вiдповiдностiiпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї", якi здiйснюються згiдно з Мiжнародним стандартом супутнiх послуг № 4400 "Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фiнансової iнформацiї", згiдно з якими вимагається, щоб спланована та проведена аудиторська перевiрка з цiллю збору достатнiх доказiв того, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих помилок, була проведена, використовуючи тести, iнформацiю, яка пiдтверджує цифровий матерiал, який покладено у основу звiтностi. Пiдготовка, та проведення аудиту, пiсля необхiдної стадiї планування, яка здiйснюється за для виявлення суттєвостi можливих помилок, здiйснено на рiвнi, що дозволяє iз достатнiм рiвнем впевненостi робити висновки щодо достовiрностi фiнансової звiтностi. Аудитор використав принцип вибiркової перевiрки, метод опитування та аудиторськi тести.

Аудиторський висновок складений у вiдповiдностi до Рiшень ДКЦПФР вiд 19 грудня 2006 року № 1528, вiд 19 грудня 2006 року № 1591 i вiд 31 сiчня 2008 року № 69.

Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.

Аудиторська перевірка річної звітності по ВАТ “Автотранспортне підприємство 16350” проведена станом на 31 грудня 2010 року по формам річної звітності,додатку до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 25 в складі: Балансу на 31.12.2010р.-ф.1М, Звіту про фінансові результати-форма-№ 2М., а також засновницькі документи ВАТ “Автотранспортне підприємство 16350”, галузеві положення, звітні форми, реєстри бухгалтерського обліку, описи важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. Перевірялась головна книга, касові та банківські документи, авансові звіти, відомості по рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості, відомості про нарахування заробітної плати, табелі робочого часу, журнали ордери та інші регістри бухгалтерського обліку та статичні форми звітності.

Концептуальною основою формування фiнансових звiтiв товариства стали Положення (стандарти) бухгалтерського облiку України .

Товариство складає фiнансову звiтнiсть за 2009 рiк згiдно Положенням (стандартам ) бухгалтерського облiку :

а) № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" /Затв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України № 87 вiд 31.03.1999 р./
б) №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" /Затв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.1999р./
с) № 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" / Затв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України № 137 вiд 28.05.1999р./

У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 .

Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 .

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, несе управлінський персонал ВАТ “Автотранспортне підприємство 16350”. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Також відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку і недостовірне відображення в них даних, несуть відповідальні особи, які складали і підписували ці документи (п.8 ст.9 Закону «про бухгалтерський облік та звітність в Україні від 16.07.1999 р.№996-XIV).

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами 700,701,720,800. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки. Ціль перевірки висловлення професійного незалежного судження про те, чи відповідає фінансова звітність ВАТ “Автотранспортне підприємство 16350” , встановленим вимогам до Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” №996-14, затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, по її складанню і розкриттю, та прийнятої облікової політики і чи дає фінансова звітність об'єктивну інформацію про становище підприємства.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обгрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок.Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок ,здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів, дослідження принципів бухгалтерського обліку, які використовувались керівництвом, та їх відповідність ПСБО В Україні. Аудиторська перевірка включає перевірку шляхом тестування доказів,які підтверджують суми та розкпиття інформації у фінансових звітах. Використовуватимуться тести,та інформація, що була покладена в основу фінансової річної звітності,яка базуэться на даних бухгалтерського обліку.що була нам надана керівниками та працівниками Товариства,яка вважається надійною та достовірною. В зв’язку з обмеженнями, присутніми аудиту, а також з межами внутрішнього контролю, є ризик того, що яка-небудь недостовірна матеріальна заява може бути не прийнята до уваги. Ми вважаємо,що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обгрунтовану підставу для висловлення нашої думки. Сутність аудиторського висновку полягає в підтвердженні думки про відповідність дійсного фінансового стану та результатів діяльності емітента річній фінансовій звітності, складеній Емітентом, а також думка щодо концептуальної основи фінансової звітності, використаної для підготовки фінансових звітів, та відповідності вимогам законодавства.

Стан бухгалтерського обліку та звітності.

Бухгалтерський облік Товариство веде методом подвійного запису господарських операцій згідно діючого Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р.№291 по журнально-ордерній формі рахівництва з дотриманням вимог ПСБО №1 «Загальних вимог до фінансової звітності», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» в Україні від 16.07.99р №996-XIV, до затверджених стандартів та діючих нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку в Україні, та діючих нормативних документів з питань організаціі бухгалтерсього обліку.

