Особлива інформація

Статут та виписки


Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік ПАТ “Автотранспортне підприємство 16350”

Титульний аркуш

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

 

 

 

Проценко Олександр Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

19.05.11

 

(дата)

           

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

            Вiдкрите акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 16350"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            03115212

1.4. Місцезнаходження емітента

            Україна Харківська обл. Харкiвський р-н 63506 м.Чугуїв пров.Мiчурiна 2-А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            (05746)22005  22397

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            atp16350@bestnet.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.04.11

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

70 "Бюлетень.Цiннi папери України"

 

15.04.11

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

Д/В

в мережі Інтернет

 

(за наявності)

(адреса сторінки)

 

(дата)

           


Зміст

                Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: 

 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

 

е) інформація про рейтингове агентство;

 

є) інформація про органи управління емітента.

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

г) інформація про похідні цінні папери;

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

20. Основні відомості про ФОН.

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

24. Правила ФОН.

 

25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

 

30. Примітки: у звiтному перiодi АТ до будь-яких об'єднань пiдприємств не входило,

держава не володiє акцiями емiтента, згiдно чинного законодавства рейтингова оцiнка не потрiбна,

iнформацiя про органи управлiння згiдно наказу ДКЦПФР 1598 вiд 27.12.2007 - не заповнюється,

за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось(дивiдендiв не було) - тому  iнформацiя про дивiденди не надається,

випуски облiгацiй АТ не здiйснювало,

у звiтному перiодi iнших цiнних паперiв, випущенних емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) не було,

протягом звiтного перiоду емiтентом викуп власних акцiй не здiйснювался,

протягом звiтного перiоду емiтентом випуски боргових цiнних паперiв не здiйснювалися,

протягом звiтного перiоду випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не було,

протягом звiтного перiоду ФОН не створювались,

дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., заповнення iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не є обов'язковим - тому емiтент вважає недоцiльним надавати цю iнформацiю,

дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., заповнення iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не є обов'язковим - тому емiтент вважає недоцiльним надавати цю iнформацiю,

у звiтному перiоду рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалася ,

у звiтному перiоду випускiв цiльових облiгацiй не було,

у звiтному перiоду випускiв похiдних цiнних паперiв не було.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

                Вiдкрите акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 16350"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

                ВАТ "АТП-16350"

3.1.3. Організаційно-правова форма

                Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

                63506

3.1.5. Область, район

                Харківська обл. Харкiвський р-н

3.1.6. Населений пункт

                м.Чугуїв

3.1.7. Вулиця, будинок

                пров.Мiчурiна 2-А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

                A00 680908

3.2.2. Дата державної реєстрації

                09.04.97

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

                Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

                627 230,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

                627 230,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

                ПУБЛІЧНЕ АТ «АКБ "Базис" м.Харкiв

3.3.2. МФО банку

                351760

3.3.3. Поточний рахунок

                26008292600010

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

                Д/В

3.3.5. МФО банку

                Д/В

3.3.6. Поточний рахунок

                Д/В

3.4. Основні види діяльності

                60.21.1 - Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту; 50.20.0 - Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв; 60.24.0 - Дiяльнiсть автомобiльного  вантажного транспорту

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом(внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами)

АВ 476251

23.06.09

Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi

02.06.2014

Опис

Планується продовжити термiн дiї лiцензiї.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй областi

23148337

Україна Харківська обл. Дзержинський р-н м.Харкова р-н 61022 м.Харкiв Майдан Свободи, 5 ,Держпром, 3 пiд'їзд, 1 поверх

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - фактично за перiод: 33

Середньооблiкова чисельнiсть  позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - фактично за перiод: 1

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)(осiб) - фактично за перiод: 33

Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - фактично за перiод:360.5

 В порiвняннi з попереднiм перiодом фонд оплати працi збiльшився на 14,5 тис.грн.

 Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

                голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                Кривенко Микола Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1952

6.1.5. Освіта**

                ВИЩА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                ВАТ "АТП-16350", голова правлiння

6.1.8. Опис

                Обiймав посаду голови правлiння.

Склав з себе за власним бажанням 31.07.2010 повноваження голови правлiння(звiльнився за власним бажанням з штатної посади керiвника згiдно трудовому законодавству).

30.09.2010 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв був звiльнений з посади голови правлiння

 Голова правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. Обов язок Голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу АТ, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства , що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства.

 30.09.2010 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв був призначений на посаду голови наглядової ради

 Повноваження Голови наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

 Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  28.

Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП16350", голова правлiння. На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 *Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 6.1.1. Посада

                голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                Кравченко Олександр Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1955

6.1.5. Освіта**

                СЕРЕДНЯ-СПЕЦIАЛЬНА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                ВАТ "АТП 16350", Начальник вiдділу охорони працi та безпеки руху

6.1.8. Опис

                Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння товариства. Обов`язки виконує колегiального у складi ревiзiйного комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства.

 Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  26.

Попереднє мiсце роботи - ВАТ " АТП 16350 " , Начальник вiдділу охорони працi та безпеки руху.

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 Звiльнено 30.09.2010

 *Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 6.1.1. Посада

                голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                 Манцуров Михайло Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1958

6.1.5. Освіта**

                ВИЩА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                фiрма "Iнвапромтекс", заступник директора по комерцiї

6.1.8. Опис

                Повноваження Голови наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

 Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  18.

Попереднє мiсце роботи - фiрма "Iнвапромтекс", заступник директора по комерцiї.

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 Звiльнено 30.09.2010

 *Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 6.1.1. Посада

                член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                Дудко Iгор Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1961

6.1.5. Освіта**

                ВИЩА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                директор ЧФ "Т.C.O."

6.1.8. Опис

                Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

 Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  15.

Попереднє мiсце роботи - директор ЧФ "Т.C.O.".

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 *Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 6.1.1. Посада

                член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                Кривенко Оксана Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1977

6.1.5. Освіта**

                ВИЩА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                Не має даних

6.1.8. Опис

                Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

 Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  5.

Попереднє мiсце роботи - Не має даних.

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 *Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 6.1.1. Посада

                член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                Басарабчук Наталiя Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1970

6.1.5. Освіта**

                СЕРЕДНЯ-СПЕЦIАЛЬНА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                ВАТ "АТП 16350", начальник з економицi

6.1.8. Опис

                Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

 Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  22.

Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП  16350", начальник з економицi.

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 *Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 6.1.1. Посада

                член правлiння, головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                Яценко Вiкторiя Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1966

6.1.5. Освіта**

                ВИЩА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                Не має даних

6.1.8. Опис

                Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Сатуту Товариства.

Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.

 Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  12.

Попереднє мiсце роботи - Не має даних.

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 Обiймає посаду головного бухгалтера на термiн находження у вiдпусцi по догляду за дитиною до 3-х рокiв головного бухгалтера Арнаутовой О.С.

 *Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 6.1.1. Посада

                член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                Алєксєєв Василь Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1951

6.1.5. Освіта**

                ВИЩА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                Не має даних

6.1.8. Опис

                Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Сатуту Товариства.

 Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  15.

Попереднє мiсце роботи - Не має даних.

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 Обiймав посаду члена правлiння до 01.08.2010. З 01.08.2010 призачено в.о. голови правлiння (в зв'язку з тим що  голова правлiння Кривенко М.I. склав з себе повноваження за власним бажанням).

30.09.2010 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Алексєєва В.А. Було звiльнено з посади в.о. голови правлiння та призначено членом правлiння.

 *Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 6.1.1. Посада

                голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                Коленко Людмила Леонiдiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1970

6.1.5. Освіта**

                ВИЩА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                ВАТ "АТП  16350", член правлiння

6.1.8. Опис

                30.09.2010 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Коленко Л.Л. було звiльнено з посади члена правлiння та призначено головою  правлiння.

 Як член правлiння мала повноваження та виконувала обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Сатуту Товариства.

 Як голова правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. Обов"язок Голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу АТ, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства , що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства.

 Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  12.

Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП  16350", член правлiння.

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 *Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

                 головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                Арнаутова Оксана Сергiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1980

6.1.5. Освіта**

                ВИЩА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                ВАТ "АТП 16350" , бухгалтер

6.1.8. Опис

                Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.

 Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  12.

Попереднє мiсце роботи - Не має даних.

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 Знаходиться у вiдпусцi по догляду за дитиною до 3-х рокiв.

 *Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 6.1.1. Посада

                голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                 Проценко Валентина Павлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1965

6.1.5. Освіта**

                СЕРЕДНЯ-ТЕХНIЧНА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                ВАТ "АТП16350", диспетчер автотранспорту

6.1.8. Опис

                Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння товариства. Обов`язки виконує колегiального у складi ревiзiйного комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства.

 Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  0.

Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП16350", диспетчер автотранспорту.

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 Призначено 30.09.2010

 *Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 6.1.1. Посада

                член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                Бахчєва Наталiя Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1967

6.1.5. Освіта**

                СЕРЕДНЯ-ТЕХНIЧНА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                ВАТ "АТП16350", iнженер по автотранспорту

6.1.8. Опис

                Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Сатуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  0.

Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП-16350", iнженер по автотранспорту.

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Призначено 30.09.2010 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

6.1.1. Посада

                член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                Василевський Сергiй Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1966

6.1.5. Освіта**

                ВИЩА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                ВАТ "АТП16350", начальник вiддiлу

6.1.8. Опис

                Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Сатуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  1.

Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП16350", iнженер по автотранспорту.

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Призначено 30.09.2010 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

6.1.1. Посада

                член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

                Фурсенко Олексiй Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

                Д/В Д/В  Д/В

6.1.4. Рік народження**

                1954

6.1.5. Освіта**

                ВИЩА

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

                22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

                ВАТ "АТП16350"

6.1.8. Опис

                Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Сатуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв)-  22.

Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП16350".

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Звiльнено 30.09.2010

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

 Від загально кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

     голова наглядової ради

Кривенко Микола Iванович

Д/В Д/В  Д/В

29.12.10

 1243642

49,56881713867

1243642

0

0

0

     голова ревiзiйної комiсiї

Кравченко Олександр Сергiйович

Д/В Д/В  Д/В

29.06.05

 4

0,00015943114

4

0

0

0

     голова наглядової ради

 Манцуров Михайло Миколайович

Д/В Д/В  Д/В

29.12.10

 0

0

0

0

0

0

     член наглядової ради

Дудко Iгор Васильович

Д/В Д/В  Д/В

29.12.10

 629784

25,10179710388

629784

0

0

0

     член наглядової ради

Кривенко Оксана Миколаївна

Д/В Д/В  Д/В

29.06.05

 991

0,03949906677

991

0

0

0

     член наглядової ради

Басарабчук Наталiя Iванiвна

Д/В Д/В  Д/В

29.06.05

 4

0,00015943114

4

0

0

0

      член правлiння -        головний бухгалтер

Яценко Вiкторiя Iванiвна

Д/В Д/В  Д/В

29.06.05

 4

0,00015943114

4

0

0

0

   член правлiння

Алєксєєв Василь Анатолiйович

Д/В Д/В  Д/В

29.06.05

 4

0,00015943114

4

0

0

0

      голова правлiння

Коленко Людмила Леонiдiвна

Д/В Д/В  Д/В

29.06.05

 4

0,00015943114

4

0

0

0

      головний бухгалтер

Арнаутова Оксана Сергiївна

Д/В Д/В  Д/В

 

 0

0

0

0

0

0

      голова ревiзiйної комiсiї

 Проценко Валентина Павлiвна

Д/В Д/В  Д/В

29.06.05

 3000

0,11957336217

3000

0

0

0

    член правлiння

Бахчеєва Наталiя Iванiвна

Д/В Д/В  Д/В

 

 0

0

0

0

0

0

    член правлiння

Василевський Сергiй Петрович

Д/В Д/В  Д/В

 

 0

0

0

0

0

0

   член правлiння

Фурсенко Олексiй Володимирович

Д/В Д/В  Д/В

29.06.05

 7

0,00027900451

7

0

0

0

Усього

1877444

74,83076283174

 1877444

0

0

0

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

      фiзична особа

Д/В Д/В  Д/В

29.12.10

629784

25,10179710388

629784

0

0

0

      фiзична особа

Д/В Д/В  Д/В

29.12.10

1243642

49,56881713867

1243642

0

0

0

Усього

1873426

74,670614242554

 1873426

0

0

0

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові

**Не обов"язково для заповнення

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

30.09.10

 

Кворум зборів

74,87

 

Опис

ПРОТОКОЛ № 15

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ

ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350"

 

м.Чугуїв                                                                                   

30 вересня 2010 року

 

Голова зборiв - Алексєєв В.А.

Секретар           - Сухiнiна О.О.

 

Про проведення 30.09.2010 р. загальних зборiв ВАТ <АТП-16350> та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв:   персонально -  письмовими запрошеннями  та публiкацiєю  в  пресi згiдно з законодавством.

Реєстрацiя учасникiв зборiв проведена реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена правлiнням Товариства у складi: Яценко В.I.- голова, Проценко В.П. - член.

Голова реєстрацiйної комiсiї  Яценко В.I. оголосила протокол  реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до якого:

На момент проведення зборiв статутний капiтал Товарисва становить 627230.00 грн., що роздiлений на  2508920 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Усього акцiонерiв -368 з кiлькiстю голосiв 2508920.

 Для участi у зборах зареєструвалися 11(одинадцять) акцiонерiв  з кiлькiстю голосiв 1878432, що складає 74,87 % вiд загальної кiлькостi голосiв.

Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> та п. 8.2.7. статуту кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та  мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного.

 

В.О. голови правлiння Алексєєв В.А. вiдкрив збори i поставив на голосування питання про затвердження протоколу реєстрацiї учасникiв зборiв.

Голосували: одноголосно (<за> - 1878432 голосiв, 100%- учасникiв зборiв).

Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.

Прийнято рiшення: Затвердити результати реєстрацiї i оголосити Загальнi збори акцiонерiв вiдкритими.

 

Було запропоновано   призначити  головою зборiв -Алексєєва В.А, секретарем - Сухiнiну О.О.

Голосували: одноголосно (<за> - 1878432 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.

Прийнято рiшення: призначити  головою зборiв  Алексєєва В.А, секретарем - Сухiнiну О.О.

Голова зборiв  Алексєєв В.А  запропонував затвердити лiчильну комiсiю у складi: Яценко В.I. голова, Проценко В.П. - член.

Голосували: одноголосно (<за> - 1878432 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.

Прийнято рiшення: затвердити лiчильну комiсiю у складi: Яценко В.I. голова, Проценко В.П. - член.

Голова зборiв   доповiв, що пiсля оголошення скликання зборiв та їх порядку денного пропозицiй щодо доповнень до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило i запропонував затвердити такий порядок денний:

 

Порядок денний загальних зборiв:

1. Вiдкликання та обрання голови та членiв правлiння

2. Вiдкликання та обрання голови та членiв спостережної ради

3. Вiдкликання та обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї

4. Про переведення випуску iменних акцiй товариства у бездокументарну форму iснування:

4.1. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю.

4.2. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзуються.

4.3. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.

4.4. Визначення дати припинення ведення реєстру.

4.5. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю.

4.6. Призначення  осiб, вiдповiдальних за переведеня випуску акцiй товариства в бездокументарну форму iснування.

4.7. Про порядкок вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй.

5. Про розiрвання договору з реєстратором.

6. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства та їх державну реєстрацiю.

 

Голосували: одноголосно (<за> - 1878432  голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.

Прийнято рiшення: Затвердити оголошений порядок денний.

 

Пiсля вирiшення  органiзацiйних питань перейшли до розгляду питань порядку денного.

 

ПЕРШЕ  ПИТАННЯ:

      Вiдкликання та обрання голови та членiв правлiння

Слухали: Голову зборiв про змiни в складi виконавчого органу

 

Голосували: одноголосно (<за> - 1878432  голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.

Прийнятi рiшення:

1) Вiдкликати правлiння товариства у повному складi.

2) Припинити повноваження В.О. голови правлiння Алексєєва В.А.  30.09.2010 року.

3) Обрати  головою правлiння ВАТ <АТП-16350>  Коленко Людмилу Леонiдiвну на невизначений строк ( до перевиборiв).

4) Призначити Коленко Людмилу Леонiдiвну на посаду голови правлiння ВАТ <АТП-16350>  з 01 жовтня 2010 року.

5) Обрати членами правлiння ВАТ <АТП-16350>  на невизначений строк (до перевиборiв):

- Бахчєву Наталiю Iваннiвну;

- Василевського Сергiя Петровича;

- Алексєєва Василя Анатолiйовича;

- Яценко Вiкторiю Iванiвну.

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ

      Вiдкликання та обрання голови та членiв спостережної ради

Слухали: Голову зборiв про змiни в складi спостережної ради

 

Голосували: одноголосно (<за> - 1878432  голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.

Прийнятi рiшення:

1) Вiдкликати спостережну раду товариства у повному складi.

2) Обрати головою спостережної ради ВАТ <АТП-16350>  Кривенко Миколу Iвановича на невизначений строк ( до перевиборiв).

