Особлива інформація

Статут та виписки


ПРОТОКОЛ № 18 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350" від 23 квітня 2013р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350”
П Р О Т О К О Л № 18 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

               м. Чугуїв                                                                                       23 квітня 2013 р.
Час початку зборів: 15-00
Збори проводяться в очній формі.
                                                                                                   Голова зборів: Кривенко М.І.
                                                                                                 Секретар зборів: Коленко Л.Л.
      На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 627230,00 (шістсот двадцять сім тисяч двісті тридцять) гривень, що розділений на 2508920 (два мільйони п’ятсот вісім тисяч дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцiй номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціоне-рів Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийняті 2508920 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.
       Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на дату обліку 17.04.2013 у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 17.04.2012, наданому депозитарієм ПАТ “На-ціональний депозитарій України”.
Реєстраційна комісія, призначена спостережною радою у складі: Басарабчук Н.І.(голова комісії) Бахчева Н.І. (член) провела реєстрацію учасників Загальних зборів.
Усього акціонерів 368 з кількістю голосів 2508920.
      Результати реєстрації:
     Для участі у зборах зареєструвалися 5(п’ять) акціонерів з кількістю голосів 1873438, що складає 74,67% від загальної кількості голосів (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах додається).
Відповідно до ст. 41 Закону України «Акціонерні товариства» та статуту Товариства кво-рум досягнуто, чергові Загальні збори збори є правомочними і оголошуються відкрити-ми.
Голова спостережної ради Кривенко М.І. відкрив збори і доповів учасникам, що наглядова рада Товариства на своєму засіданні 01.03.2013 року призначила дату чергових загальних зборів акціонерів - 23/04/2013, затвердила їх порядок денний і пропозиції наглядової ради щодо проек-тів рішень зборів. Відповідно до своїх повноважень, закріплених в статуті Товариства, наглядо-ва рада призначила головою зборів Кривенко Миколу Івановича, секретарем Коленко Людмилу Леонідівну.
Кривенко М.І. доповів, що про проведення 23.04.2013р. загальних зборів та їх порядок ден-ний, акціонери Товариства були проінформовані не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів: персонально – простими письмовими запрошеннями згідно переліку акціонерів станом на 19/03/2013, крім того відповідне повідомлення опубліковано в газеті «Бюлетень Відомості НКЦПФР» № 54(1558) від 20.03.2013, розміщено в загальнодоступній інформаційна базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів – 22.03.2013.
      Пропозицій щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надхо-дило. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного зборів.
      ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1 Затвердження лічильної комісії.
2 Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2012 р.
3 Звіт директора про результати діяльності Товариства за 2012 р. І ОСНОВНІ напрямки діяльності в 2013 році.
4 Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та затвердження її висновку.
5 Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 р.
6 Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2012 р.
Голосування по всім питанням питанням порядку денного проведено бюлетенями.
1. Затвердження лічильної комісії.
Слухали: Голова Спостережної ради Кривенко М.І. оголосив, що рада пропонує обрати лічильну комісію у складі: Резніченко Наталія Борисівна – голова, Кравцова Людмила Леоні-дівна і Літовчєнко Євгенія Вікторівна – члени.
Голосували: «за» –1873438 голосів, 100%- учасників зборів, «проти», утримався», «не голосу-вали», «визнані не дійсними»- не має.
Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Резніченко Наталія Борисівна – голо-ва, Кравцова Людмила Леонідівна і Літовчєнко Євгенія Вікторівна – члени.

2. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2012 р.
Слухали: Звіт голови ради Кривенко М.І.(додається).
Голосували: «за» –1873438 голосів, 100%- учасників зборів, «проти», утримався», «не голосу-вали», «визнані не дійсними»- не має.
Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради та визнати її діяльність задові-льною.
3. Звіт директора про результати діяльності Товариства за 2012 р. і основні напрямки діяльності в 2013 році.
Слухали: Звіт директора Вавілова Андрія Івановича (додається).
Голосували: «за» –1873438 голосів, 100%- учасників зборів, «проти», утримався», «не голосу-вали», «визнані не дійсними»- не має.
Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт директора Товариства та схвалити основні на-прямки діяльності в 2013 році.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та затвердження її висновку.
Слухали: Звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товарист-ва за 2012 рік та висновок щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансо-во-господарчих операцій товариства в 2012 році чинному законодавству України, зачитала го-лова ревізійної комісії Булгакова О.М.
Голосували: «за» –1873438 голосів, 100%- учасників зборів, «проти», утримався», «не голосу-вали», «визнані не дійсними»- не має.
Прийнято рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок щодо достовірності бухгал-терського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства в 2012 р. чинно-му законодавству України.

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2012 р.
Слухали: Голова Загальних зборів Кривенко М.І. поставив на голосування питання про затвер-дження на підставі висновку ревізійної комісії річної фінансової звітності Товариства за 2012 р.
Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.
Голосували: «за» –1873438 голосів, 100%- учасників зборів, «проти», утримався», «не голосу-вали», «визнані не дійсними»- не має.
Прийнято рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2012 р.

6 Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2012 р.
Слухали: Голова зборів Кривенко М.І. доповів пропозиції наглядової ради щодо розподілу при-бутку 2012 року.
Голосували: «за» –1873438 голосів, 100%- учасників зборів, «проти», утримався», «не голосу-вали», «визнані не дійсними»- не має.
Прийнято рішення: Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2012 році, на поповнення обігових коштів, технічне переозброєння та утримання соціальної сфери, дивідендів за резуль-татами роботи в 2012 році не нараховувати.
Головою лічильної комісії Резніченко Н.Б. оголошені підсумки голосування по питанням порядку денного (протокол про підсумки голосування додається).
Роботу зборів закінчено о 16.30 год. 23 квітня 2013 року. Зауважень по процедурі ведення зборів та голосування не поступило.

Голова зборів Кривенко М.І.

Секретар Коленко Л.Л.

               «Засвідчую»
Директор ПАТ “АТП 16350” Вавілов А.І.
                      М.П.

 


Додаток до протоколу загальних зборів
акціонерів

 № 17  від 19.04.2012

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА


АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
 
(узагальнений)  


Емітент: Публічне акціонерне товариство Автотранспортне підприємство 16350

Код за ЄДРПОУ: 03115212

дата і час
проведення загальних зборів:


19 квітня 2012 року о 15-00

місце
проведення загальних зборів:

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна,
2-А


Загальна  кількість   голосів   акціонерів   -   власників голосуючих  акцій 
товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:
 
  1880002  штук;
Перелік питань, рішення з
яких прийняті загальними зборами

Кількість голосів «За»

Кількість голосів «Проти»

Кількість
голосів «Утримався»

Затвердити лічильну
комісію у складі: Голова-

Алексєєв
Василь Анатолійович
,
члени:
 
Резніченко Наталія Борисівна, Літовчєнко Євгенія Вікторовна
 

1880002

--

--

Прийняти до відома звіт Наглядової ради та визнати її
діяльність задовільною


1880002


--


--

Прийняти до відома звіт  директора Товариства та визнати його діяльність
задовільною.
 

1880002

--

--

Затвердити
звіт ревізійної
комісії та висновок

 щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності
фінансово-господарчих операцій товариства  в 2011 р. чинному
законодавству України
.

1880002

--

--

Затвердити річну  звітність
Товариства за 2011 рік.


1880002


--


--

За результатами діяльності Товариства  в 2011 р.  дивідендів не нараховувати

1880002

--

--


 Підписи лічильної комісії:

 Голова:       Алексєєв
В.А.
 
Члени :     Резніченко Н.Б.

                Літовчєнко Є.В.