Документальна перевірка первинної документації проводилась вибірковим методом. Данні бухгалтерських рахунків по активу і пасиву балансу на 31.12.10р., та цифровий матеріал відображений по формам фінансової звітності відповідають даним обліку на рахунках Головної книги та сальдового балансу, які підтверджуються первинними документами обліку, та аналітичним обліком рахунків.

Річна фінансова звітність за 2010рік складена по формам звітності додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 в складі:Балансу на 31 грудня 2010року, форма№1-м,форма №2 ”Звіту про фінансові результати”.

Бухгалтерська та статистична звітність за 2010рік складена і представлена своєчасно з дотриманням вимог Положень(стандарту) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” від 31.03.99 № 87. Товариство згідно наказу від 22.09.2010 року № 32 провело річну інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, оборотних активів (дебіторської заборгованності) та поточних зобовязань. Лишків та нестач підприємством не виявлено. Облікову політику Товариство вело згідно приказу №1Б від 03.01.10р., “Про облікову політику, організацію та ведення бух.обліку на підприємстві.” Облікову політику в 2010 році Товариство вело без змін.

Договірні відносини з організаціями та індивідуальними особами виконуються відповідно до чинного законодавства України.

На нашу думку ,яка сформована згідно з Міжнародними стандартами аудиту, фінансова звітність надає достовірну і обєктивну інформацію про фінансовий стан ВАТ «АТП-16350». Організація бухгалтерського обліку господарських операцій ведеться згідно ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 31.03.99р. №87, у цілому відповідає встановленим нормативам бухгалтерського обліку та прийнятій обліковій політиці.

Облік класифікація та оцінка активів.

При перевірці обліку активів, які приймались до розрахунків включались необоротні і оборотні активи. Необоротні активи(основні зособи) відображені у звітності,належатьТовариству.

Оцінка та класифікація необоротних активів (основних фондів) відповідає діючим Положенням бухгалтерського обліку. Нарахування та відображення зносу необоротних активів відповідає обраній обліковій політиці . Облік основних засобів, їх оцінка,класифікація та нарахований на них знос відповідає аналітичному та синтетичному обліку, достовірності їх оцінки, правильності відображення їх в обліку та звітності визначеними за П(С)БО №7 “Основні засоби”.

Для нарахування та відображення зносу (амортизації) необоротних активів застосовує методи передбачені в обліковій політиці підприємства, згідно приказу №1Б від 03.01.10р.:

- для будинків, споруд та передавальних пристроїв, для машин та обладнання – прямолінійний метод, виходячи із розрахунку 5% від залишкової вартості основних засобів на 01.07.2000р. ;
- для транспортних засобів,робочих машин та обладнання-прямолінійний метод виходячи із строку корисного використання 5 років ;
- для МНМА-списання 100% їх вартості у першому місяці їх використання.

Основні засоби у залишковій вартості на кінець звітного періоду складають 1358,3 тис. грн., з їх зносом в сумі 3165,2 тис. грн. Амортизаційні відрахування нараховані в 2010 році в сумі 155,4тис.грн., які підприємством на придбання та поліпшення основних засобів у звітному році не використовувались.

Облік виробничих запасів Товариство веде відповідно до принципів формування їх у бухгалтерському обліку до визначеного Положення (стандарту) БО №9 “Запаси”. Придбані виробничі запаси підприємством зараховується за первинною вартістю, яка залежить від оцінки та способу їх одержання.Оцінка вибуття виробничих запасів, запчастин, матеріалів та інших здійснювалася на протязі звітного року згідно з ПСБО№9 «Запаси»,та облікової політики прийнятої на підприємстві,тобто:

- для сировини й матеріалів, запчастин, та інших матеріалів по методу ідентифіцированій собівартості відповідної одиниці запасів;
-для паливо-мастильних матеріалів по методу середньовагомої собівартості;
- для МБП-по вартості придбання при передачі їх в єксплуатацію.