3) Обрати членами спостережної ради ВАТ <АТП-16350>  на невизначений строк (до перевиборiв):

- Дудко Iгора Васильовича;

- Кривенко Оксану Миколаївну;

- Басарабчук Наталiю Iванiвну.

 

ТРЕТЄ  ПИТАННЯ

      Вiдкликання та обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї

Слухали: Голову зборiв про змiни в складi ревiзiйної комiсiї

 

Голосували: одноголосно (<за> - 1878432  голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.

Прийнятi рiшення:

1) Вiдкликати ревiзiйну комiсiю товариства у повному складi.

2) Обрати головою ревiзiйної комiсiї ВАТ <АТП-16350>  Проценко Валентину Павлiвну  на строк 5 рокiв вiдповiдно до статуту.

3) Обрати членами ревiзiйної комiсiї ВАТ <АТП-16350>  на строк 5 рокiв вiдповiдно до статуту:

- Сухiнiну Олександру Олександрiвну;

- Троценко Валентину Леонiдiвну.

 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ

    Про переведення випуску iменних акцiй товариства у бездокументарну форму iснування.

 

Слухали: Голову зборiв про необхiднiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства перевести випуск акцiй у бездокументарну форму iснування до 29.10.2010 р.

Голосували: одноголосно (<за> - 1878432 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.

 

Прийнято рiшення:

1) Перевести випуск акцiй  ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350> iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.

2) Визначити депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй товариства, що дематерiалiзуються, Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (код за ЄДРПОУ 30370711).

3) Визначити зберiгачем, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест" (код за ЄДРПОУ 36816015).

4)  Встановити дату припинення ведення реєстру акцiонерiв 20.12.2010 р.

5)  У строк не пiзнiше 10 календарних днiв пiсля цих зборiв персонально повiдомити всiх акцiонерiв товариства (згiдно реєстру акцiонерiв на 30.09.2010) простими листами про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю акцiй  товариства та опублiкувати повiдомлення в пресi вiдповiдно  до законодавства.

6) Доручити та надати усi необхiднi повноваження головi правлiння товариства здiйснити усi необхiднi та достатнi дiї для  проведення дематерiалiзацi випуску акцiй товариства у тому числi: здiйснити повiдомлення акцiонерiв, здiйснити замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, укласти договори з обраним депозитарiєм та зберiгачем, вiдкрити рахунки у зберiгача акцiонерам товариства тощо.

7) Встановити, що пiсля  закриття реєстру акцiонери товариства повиннi здати свої сертифiкати  уповноваженiй наглядовою радою товариства особi для їх подальшого знищення з пiдписанням вiдповiдного акту. Невилученi з обiгу сертифiкати вважати недiйсними.

8) Затвердити нижченаведене рiшення:

 

РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ

(ПЕРЕВЕДЕННЯ ВИПУСКУ АКЦIЙ IЗ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ IСНУВАННЯ У БЕЗДОКУМЕНТАРНУ ФОРМУ IСНУВАННЯ)

ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350"

 

м.Чугуїв                                                                                     

30 вересня 2010 року

 

РЕКВIЗИТИ    ЕМIТЕНТА

1.1. Найменування емiтента згiдно з установчими документами:

1.1.1. повне: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350"

1.1.2. скорочене: ВАТ <АТП-16350>.

1.2. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 03115212.

1.3. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:

- серiя  А00 №680908,

- номер запису  1 472 105 0003 000194,

- дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи  09.04.1997 р.,

- орган, що видав свiдоцтво: Чугуївська районна державна адмiнiстрацiя Харкiвської областi.

1.4. Мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними документами: 63506  Харкiвська обл., м.Чугуїв, провулок Мiчурiна, буд. 2-А.

1.5. Адреса для поштових повiдомлень: 63506  Харкiвська обл., м.Чугуїв, провулок Мiчурiна, буд. 2-А.

1.6. Тел/факс: (0246) 244-75, (0246)242-39.

1.7. Перелiк посадових осiб, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента без доручення: Голова правлiння   Коленко Людмила Леонiдiвна.

2. РЕКВIЗИТИ ВИПУСКУ  ПРОСТИХ IМЕННИХ АКЦIЙ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ IСНУВАННЯ, ЩОДО ЯКОГО ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ

- Вид цiнних паперiв (iз зазначенням типу): простi iменнi акцi.

- Данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй:  дата реєстрацiї: 28.07.1998 р., дата видачi: 28.07.1998 р., орган, що видав свiдоцтво: Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер випуску: 670/20//1/98.

- Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв - UA2000661007.

- Номiнальна вартiсть акцiї даного випуску - 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок).

- Кiлькiсть випущених акцiй даного випуску - 2508920  шт. (два мiльйони п'ятсот вiсiм тисяч дев'ятсот двадцять штук).

- Загальна номiнальна вартiсть акцiй даного випуску - 627230,00 грн. (шiстсот двадцять сiм тисяч двiстi тридцять гривень 00 коп.).

3. РЕКВIЗИТИ ДЕПОЗИТАРIЮ, ЯКИЙ БУДЕ ОБСЛУГОВУВАТИ ВИПУСК АКЦIЙ, ЩОДО ЯКОГО ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ

3.1. Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України".

3.2. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 30370711.

3.3. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:

-   серiя: А00 №020227,

-  номер запису: 1 074 105 0001 010655,

-  дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи: 17.05.1999р., 

-  орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя    мiста Києва.

1.4. Мiсцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, 3.

1.5. Телефони контактної особи: - (044) 2791074,  2791249.

1.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв - Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ №189650, видана 19.09.2006р., строк дiї до 19.09.2016р.

 

4. РЕКВIЗИТИ ЗБЕРIГАЧА, У ЯКОГО ЕМIТЕНТ БУДЕ ВIДКРИВАТИ РАХУНКИ В ЦIННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ АКЦIЙ

4.1. Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест".

4.2. Мiсцезнаходження: 61038, м. Харкiв, проспект П'ятдесятирiччя ВЛКСМ, будинок 30.

4.3. Телефони контактної особи: 057-7627338 - директор  Солдатова Тетяна Iванiвна.

4.4. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 36816015.

4.5. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:

серiя А01 № 423635,  номер запису 1 480 107 0002 045969,

дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи 05.02.2010 р.,

орган, що видав свiдоцтво: виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради.

4.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв - Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ №533824, видана 23.04.2010 р., строк дiї: 23.04.2010р. - 23.04.2015р.

 

5. КIЛЬКIСТЬ ТА ВIДСОТОК ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

У загальних зборах акцiонерiв  беруть участь акцiонери з кiлькiстю  голосiв 1878432, що складає  74,87 %  вiд загальної кiлькостi голосiв  акцiонерiв.

 

6. КIЛЬКIСТЬ ТА ВIДСОТОК ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ РIШЕННЯ ПРО ЗМIНУ ФОРМИ IСНУВАННЯ АКЦIЙ

Рiшення про змiну форми iснування акцiй приймають акцiонери з кiлькiстю голосiв  1878432, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв.

 

 

1. ДАТА ПРИПИНЕННЯ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ:    20.12 2010 року.

Пiсля дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв випуску, який дематерiалiзується, не здiйснюється.

 

 

П'ЯТЕ ПИТАННЯ

Про розiрвання договору з реєстратором.

 

Слухали: Голову зборiв, який запропонував у зв'язку з переведенням випуску акцiй товариства у бездокументарну форму iснування вiдповiдно до законодавства розiрвати договiр з реєстратором - Товариством з обмеженою вiдповiдпльнiстю фiрма "Сприяння".

 

Голосували: одноголосно (<за> - 1878432 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.

Прийнято рiшення:

Розiрвати договiр на послуги щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з Товариством з обмеженою вiдповiдпльнiстю фiрма "Сприяння".  Датою закриття реєстру вважати 20.12.2010р.

 

ШОСТЕ  ПИТАННЯ

Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства та їх державну реєстрацiю.

 

Слухали: Голову зборiв,  який запропонував, у зв'язку з вимогами закону <Про акцiонернi товариства> доручити правлiнню пiдготувати нову редакцiю статуту товариства.

 

Голосували: одноголосно (<за> - 1878432 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.

 

Прийнято рiшення:

Доручити правлiнню ВАТ <АТП -16350> пiдготувати до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв проект нової редакцiї статуту вiдповiдно до закону <Про акцiонернi товариства>.

 

Голова зборiв                                Алексєєв В.А.

 

Секретар                                         Сухiнiна О.О.

               

"Засвiдчую"

Голова правлiння                              Коленко Л. Л.

 

 

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавалися

 
       

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Сприяння"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24273300

Місцезнаходження

Україна Харківська обл. Д/В р-н 61166 м.Харкiв пр.Ленiна, 38

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 393827

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.01.08

Міжміський код та телефон

(057)7032263

Факс

(057)7141729

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Мiж Емитентом та Реєстратором було укладено договiр на ведення реєстру власникiв IЦП №114 вiд 22.12.2006 р (дiяв

до 20.12.2010).

Реєстр передано до зберiгача Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест" (в зв'язку з переведенням акцiй в бездокументарну форму)

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36816015

Місцезнаходження

Україна Харківська обл. Д/В р-н 61038 м.Харкiв проспект П'ятдесятирiччя ВЛКСМ, будинок 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №533824

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.10

Міжміський код та телефон

(057)7627338

Факс

(057)7387712

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис

Д/В

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

Україна м.Київ Д/В р-н 01001 м. Київ вул. Грiнченка, 3.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.06

Міжміський код та телефон

(044) 2791074, 2791249

Факс

(044) 2791074, 2791249

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Д/В

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Схiд Транс Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32952166

Місцезнаходження

Україна Харківська обл. Д/В р-н 61035 м.Харкiв пр.Гагарiна, 129, оф.113

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3447

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.09.04

Міжміський код та телефон

(057)7581343

Факс

(057)7581343

Вид діяльності

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Д/В

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.07.98

670/20/1/98

ХАРКIВСЬКЕ ТУ ДКЦПФР

UA2000661007

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0,250

2508920

627 230,000

100

Опис

ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМIТЕНТА НА БIРЖАХ ТА IНШИХ ОРГАНIЗОВАНИХ РИНКАХ НЕ ЗДIЙСНЮВАЛАСЬ. ПОДАНИХ ЗАЯВ ДЛЯ ДОПУСКУ НА БIРЖI (ОРГАНIЗОВАНI РИНКИ) НЕ БУЛО.

ВИПУСК АКЦIЙ БУЛО ПЕРЕВЕДЕНО В БЕЗДОКУМЕНТАРНУ ФОРМУ - СВIДОЦТВО 670/20/1/98 ВТРАТИЛО ЧИННIСТЬ

26.10.10

227/20/1/10

ХАРКIВСЬКЕ ТУ ДКЦПФР

UA4000098610

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,250

2508920

627 230,000

100

Опис

ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМIТЕНТА НА БIРЖАХ ТА IНШИХ ОРГАНIЗОВАНИХ РИНКАХ НЕ ЗДIЙСНЮВАЛАСЬ. ПОДАНИХ ЗАЯВ ДЛЯ ДОПУСКУ НА БIРЖI (ОРГАНIЗОВАНI РИНКИ) НЕ БУЛО.

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

587

у тому числі:

- сертифікатів акцій

587

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

249

у тому числі:

- сертифікатів акцій

249

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

0

у тому числі:

- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 Вiдкрите акцiонерне товариство " АТП - 16350" засноване вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй областi вiд 11.12.1995 р. за № 1354-П шляхом перетворення державного пiдприємства Чугуївське автотранспортне пiдприємство 16350 в акцiонерне товариство вiдкритого типу. 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Товариство складається iз слiдуючих структурних пiдроздiлiв: автоколони; -ремонтна майстерня, бухгалтерiя. Всi пiдроздiли розташованi на однiй  територiї за мiсцезнаходженням АТ.

 Фiлiй, представництв, та дочiрнiх пiдприємств АТ не має.

 На поточний час АТ не планує створювати дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництав та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли.

 Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб,  протягом звiтного перiоду не було. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство веде оперативний бухгалтерський та статистичний облiк, в установленому законодавством порядку, та здiйснює звiтнiсть у державнi органи, та несе вiдповiдальнiсть за їх доставiрнiсть.

 Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується законодавством України та наказом по товариству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" № 1Б вiд 03.01.2010. 

 Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний метод.

 Метод оцiнки вартостi запасiв - оцiнка сировини матерiалiв, МСП, iнших виробничих запасiв здiйснюється згiдно методу iдентифiкацiонной собiвартостi вiдповiдних одиниць запасiв; оцiнка вартостi ГСМ здiйснюється згiдно методу середньозваженої собiвартостi.

 Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй -  не використовується. 

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКА ФIРМА УКРАЇНИ "СХIД ТРАНС АУДИТ" 

61124, м. Харкiв, пр-т.Гагарiна 129, оф. 213

тел.(057)758-13-43                                                

Розрахунковий рахунок 26002052298780 вХаркiвському ГРУ ПриватБанка м.Харкова, МФ0 351533 код ЄГРПОУ 32952166

Свiдоцтво про внесення до Реєстру    суб"єктiв аудиторської дiяльностi №3447 вiд 30.09.2004р., Реєстрацiйна   №139

Свiдоцтво про внесення до  Реєстру аудиторiв,якi мають право перевiряти фiн.установи рег.№ 189 серiя АБ №000166 рiшення комiсiї №439. 

 Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть акцiонерного товариства та пiдприємства-емiтента облiгацiй (крiм банкiв)         ВАТ "  Автотранспортне пiдприємство-16350 ". 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.

Приватне Пiдприємство Аудиторська фiрма "Схiд Транс Аудит", iдентифiкацiйний код 32952166, зареєстрована Виконавчим Комiтетом Харкiвської Мiської Ради 16.06.2004 року, номер запису 14801200000015244; свiдоцтво про державну реєстрацiю №503345; яка дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3447, виданого Аудиторською палатою України 30 вересня 2004року №139 термiн чинностi до 24.09.2014р; а також  Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити  аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв рег.№189, серiя АБ 000166, внесено вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 27.02.2007 року №439 та подовжене; Сертифiкат Аудитора №005802 видан 29.04.2004року та подовжений до 29.04.2014року. Адреса: мiсто Харкiв,проспект Гагарiна, 129, к.213, поштовий iндекс 61124 тел.758-13-43,758-13-45  провела перевiрку фiнансової звiтностi за 2010 рiк по Вiдкритому Акцiонерному Товариству  <  АТП-16350". 

Висновок виданий       31    березня  2011 року.

Основнi вiдомостi про емiтента.

Емiтент: Вiдктите акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 16350" (далi ВАТ, Товариство, пiдприємство). Вiдкрите акцiонерне товариство " АТП - 16350" засноване вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй областi вiд 11.12.1995 р. за № 1354-П шляхом перетворення державного пiдприємства Чугуївське автотранспортне пiдприємство 16350 в акцiонерне товариство вiдкритого типу .

ВАТ " АТП - 16350 " зареєстровано Чугуївською районною державною адмiнiстрацiєю Харкiвської областi 09.04.1997 р. реєстрацiйний № 14721050003000194, за юридичною адресою: 63506, Харкiвська обл. м.Чугуїв , провулок Мiчурiна , 2-А.

 Товариство має свiдоцтво про сплату єдиного податку; код ЄДРПОУ №03115212, знаходиться у м.Чугїв, провулок Мiчурiна буд.2-а, Харкiвської областi, тел. 0(246)-2-20-05; 0(246)-2-23-97; 0(246)-2-54-70; поштовий iндекс 63506. Загальними зборами акцiонерiв ВАТ <АТП-16350> згiдно протоколу №12 вiд 18.04.2008 року були внесенi змiни до Статуту, державну реєстацiю змiн до установчих документiв проведено (дата реєстацiї 07.05.2008р.№14791050026000327. Загальними зборами акцiонерiв ВАТ <АТП-16350> згiдно протоколу №15 вiд 30.09.2010 року були внесенi змiни до складу правлiння i обрано нового голову правлiння.

Основними видами дiяльностi Товариства є: дiяльнiсть автомобiльного регулярного та грузового транспорту; технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв, здавання в оренду власного нерухомого майна, оренда автомобiлiв та надання iнших послуг згiдно Статуту.

Товариство є юридичною особою, має розрахунковий рахунок, власну печатку, веде бухгалтерський облiк i складає бухгалтерську звiтнiсть.

 Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту.

Аудиторська перевiрка проводилася  з  09 березня  по 30 березня 2011 року             в мiстi Харкiв, згiдно договору № 2  вiд  02.03.2011р., за даними бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi станом на 31.12.2010р.