На 31 грудня 2010 року виробничі запаси склали 29,0 тис. грн. Готова продукція склала - 1,2 тис. грн. Названі виробничі запаси товара обліковуються на відповідних рахунках Головної книги та підтверджуються аналітичним обліком кожної одиниці найменування у оборотних відомостях їх обліку. Залишки ТМЦ за давнім часом їх надходження на підприємство, до справедливої вартості не підлягали дооцінки.

Дебіторська заборгованість її визначення, класифікація , оцінка та ії облік відповідає П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість на відповідних рахунках Головної книги, підтверджується їх обліком в оборотних відомостях.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги як чиста реалізаційна вартість числиться у сумі 3,0 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість складає 4,5 тис.грн. Визначена дебіторська заборгованість облікована на рахунках 361, 377 відповідає аналітичному їх обліку по кожному найменуванню в оборотних відомостях обліку. Дебіторська заборгованість проінвентаризована, внесена в інвентаризаційні описи. Величина резерву сумнівних боргів, виходячи із платоспроможності окремих дебіторів за строками їх повернення не визначалась.

Грошові кошти в національній валюті складають на 31 грудня 2010 року - 7,4 тис.грн., а в іноземній валюті не рахуються. При перевірці грошових коштів по касі і банку порушень не встановлено. Грошові кошти одержані із банку, оприбутковані по касі і використовуються підприємством за цільовим їх призначенням. Касові операції оформлені документами згідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Касова книга ведеться в установленій формі.

На нашу думку розкриття інформації за видами активів, відповідають встановленим нормативамПСБО№7,№8,№9,№10. Облік основних засобів, їх оцінка,класифікація та нарахований на них знос відповідає аналітичному та синтетичному обліку, достовірності їх оцінки, правильності відображення їх в обліку та звітності. Необоротні та оборотні активи відображені у звітності належать підприємству.

Облік та оцінка зобов’язань.

Облік, реальність та оцінка зобов’язань у фінансовій звітності відповідає ПСБО№11 “Зобов’язання”, та його аналітичному і синтетичному обліку у бухгалтерських регістрах.

Поточні зобов’язання на 31 грудня 2010 року склали: за товари, роботи, послуги – 131,8 тис.грн., з бюджетом– 8,2 тис.грн ., зі страхування- 3,0 тис.грн.,з оплати праці- 12,7 тис.грн.

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом,та зі страхування з оплати праці мають перехідну заборгованність за строками перехідного місяця.

Інші поточні зобов’язання складають 4,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість проінвентаризована, внесена в інвентаризаційні описи. Поточні зобов'язання за розрахунками, та інші поточні зобов'язання обліковані на відповідних рахунках Головної книги, відповідають аналітичному обліку занесених до оборотних відомостей їх обліку.

На нашу думку в цілому розкриття інформації про поточні зобов’язання за розрахунками відображені на відповідних рахунках Головної книги та сальдового балансу - відповідають нормативно правовим актам ПСБО№11 “Зобов'язання”.

Облік та визначення власного капіталу його структура та призначення.

Статутний капітал становить 627,2 тис.грн., який поділений на 2508920 шт. простих іменних акцій. Статутний капітал сформований з дотриманням вимог Закону України “Про господарські товариства ». Аналітичний облік власників цінних паперів (акцій) ведеться на рахунку 40 «Статутний капітал» по кожному акціонеру і відповідає достовірності записів у реєстрі власників цінних паперів. Залишки по цьому рахунку відповідають розміру статутного капіталу закріпленного в засновницьких документах Товариства.

Станом на 31 грудня 2010 року середньооблікова численність працюючих у Товаристві становить 34 чоловіки. Додатковий капітал становить 4136,7 тис. грн, який сформований при трансформації бухгалтерської звітності за 2000 рік від дооцінки основних засобів на суму 3896,8 тис. грн., та накопиченої амортизації не використаних на капітальні вкладення на суму 239,9 тис.грн. Додатковий капітал у звітному році не використовувався. Неперекритий збиток на 31 грудня 2010 року склав 3520,9 тис. грн.

Порушень у визначенні власного капіталу не виявлено.Заборогованості учасників формування статутного капіталу не має. Зміни прав власності на володіння цінними паперами (акціями) не відбувалося.