Аудиторська перевiрка проводилася вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII, Мiжнародних стандартiв(700,701,720,800) аудиту, № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", № 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", № 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", № 800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення" з урахуванням результатiв проведення погоджених процедур при визначеннi вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї", якi здiйснюються згiдно з Мiжнародним стандартом супутнiх послуг № 4400 "Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фiнансової iнформацiї", згiдно з якими вимагається, щоб спланована та проведена аудиторська перевiрка з цiллю збору достатнiх доказiв того, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих помилок, була проведена, використовуючи тести, iнформацiю, яка пiдтверджує цифровий матерiал, який покладено у основу звiтностi. Пiдготовка, та проведення аудиту, пiсля необхiдної стадiї планування, яка здiйснюється за для виявлення суттєвостi можливих помилок, здiйснено на рiвнi, що дозволяє iз достатнiм рiвнем впевненостi робити висновки щодо достовiрностi фiнансової звiтностi. Аудитор використав принцип вибiркової перевiрки, метод опитування та аудиторськi тести.

Аудиторський висновок складений у вiдповiдностi до Рiшень ДКЦПФР вiд 19 грудня 2006 року № 1528, вiд 19 грудня 2006 року № 1591 i вiд 31 сiчня 2008 року № 69.

Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.

Аудиторська перевiрка рiчної звiтностi по ВАТ "Автотранспортне пiдприємство 16350" проведена станом на 31 грудня 2010 року по формам рiчної звiтностi,додатку до Положення (стандарту)бухгалтерського облiку 25 в складi:   Балансу  на 31.12.2010р.-ф.1М, Звiту про фiнансовi результати-форма-№ 2М., а також засновницькi документи ВАТ "Автотранспортне пiдприємство 16350", галузевi положення, звiтнi форми, реєстри бухгалтерського облiку, описи важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Перевiрялась головна книга, касовi та банкiвськi документи, авансовi звiти, вiдомостi по рахунках дебiторської та кредиторської  заборгованостi, вiдомостi про нарахування заробiтної плати, табелi робочого часу, журнали ордери та iншi регiстри бухгалтерського облiку та статичнi форми звiтностi.

Концептуальною основою формування фiнансових звiтiв товариства стали Положення (стандарти) бухгалтерського облiку України .

Товариство складає фiнансову звiтнiсть за 2009 рiк згiдно Положенням (стандартам ) бухгалтерського облiку :

а) № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" /Затв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України № 87 вiд 31.03.1999 р./

б) №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" /Затв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.1999р./

с) № 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" / Затв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України № 137 вiд 28.05.1999р./

У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 .

Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 .

              Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, несе управлiнський персонал ВАТ "Автотранспортне пiдприємство 16350". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Також вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку i недостовiрне вiдображення в них даних, несуть вiдповiдальнi особи, якi складали i пiдписували цi документи (п.8 ст.9 Закону <про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 р.№996-XIV).

Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з  Мiжнародними стандартами 700,701,720,800. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. Цiль перевiрки висловлення професiйного незалежного судження про те, чи вiдповiдає фiнансова звiтнiсть  ВАТ "Автотранспортне пiдприємство 16350" , встановленим вимогам до Закону "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-14, затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, по її складанню i розкриттю, та прийнятої облiкової полiтики i чи дає фiнансова звiтнiсть об'єктивну iнформацiю про становище пiдприємства.

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також  зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих  викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок ,здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв, дослiдження принципiв бухгалтерського облiку, якi використовувались керiвництвом, та їх вiдповiднiсть ПСБО В Українi. Аудиторська перевiрка включає перевiрку шляхом тестування доказiв,якi пiдтверджують суми та розкпиття iнформацiї у фiнансових звiтах. Використовуватимуться тести,та  iнформацiя, що була покладена в основу фiнансової рiчної звiтностi,яка базуэться на даних бухгалтерського облiку.що була нам надана керiвниками та працiвниками Товариства,яка вважається надiйною та достовiрною. В зв'язку з обмеженнями, присутнiми аудиту, а також з межами внутрiшнього контролю, є ризик того, що яка-небудь недостовiрна матерiальна заява може бути не прийнята до уваги. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Сутнiсть аудиторського висновку полягає в пiдтвердженнi думки про вiдповiднiсть  дiйсного фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента рiчнiй фiнансовiй звiтностi, складенiй Емiтентом, а також думка щодо концептуальної основи фiнансової звiтностi, використаної для пiдготовки фiнансових звiтiв, та вiдповiдностi вимогам законодавства.

Стан бухгалтерського облiку та звiтностi.

Бухгалтерський облiк Товариство веде методом подвiйного запису господарських операцiй згiдно дiючого Плану рахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р.№291 по журнально-ордернiй формi рахiвництва з дотриманням вимог ПСБО №1 <Загальних вимог до фiнансової звiтностi>, Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть>  в Українi вiд 16.07.99р №996-XIV, до затверджених стандартiв та дiючих нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi, та дiючих нормативних документiв з питань органiзацii бухгалтерсього облiку.

Документальна перевiрка первинної документацiї проводилась вибiрковим методом. Даннi бухгалтерських рахункiв по активу i пасиву балансу на 31.12.10р., та цифровий матерiал вiдображений по формам фiнансової звiтностi вiдповiдають даним облiку на рахунках Головної книги та сальдового балансу, якi пiдтверджуються первинними документами облiку, та аналiтичним облiком рахункiв.

 Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2010 рiк складена по формам звiтностi додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 в складi: Балансу на 31 грудня 2010року, форма№1-м, форма №2 "Звiту про фiнансовi результати".

Бухгалтерська та статистична звiтнiсть за 2010 рiк складена i представлена своєчасно з дотриманням вимог Положень(стандарту) бухгалтерського облiку № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" вiд 31.03.99 № 87. Товариство згiдно наказу вiд 22.09.2010 року № 32 провело рiчну iнвентаризацiю основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, оборотних активiв (дебiторської заборгованностi) та поточних зобовязань. Лишкiв та нестач пiдприємством не виявлено. Облiкову полiтику Товариство вело згiдно приказу №1Б вiд 03.01.10р., "Про облiкову полiтику, органiзацiю та ведення бух.облiку на пiдприємствi." Облiкову полiтику в 2010 роцi Товариство вело без змiн.

Договiрнi вiдносини з органiзацiями та iндивiдуальними особами виконуються вiдповiдно до чинного законодавства  України.

На нашу думку ,яка сформована згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну i обєктивну iнформацiю про фiнансовий стан ВАТ <АТП-16350>. Органiзацiя бухгалтерського облiку господарських операцiй ведеться згiдно ПСБО №1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi> вiд 31.03.99р. №87, у цiлому вiдповiдає встановленим нормативам бухгалтерського облiку та прийнятiй облiковiй полiтицi.

Облiк класифiкацiя та оцiнка активiв.

При перевiрцi облiку активiв, якi приймались до розрахункiв включались необоротнi i оборотнi активи. Необоротнi активи (основнi зособи) вiдображенi у звiтностi, належать Товариству.

Оцiнка та класифiкацiя необоротних активiв (основних фондiв) вiдповiдає дiючим Положенням бухгалтерського облiку. Нарахування та вiдображення зносу необоротних активiв вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi . Облiк основних засобiв, їх оцiнка, класифiкацiя та нарахований на них знос вiдповiдає аналiтичному та синтетичному облiку,  достовiрностi їх оцiнки, правильностi вiдображення їх в облiку та звiтностi визначеними за П(С)БО №7 "Основнi засоби".

Для нарахування та вiдображення зносу (амортизацiї) необоротних активiв  застосовує методи передбаченi в облiковiй   полiтицi пiдприємства, згiдно приказу №1Б вiд 03.01.10р.:

- для будинкiв, споруд та передавальних пристроїв, для машин та обладнання - прямолiнiйний метод, виходячи iз розрахунку 5% вiд залишкової вартостi основних засобiв на 01.07.2000р.  ;

- для транспортних засобiв,робочих машин та обладнання-прямолiнiйний метод  виходячи iз строку корисного використання 5 рокiв ;

- для МНМА-списання 100% їх вартостi у першому мiсяцi їх використання.

Основнi засоби у залишковiй вартостi на кiнець звiтного перiоду складають 1358,3 тис. грн., з їх зносом в сумi 3165,2 тис. грн. Амортизацiйнi вiдрахування нарахованi в 2010 роцi в сумi 155,4тис.грн., якi пiдприємством  на придбання та полiпшення основних засобiв у звiтному роцi не використовувались.