На нашу думку розкриття інформації про власний капітал відповідає встановленим нормативам, зокрема ПСБО №5 «Звіт про власний капітал». Порушень у визначенні власного капіталу не виявлено,який відповідає його складу, структурі та призначенню. Статутний капітал сформований з дотриманням вимог Закону України “Про господарські товариства» та Положення про порядок збільшення(зменшення) розміру статутного фонду ВАТ, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку від 16 жовтня 2000 року №158.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435-IV (частина третя ст.155 ЦКУ) акцiонерне товариство по пiдсумках фiнансового-господарчого року повинне порiвняти розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства . Якщо розмiр статутного капiталу бiльше розмiру чистих активiв товариства, то пiдприємству необхiдно здiйснити ряд запобiжних заходiв . А саме-акцiонерне товариство повинне або зменшити свiй статутний капiтал до розмiру вартостi чистих активiв (розмiру власного капiталу пiдприємства ), або (якщо вартiсть чистих активiв нижче мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством) пiдприємство пiдлягає лiквiдацiї. Таким чином, акцiонерне товариство повинне постiйно контролювати розмiр чистих активiв та статутний капiтал, якщо у балансi пiдприємства мають мiсце збитки або неоплачений капiтал. Крiм того, акцiонерне товариство повинне постiйно турбуватися про прибуткову дiяльнiсть .

Вартість чистих активів Акціонерного Товариства визначена як величина відрахування із суми активів прийнятих до розрахунку та сум зобов’язань, яка становить –1243,0 тис.грн (1403,4 тис.грн. – 160,4 тис. грн.).

При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу який становить 627,2 тис. грн., визначено, що чисті активи перевищують статутний капітал на 615,8 тис. грн.(1243,0тис.грн. - 627,2 тис.грн).

На нашу думку вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства.

Необхідно відмітити, що при збільшення нерозподіленого збитку який досяг 3520,9 тис.грн., в наступні фінансові роки, при нерентабельному веденні господарської діяльності, на нашу думку може привести до зменшення вартості чистих активів і вони виявляться меншими від статутного капіталу, тоді Товариство зобовязане буде оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому законом порядку.

Облік фінансових результатів.

Облік класифікація та оцінка фінансових результатів діяльності Товариства відповідають вимогам ПСБО №15 “Доходи” та ПСБО №16 “Витрати”.

Склад доходів підприємства віднесені до відповідної групи, та їх відображення на рахунках обліку Головної книги, відповідають додатку до Положень (Стандарту) бухгалтерського обліку № 25 “Звіт про фінансові результати”.(форма №2-М).

Доходи Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2010 рік склали 559,4 тис. грн. Інші операційні доходи складають 99,3 тис.грн. Таким чином чисті доходи підприємства складають 658,7 тис.грн.

Склад витрат по підприємству за 2010 рік віднесених до затрат по елементам, класа 8, та їх відображення на рахунках в обліку Головної книги відповідають додатку до Положень (стандарту) бух.обліку №25.

Витрати по Товариству за 2010 рік склали 848,4т ис. грн., в тому числі: матеріальні затрати – 99,5 тис.грн., витрати на оплату праці – 360,5 тис.грн., вирахування на соціальні заходи – 121,5 тис.грн., амортизація – 155,4 тис.грн., інші операційні витрати – 111,5 тис.грн.,в тім числі єдиний податок 67,3 тис.грн.

Облік фінансових результатів від звичайної діяльності відповідає визначенню балансового збитку “Товариства” за 2010 рік в сумі 189,7 тис. грн. За минулі роки неперекритий збиток склав -3520,9 тис. грн.

Висловлення думки, щодо обсягу чистого прибутку:

Розкриття iнформацiї, щодо обсягу чистого прибутку, на думку аудитора, є справедливим, достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам Нацiональних Стандартiв бухгалтерського облiку України та iншим нормативам встановленим чинним законодавством України. Валюта балансу “Товариства” станом на 31.12.10 року становить 1403,4 тис.грн.

На нашу думку інформація щодо обліку фінансового результату розкрита. Відображені на відповідних рахунках обліку Головної книги доходів та витрат, та виявлення фінансових результатів відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку № 15 «Доходи», № 16 «Витрати», ті їх звіту «Звіт про фінансові результати» №2.