Облiк виробничих запасiв Товариство веде вiдповiдно до принципiв формування їх у бухгалтерському облiку до визначеного Положення (стандарту) БО №9 "Запаси". Придбанi виробничi запаси пiдприємством зараховується за первинною вартiстю, яка залежить вiд оцiнки та способу їх одержання.Оцiнка вибуття виробничих запасiв, запчастин, матерiалiв та iнших здiйснювалася на протязi звiтного року згiдно з ПСБО№9 <Запаси>,та облiкової полiтики прийнятої на пiдприємствi,тобто:

- для сировини й матерiалiв, запчастин, та iнших матерiалiв по методу iдентифiцированiй  собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв;

-для паливо-мастильних матерiалiв по методу середньовагомої собiвартостi;

- для МБП-по вартостi придбання при передачi їх в єксплуатацiю.

На 31 грудня 2010 року виробничi запаси склали 29,0 тис. грн. Готова продукцiя склала - 1,2 тис. грн. Названi виробничi запаси товара облiковуються на вiдповiдних рахунках Головної книги та пiдтверджуються аналiтичним облiком кожної одиницi найменування у оборотних вiдомостях їх облiку.  Залишки ТМЦ за давнiм часом  їх надходження на пiдприємство, до справедливої вартостi не пiдлягали дооцiнки.

Дебiторська заборгованiсть  її визначення, класифiкацiя , оцiнка та iї облiк вiдповiдає П(С)БО №10 <Дебiторська заборгованiсть>. Дебiторська заборгованiсть на вiдповiдних рахунках Головної книги, пiдтверджується їх облiком в оборотних вiдомостях.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги як чиста реалiзацiйна вартiсть числиться у сумi 3,0 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 4,5 тис.грн. Визначена дебiторська заборгованiсть облiкована на рахунках 361, 377  вiдповiдає аналiтичному їх облiку по кожному найменуванню в оборотних вiдомостях облiку. Дебiторська заборгованiсть проiнвентаризована, внесена в iнвентаризацiйнi описи. Величина резерву сумнiвних боргiв, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв за строками їх повернення не визначалась.

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi складають на 31 грудня 2010 року - 7,4 тис. грн., а в iноземнiй валютi не рахуються. При перевiрцi грошових коштiв по касi i банку порушень не встановлено. Грошовi кошти одержанi iз банку, оприбуткованi по касi i використовуються пiдприємством за цiльовим їх призначенням.  Касовi операцiї оформленi документами   згiдно до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi. Касова книга ведеться в установленiй формi.

На нашу думку розкриття iнформацiї за видами активiв, вiдповiдають встановленим нормативам ПСБО№7, №8, №9, №10. Облiк основних засобiв, їх оцiнка, класифiкацiя та нарахований на них знос вiдповiдає аналiтичному та синтетичному облiку, достовiрностi їх оцiнки, правильностi вiдображення їх в облiку та звiтностi. Необоротнi та оборотнi активи вiдображенi у звiтностi належать пiдприємству.

Облiк та оцiнка зобов'язань.

Облiк, реальнiсть  та оцiнка зобов'язань у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає ПСБО№11 "Зобов'язання", та його аналiтичному i синтетичному облiку у бухгалтерських регiстрах.

Поточнi зобов'язання на 31 грудня 2010 року склали: за товари, роботи, послуги - 131,8 тис.грн., з бюджетом - 8,2 тис. грн ., зi страхування - 3,0 тис. грн., з оплати працi - 12,7 тис. грн.

Поточнi  зобов'язання за розрахунками з бюджетом, та зi страхування з оплати працi  мають перехiдну заборгованнiсть за строками перехiдного мiсяця.

Iншi поточнi зобов'язання складають 4,7 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть проiнвентаризована, внесена в iнвентаризацiйнi описи. Поточнi зобов'язання за розрахунками, та iншi поточнi зобов'язання облiкованi на вiдповiдних рахунках Головної книги, вiдповiдають аналiтичному облiку занесених до оборотних вiдомостей їх облiку.

На нашу думку в цiлому розкриття iнформацiї про поточнi зобов'язання за розрахунками  вiдображенi на вiдповiдних рахунках Головної книги та сальдового балансу -  вiдповiдають нормативно правовим актам ПСБО№11 "Зобов'язання".

Облiк та визначення власного капiталу його структура та призначення.

Статутний капiтал становить 627,2 тис.грн., який подiлений на 2508920 шт. простих iменних акцiй. Статутний капiтал сформований з дотриманням вимог Закону України "Про господарськi товариства >. Аналiтичний облiк власникiв цiнних паперiв (акцiй) ведеться на рахунку 40 <Статутний капiтал> по кожному акцiонеру i вiдповiдає достовiрностi записiв у реєстрi власникiв цiнних паперiв. Залишки по цьому рахунку вiдповiдають розмiру статутного капiталу закрiпленного в засновницьких документах Товариства.

Станом на 31 грудня 2010 року  середньооблiкова численнiсть працюючих у Товариствi становить 34 чоловiки.  Додатковий капiтал становить 4136,7 тис. грн, який сформований при трансформацiї бухгалтерської звiтностi за 2000 рiк вiд дооцiнки основних засобiв на суму 3896,8 тис. грн., та накопиченої амортизацiї не використаних на капiтальнi вкладення на суму 239,9 тис.грн. Додатковий капiтал у звiтному роцi  не використовувався. Неперекритий збиток на 31 грудня 2010 року склав 3520,9 тис. грн.

Порушень у визначеннi власного капiталу не виявлено. Заборогованостi учасникiв формування статутного капiталу не має. Змiни прав власностi на володiння цiнними паперами (акцiями) не вiдбувалося.

На нашу думку розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдає встановленим нормативам, зокрема ПСБО №5 <Звiт про власний капiтал>. Порушень у визначеннi власного капiталу не виявлено, який вiдповiдає його складу, структурi та призначенню. Статутний капiтал сформований з дотриманням вимог Закону України "Про господарськi товариства> та Положення про порядок збiльшення (зменшення) розмiру статутного  фонду ВАТ, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку вiд 16 жовтня 2000 року №158.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. 

Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435-IV (частина третя ст.155 ЦКУ) акцiонерне товариство по пiдсумках фiнансового-господарчого року повинне порiвняти розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства . Якщо розмiр статутного капiталу бiльше розмiру чистих активiв товариства, то пiдприємству необхiдно здiйснити ряд запобiжних заходiв . А саме - акцiонерне товариство повинне або зменшити свiй статутний капiтал до розмiру вартостi чистих активiв (розмiру власного капiталу пiдприємства ), або (якщо вартiсть чистих активiв нижче мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством) пiдприємство пiдлягає лiквiдацiї. Таким чином, акцiонерне товариство повинне постiйно контролювати розмiр чистих активiв та статутний капiтал, якщо у балансi пiдприємства мають мiсце збитки або неоплачений капiтал. Крiм того, акцiонерне товариство повинне постiйно турбуватися про прибуткову дiяльнiсть .

Вартiсть чистих активiв Акцiонерного Товариства визначена  як величина вiдрахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку та сум зобов'язань, яка становить -1243,0 тис.грн (1403,4 тис.грн. - 160,4 тис. грн.).

При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу  який становить 627,2 тис. грн., визначено, що чистi активи перевищують статутний капiтал на 615,8 тис. грн.(1243,0тис.грн. -  627,2 тис.грн).

На нашу думку вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Необхiдно вiдмiтити, що  при збiльшення нерозподiленого збитку який досяг 3520,9 тис. грн., в наступнi фiнансовi роки, при нерентабельному веденнi господарської дiяльностi, на нашу думку може привести до зменшення вартостi чистих активiв i вони виявляться меншими вiд статутного капiталу, тодi Товариство зобовязане буде оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому законом порядку.

Облiк фiнансових результатiв.

Облiк класифiкацiя та оцiнка фiнансових результатiв дiяльностi Товариства вiдповiдають вимогам ПСБО №15 "Доходи" та ПСБО №16 "Витрати".

Склад доходiв пiдприємства вiднесенi до вiдповiдної групи, та їх вiдображення на рахунках облiку Головної книги, вiдповiдають додатку до Положень (Стандарту) бухгалтерського облiку № 25 "Звiт про фiнансовi результати".(форма №2-М).

 Доходи Товариства вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  за 2010 рiк склали 559,4 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи складають 99,3 тис.грн. Таким чином чистi доходи пiдприємства складають 658,7 тис.грн.

 Склад витрат по пiдприємству за 2010 рiк вiднесених до затрат по елементам, класа 8, та їх вiдображення на рахунках в облiку Головної книги вiдповiдають додатку до Положень (стандарту) бух.облiку  №25.

Витрати по Товариству за 2010 рiк склали  848,4т ис. грн., в тому числi: матерiальнi затрати - 99,5 тис.грн., витрати на оплату працi - 360,5 тис.грн., вирахування на соцiальнi заходи - 121,5 тис.грн., амортизацiя - 155,4 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 111,5 тис.грн.,в тiм числi єдиний податок 67,3 тис.грн. 