Інформація про дії, які відбувалися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів ,визначених частиною першою ст.41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”вiдноситься:

1) Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента, яка виникла 01.08.2010 була розкрита несвоєчасно (дата розміщення 10.02.2011), повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації було розміщено в стрічкі новин 10.02.2011.
2) Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента, яка виникла 30.09.2010 була розкрита не в повному обсязі (дата розміщення 01.10.2010), 10.02.2011 було в стрічкі новин було розміщено спростування щодо цієї інформації та виправлений варіант повідомлення.

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

1.Коєфіціент абсолютної(термінової) ліквідності становить:

К1 = (Грошовi кошти та їх еквiваленти (ряд. 230+ ряд. 240) /

(Поточнi зобов'язання (рядок 620) + Доходи майбутнiх перiодiв (рядок 630))

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує яку частку поточних (короткострокових) зобов'язань акцiонерне товариство може погасити негайно. Значення цього коефiцiєнта не повинно бути меншим за 0,2-0,25 (згiдно до Положення № 323).

Станом на 31.12.2009 року значення цього коефiцiєнта дорiвнює 0,046 значення цього коефiцiєнта нижче мiнiмально припустимого.

7,4 тис.грн.

К1= ------------------------------ = 0,046

160,4 тис. .грн.

2.Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить:

К2 = (Обiговi активи (рядок 260) + Витрати майбутнiх перiодiв (рядок 270))/

(Поточнi зобов'язання (рядок 620) + Доходи майбутнiх перiодiв (рядок 630))

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi. Згiдно до розроблених методик аналiзу фiнансового стану акцiонерного товариства в Українi (методика №81, методика №22) оптимальним вважається, коли цей коефiцiєнт дорiвнює 2, критичним вважається значення - 1.

Станом на 31.12.2010 року дорiвнює 0,28 Значення показника свiдчить про те, що товариство має не лiквiдний баланс, та знаходиться на рiвнi, що є нижчим за критичне значення цього коефiцiєнта, також це свiдчить про не сприятливий стан лiквiдностi активiв товариства i про те, що товариство вiдносно не своєчасно сплачує борги.

45,1 тис.грн.

К2=-----------------------------=0,28

160,4 тис.грн.

3.Коєфіцієнт фінансової стійкості платоспроможності становить: (або незалежностi, або автономiї) (К3):

К3 = Власний капiтал (рядок 380 ф.№1)/

Активи пiдприємства (рядок 080 + рядок 260 + рядок 270 ф.№1)

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї). Цей коефiцiєнт визначає частку коштiв власникiв акцiонерного товариство у загальнiй сумi коштiв, що вкладенi у майно акцiонерного товариства. Вiн характеризує можливiсть акцiонерного товариство виконати свої зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних коштiв, незалежнiсть його функцiонування вiд позикових коштiв. Згiдно до методик № 81 та № 22 акцiонерне товариство вважається фiнансово стiйким за умови, що частка власного капiталу у загальнiй сумi його фiнансових ресурсiв складає не менш нiж 50 %. У нашому випадку вiн дорiвнює на 01.01.2010 - 0,902 (90 %); на 31.12.2010 року – 0,886 (89 %), значення цього показника протягом звiтного перiоду зменшилось.

1243,0 тис.грн.

К3=-------------------------=0,886

1403,4 тис.грн.

4.Коефіціент структури капіталу(фінансування) становить: покриття зобов'язань власним капiталом (К4):

К4 = Позиковий капiтал (рядок 430 + рядок 480 + рядок 620 + рядок 630 ф.№1)/

Власний капiтал (рядок 380 ф.№1)

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом. Вiн показує, скiльки на кожну 1 грн. власних коштiв припадає позикових, у нашому випадку вiн дорiвнює на 01.01.2010 року - 0,109, а на 31.12.2010 року - 0,129.

160,4 тис.грн

К4=--------------------------=0,129

1243,0 тис.грн

5. Коефіцієнт швидкої ліквідності становить:

45,1 тис. грн. - 3,0тис.грн

К5=--------------------------------------------------------- = 0,26

160,4 тис. грн

При теоретичному значенні К5 повинен дорівнювати позитивному значенню показника 0,6-0,8,що відображає можливість підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

6.Чистий оборотний капітал становить відємне значення:

К6= 45,1 –160,4 = - 115,3 (тис.грн)

Коефіцієнт свідчить про неспроможність підприємства сплачувати свої поточні зобовязання та розширювати подальшу діяльність.При теоретичному значенні чистий оборотний капітал повинен бути більше 0.