Облiк фiнансових результатiв вiд звичайної дiяльностi вiдповiдає визначенню балансового збитку "Товариства" за 2010 рiк в сумi 189,7 тис. грн. За минулi роки неперекритий збиток склав -3520,9 тис. грн.  

Висловлення думки, щодо обсягу чистого прибутку:

Розкриття iнформацiї, щодо обсягу чистого прибутку, на думку аудитора, є справедливим, достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам Нацiональних Стандартiв бухгалтерського облiку України та iншим нормативам встановленим чинним законодавством України. Валюта балансу "Товариства" станом на 31.12.10 року становить 1403,4 тис. грн.

На нашу думку iнформацiя  щодо  облiку  фiнансового результату розкрита. Вiдображенi на вiдповiдних рахунках облiку Головної книги доходiв та витрат, та виявлення фiнансових результатiв вiдповiдають вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку № 15 <Доходи>, № 16 <Витрати>, тi їх звiту <Звiт про фiнансовi результати> №2.

Iнформацiя  про дiї, якi вiдбувалися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв ,визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"вiдноситься:

1) Особлива iнформацiя про змiну складу посадових осiб емiтента, яка виникла 01.08.2010 була розкрита несвоєчасно (дата розмiщення 10.02.2011), повiдомлення про несвоєчасне розкриття особливої iнформацiї було розмiщено в стрiчкi новин 10.02.2011.

2) Особлива iнформацiя про змiну складу посадових осiб емiтента, яка виникла 30.09.2010 була розкрита не в повному обсязi (дата розмiщення 01.10.2010), 10.02.2011 було в стрiчкi новин було розмiщено спростування щодо цiєї iнформацiї та виправлений варiант повiдомлення.

      АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ   ФIНАНСОВОГО СТАНУ

1. Коєфiцiент абсолютної (термiнової) лiквiдностi становить:

К1 = (Грошовi кошти та їх еквiваленти (ряд. 230+ ряд. 240) /

(Поточнi зобов'язання (рядок 620) + Доходи майбутнiх перiодiв (рядок 630))  

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує яку частку поточних (короткострокових) зобов'язань акцiонерне товариство може погасити негайно. Значення цього коефiцiєнта не повинно бути меншим за 0,2-0,25 (згiдно до Положення № 323).  

Станом на 31.12.2009 року значення цього коефiцiєнта дорiвнює 0,046 значення цього коефiцiєнта нижче мiнiмально припустимого.  

                  7,4 тис. грн.

К1= ------------------------------ = 0,046

                 160,4 тис. .грн.

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) становить:

К2 = (Обiговi активи (рядок 260) + Витрати майбутнiх перiодiв (рядок 270))/

(Поточнi зобов'язання (рядок 620) + Доходи майбутнiх перiодiв (рядок 630))  

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi. Згiдно до розроблених методик аналiзу фiнансового стану акцiонерного товариства в Українi (методика №81, методика №22) оптимальним вважається, коли цей коефiцiєнт дорiвнює 2, критичним вважається значення - 1.  

Станом на 31.12.2010 року дорiвнює 0,28 Значення показника свiдчить про те, що товариство має не лiквiдний баланс, та знаходиться на рiвнi, що є нижчим за критичне значення цього коефiцiєнта, також це свiдчить про не сприятливий стан лiквiдностi активiв товариства i про те, що товариство вiдносно не своєчасно сплачує борги.

           45,1 тис. грн.

К2=-----------------------------= 0,28

          160,4 тис. грн.

3.Коєфiцiєнт фiнансової стiйкостi платоспроможностi становить: (або незалежностi, або автономiї) (К3):  

К3 = Власний капiтал (рядок 380 ф.№1)/

Активи пiдприємства (рядок 080 + рядок 260 + рядок 270 ф.№1)  

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї). Цей коефiцiєнт визначає частку коштiв власникiв акцiонерного товариство у загальнiй сумi коштiв, що вкладенi у майно акцiонерного товариства. Вiн характеризує можливiсть акцiонерного товариство виконати свої зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних коштiв, незалежнiсть його функцiонування вiд позикових коштiв. Згiдно до методик № 81 та № 22 акцiонерне товариство вважається фiнансово стiйким за умови, що частка власного капiталу у загальнiй сумi його фiнансових ресурсiв складає не менш нiж 50 %. У нашому випадку вiн дорiвнює на 01.01.2010 - 0,902 (90 %); на 31.12.2010 року - 0,886 (89 %), значення цього показника протягом звiтного перiоду зменшилось.

         1243,0 тис. грн.

К3=-------------------------=0,886                

       1403,4 тис. грн.

4. Коефiцiент структури капiталу(фiнансування) становить: покриття зобов'язань власним капiталом (К4):  

К4 = Позиковий капiтал (рядок 430 + рядок 480 + рядок 620 + рядок 630 ф.№1)/

Власний капiтал (рядок 380 ф.№1)

 

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом. Вiн показує, скiльки на кожну 1 грн. власних коштiв припадає позикових, у нашому випадку вiн дорiвнює на 01.01.2010 року - 0,109 , а на 31.12.2010 року -  0,129.

         160,4 тис .грн

К4=--------------------------= 0,129

          1243,0 тис. грн

5. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi становить:

                  45,1 тис. грн. - 3,0тис.грн

К5=--------------------------------------------------------- =  0,26

                         160,4  тис. грн

При теоретичному значеннi К5 повинен дорiвнювати позитивному значенню показника  0,6-0,8,що вiдображає можливiсть пiдприємства щодо  сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами.

6. Чистий оборотний капiтал становить вiдємне значення:

К6= 45,1 - 160,4 =  - 115,3 (тис. грн)

Коефiцiєнт свiдчить про неспроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобовязання та розширювати подальшу дiяльнiсть. При теоретичному значеннi чистий оборотний капiтал повинен бути бiльше 0.

7. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К7):

 

К7 = Чистий прибуток (ряд. 220 ф. №2)/

[(Активи на початок року (ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 гр. 3 ф.№1) + Активи на кiнець року (ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 гр. 4 ф.№1)) : 2]

 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв характеризує на скiльки ефективно акцiонерне товариство використовує свої активи задля одержання прибутку, тобто який прибуток приносить кожна гривня, яка вкладена в активи акцiонерного товариства. На 31.12.2009 року рентабельнiсть активiв вiдсутня, що пояснюється отриманим збитком.

                 -189,7тис. грн

К7=---------------------------------= -0,127 (вiд'ємний)

             1495,9 тис. грн

8.Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу становить вiдємне значення :

 

                -189,7тис. грн

К8=-------------------------------=  - 0,142 (вiд'ємний)

                  1337,9 тис. грн

9.Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi становить:

             -189,7 тис. грн

К9=- --------------------------= - 0,339 (вiд'ємний)

            559,4 тис. грн

10.Коефiцiєнт зносу основних засобiв:

              3165,2 тис. грн

К10=------------------------------------= 0,6997 або 69,97%

             4523,5 тис. грн.

11.Коефiцiєнт оновлення основних засобiв становить:

                0,00 тис. грн

К11=--------------------------------------=0,00 тис. грн  або 0%

                4523,5  тис.грн

12. Коефiцiєнт забезпеченостi власного капiталу становить:

             45,1 тис. грн - 160,4 тис. грн

К13=----------------------------------------------= -0,72

                    160,4 тис. грн.

При теоретичному значеннi К13 повинен бути бiльше показника 0,1

13. Визначення вартостi чистих активiв становить:

1358,3 тис. грн  + 54,1 тис.грн  - 160,4тис .грн = 1243,0 тис. грн

що визначає вартiсть чистих активiв, яка перевищує розмiр статутного капiталу на 615,8 тис. грн.,(1243,0 тис.грн - 627,2тис.грн).

14,Наявнiсть власних обiгових коштiв становить  вiдємне значення:

1243,0 тис. грн.  - 1358,3 тис. грн.  = - 115,3 тис. грн.  при виробничих запасах 29,0 тис. грн.

 На пiдставi здiйснених розрахункiв можна зробити висновок, що Товариство неспроможне сплачувати свої поточнi зобов'язання, погiршило нормативнi показники фiнансового стану у порiвняннi з минулим роком. Одержанi збитки пiдприємства у поточному роцi позбавили права акцiонерiв на отримання дивiдендiв.

 Висновок.  Отриманi результати перевiрки достатнi для висловлення професiйної незалежної думки аудиторiв.