7. Коефіцієнт рентабельності активів (К7):

К7 = Чистий прибуток (ряд. 220 ф. №2)/

[(Активи на початок року (ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 гр. 3 ф.№1) + Активи на кiнець року (ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 гр. 4 ф.№1)) : 2]

Коефiцiєнт рентабельностi активiв характеризує на скiльки ефективно акцiонерне товариство використовує свої активи задля одержання прибутку, тобто який прибуток приносить кожна гривня, яка вкладена в активи акцiонерного товариства. На 31.12.2009 року рентабельнiсть активiв вiдсутня, що пояснюється отриманим збитком.

-189,7тис. грн

К7=---------------------------------= -0,127 (від’ємний)

1495,9 тис. грн

8.Коефіцієнт рентабельності власного капіталу становить відємне значення :

-189,7тис. грн

К8=-------------------------------= - 0,142 (від’ємний)

1337,9 тис. грн

9.Коефіцієнт рентабельності діяльності становить:

-189,7 тис. грн

К9=- --------------------------= - 0,339 (від’ємний)

559,4 тис. грн

10.Коефіцієнт зносу основних засобів:

3165,2 тис. грн

К10=------------------------------------= 0,6997 або 69,97%

4523,5 тис. грн.

11.Коефіцієнт оновлення основних засобів становить:

0,00 тис. грн

К11=--------------------------------------=0,00 тис. грн або 0%

4523,5 тис.грн

12.Коефіцієнт забезпеченості власного капіталу становить:

45,1тис. грн – 160,4 тис. грн

К13=----------------------------------------------= -0,72

160,4 тис. грн.

При теоретичному значенні К13 повинен бути більше показника 0,1

13.Визначення вартості чистих активів становить:

1358,3 тис.грн + 54,1 тис.грн - 160,4тис.грн= 1243,0 тис.грн

що визначає вартість чистих активів,яка перевищує розмір статутного капіталу на 615,8 тис. грн.,(1243,0 тис.грн-627,2тис.грн).

14.Наявність власних обігових коштів становить відємне значення:

1243,0 тис. грн. – 1358,3 тис. грн. = - 115,3 тис. грн. при виробничих запасах 29,0 тис. грн.

На підставі здійснених розрахунків можна зробити висновок, що Товариство неспроможне сплачувати свої поточні зобов'язання, погіршило нормативні показники фінансового стану у порівнянні з минулим роком. Одержані збитки підприємства у поточному році позбавили права акціонерів на отримання дивідендів.

Висновок. Отримані результати перевірки достатні для висловлення професійної незалежної думки аудиторів.

Необхідно відзначити що ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів,незавершенного будівництва основних засобів,оборотних активів,виробничих запасів,дебіторської заборгованності,грошових коштів оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами ВАТ “ АТП 16350”.

На нашу думку,за винятком впливу коригувань (якщо такі є),які могли б бути потрібними для нашого підтвердження кількості запасів,необоротних і оборотних активів,основних засобів, фінансові звіти справедливо і об'єктивно відображаютьфінансовий стан ВАТ “ АТП 16350”,за період з 01 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року. Надана фінансова звітність надає достовірну і обєктивну інформацію про фінансовий стан ВАТ «АТП-16350». Організація бухгалтерського обліку господарських операцій ведеться згідно ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 31.03.99р. №87, у цілому відповідає встановленим нормативам бухгалтерського обліку та прийнятій політиці. Надана інформації дає повне уявлення про реальний склад за видами активів та пасивів суб'єкта, про визначення результатів господарської діяльності, про рух грошових коштів, в цілому відповідають встановленим нормативам ПСБО. Господарська і фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства.

На підставі отриманих облікових даних, здійснено аналіз показників фінансового стану ВАТ “ АТП 16350”, а саме: коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнта покриття зобов'язань власним капіталом, а також інші. На підставі здійснених розрахунків можна зробити висновок, що Товариство у своїй господарській діяльності за 2010 рік не досягло позитивних результатів, і значно погіршило фінансові показники в порівнянні з 2009 роком. Збиток склав за 2010 рік 189,7 тис. грн. За минулі роки збитки склали – 3520,9 тис. грн.

« 31 » березня 2011р.

Директор

ПП АФ «Схід Транс Аудит» Красненкова Я.В.