Необхiдно вiдзначити що ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних необоротних активiв, незавершенного будiвництва основних засобiв, оборотних активiв, виробничих запасiв, дебiторської заборгованностi, грошових коштiв оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами ВАТ " АТП 16350".

На нашу думку, за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для нашого пiдтвердження кiлькостi запасiв, необоротних i оборотних активiв, основних засобiв,  фiнансовi звiти справедливо i об'єктивно вiдображають фiнансовий стан ВАТ " АТП 16350", за перiод з 01 сiчня 2010 року по 31 грудня 2010 року. Надана фiнансова звiтнiсть надає достовiрну i обєктивну iнформацiю про фiнансовий стан ВАТ <АТП-16350>. Органiзацiя бухгалтерського облiку господарських операцiй ведеться згiдно ПСБО №1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi> вiд 31.03.99р. №87, у цiлому вiдповiдає встановленим нормативам бухгалтерського облiку та прийнятiй полiтицi. Надана iнформацiї дає повне уявлення про реальний склад  за видами активiв та пасивiв суб'єкта, про визначення результатiв господарської дiяльностi, про рух грошових коштiв, в цiлому вiдповiдають встановленим нормативам ПСБО. Господарська i фiнансова дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства.

На пiдставi отриманих облiкових даних, здiйснено аналiз показникiв фiнансового стану ВАТ " АТП 16350", а саме: коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi, коефiцiєнт загальної лiквiдностi, коефiцiєнт фiнансової стiйкостi, коефiцiєнта покриття зобов'язань власним капiталом, а також iншi. На пiдставi здiйснених розрахункiв можна зробити висновок, що Товариство у своїй господарськiй дiяльностi за 2010 рiк  не досягло позитивних результатiв, i значно погiршило фiнансовi показники в порiвняннi з 2009 роком. Збиток склав за 2010 рiк 189,7 тис. грн. За минулi роки збитки склали - 3520,9 тис. грн.

 <   31     > березня 2011 р.

   Директор

 ПП АФ <Схiд Транс Аудит>                                     Красненкова Я.В. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

  Основними видами дiяльностi Товариства є органiзацiя автомобiльних перевезень, пасажирiв i вантажiв , проведення ремонтiв i технiчного обслуговування автотранспортних засобiв , сдача в аренду примiщень. Даними послугами користуються як юридичнi так i фiзичнi особи.

  Перспективним є здавання в оренду примiщень.

  Залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня.

  Основнi ринки збуту : Харкiв та Харкiвська область.

  Основнi клиєнти : пiдприємства та особи, що беруть у оренду примiщення емiтента.

  Основнi ризики в дiяльностi емiтента - нехватка обiгових коштiв на виробничи цiлi, несвоєчаснi розрахунки за виконанi послуги.

 Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту - розширення ринкiв збуту, залучення iнвесторiв.

 Канали збуту - безпосереднє надання послуг замовникам.

 Методи продажу: попередня оплата,  часткова оплата, по фактично виконаним послугам.

 Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: джерелами сировини є власне майно, яке АТ здає в оренду. Цiни на оренду протягом звiтного перiоду зростали.

 Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент -  сильний податковий та  законодавчий тиск з боку держави.

 Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, положення емiтента на ринку: рiвень впровадження нових технологiй низький, положення емiтента на ринку не є домiнуючим (бiльш точнiше емiтент визначити не може.

 Основними конкурентами є приватнi комерцiйнi структури. Рiвень конкуренцiї середнiй.

 Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - товариство здає в оренду власне майно та надає послуги по автоперевезенню пасажирiв та вантажiв.

 Перспективнi плани розвитку емiтента - пiдприємство планує розширення перелiку послуг, якi надаються.

 Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання не має. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

 Придбання основних засобiв - 71,4 тис.грн.

 Вiдчуждення основних засобiв - 681,5 тис.грн.

 Пiдприємство не планує значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

До складу основних засобiв пiдприємства  входять:

- будiвлi та споруди,

- машини та обладнання,

- транспортнi засоби

 Основнi засоби знаходяться в задовiльному станi та потребують незначних капiтальних вкладень.

  Iнформацiя про будь-якi значнi правочини (придбання, зписання, продаж, тощо) емiтента щодо основних засобiв: значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.

  Виробничи потужностi задовольняють потребам емiтента.

  Ступiнь використання основних засобiв: 70%.

  Спосiб утримання активiв - за рахунок амортизацiйних вiдрахувань.

  Основнi засоби знаходяться на територiї АТ за адресою:  Харкiвська область, Харкiвський район, м. Чугуїв, пров. Мiчурiна, 2А

  Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства - вiдсутнi .

 Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва , розширення або удосконалення основних засобiв  - у майбутньому пiдприємство планує капiтальне будiвництво дому вiдпочинку для робiтникiв , розширювати основнi засоби , налагоджувати перевезення пасажирiв та вантажiв мiж областями.

 Емiтент дотримується полiтики самофiнансування. Дуже важко у планi конкуренцiї та невистачання фiнансування мати прибуток та впенненiсть , що пiдприємство у подальшому буде прибутковим та зможе надавати мiсця для роботи . 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 Основною проблемою є нестача палива, запчастин та їх висока цiна.

 Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - висока. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

0,6 тис. грн. - за порушення законодавтсва про автомобiльний транспорт;

2.7 тис.грн. - за порушення ЗУ "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй в сферi торгiвлi громадського харчування та послуг" 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 Фiнансування дiяльностi товариство планує здiйснювати за рахунок своєчасних розрахункiв замовникiв за виконаннi АТ роботи та послуги.

 В сучасних економiчних умовах робочого капiталу для поточних потреб недостатньо.

 Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - дослiдження в цьому напрямку не проводилися. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

 На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв(контрактiв) не було. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо розширення виробництв:розширення виробництва планується за рахунок збiльшення обсягу та асортименту надаваємих послуг.

 Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо реконструкцiї: реконструкцiя пiдприємства не передбачається.

 Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо полiпшення фiнансового стану: планується залучати кредитнi кошти, що дозволить поповнити обiговi кошти.

 Опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: сдавання быльшої частини примiщень в оренду. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдженя та розробки за звiтний рiк не проводились. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Протягом звiтного перiоду  судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи не було. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Вважаємо, що наведеної у рiчному звiтi АТ iнформацiї цiлком достатньо для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, тому вважаємо недоцiльним вказувати iншу(додаткову) iнформацiю.13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 513,700

1 358,300

0,000

0,000

1 513,700

1 358,300

  будівлі та споруди

1 487,700

1 344,300

0,000

0,000

1 487,700

1 344,300

  машини та обладнання

26,000

14,000

0,000

0,000

26,000

14,000

  транспортні засоби

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Невиробничого призначення:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  будівлі та споруди

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  машини та обладнання

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  транспортні засоби

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Усього

1 513,700

1 358,300

0,000

0,000

1 513,700

1 358,300

Опис

Термiни та умови користування основними засобами: 30 рокiв,до фактичного списання

Первiсна вартiсть основних засобiв: 4523,5 тис.грн.

Сума нарахованого зносу 3165,2 тис.грн.

Cтупiнь зносу основних засобiв: 65%

Cтупiнь використання основних засобiв:36%

Cуттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.

Обмеження на використання майна вiдсутнi.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

1 243,000

1 432,700

Статутний капітал (тис. грн.)

627,230

627,230

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

627,230

627,230

Опис

Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтнiй перiоди:

пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається  шляхом  вирахування  iз суми  активiв,  прийнятих  до  розрахунку,  суми  його  зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

За звiтний перiод:

Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 1243 тис.грн. Статутний капiтал дорiвнює 627.2 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал.Розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

За попереднiй перiод :

Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 1432.7 тис.грн. Статутний капiтал дорiвнює 627.2 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал.Розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

       

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,000

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0,000

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

за сертификатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

за векселями (всього)

X

0,000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0,000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,000

X

X

Податкові зобов’язання

X

11,200

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,000

X

X

Інші зобов’язання

X

149,200

X

X

Усього зобов’язань

X

160,400

X

X

Опис

Д/В

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

01.08.10

10.02.11

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.09.10

10.02.11

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.09.10

01.10.10

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10.02.11

10.02.11

Спростування

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

2

1

2

2009

1

0

3

2008

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

Д/В

       

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

Д/В

       

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

 

Інше (запишіть)

Д/В

       

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

4

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

2

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  2 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Д/В

Інші (запишіть)

Д/В

       

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інші (запишіть)

Д/В

       

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

1

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

2

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

3

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

4

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

5

Граничний вік

 

X

6

Відсутні будь-які вимоги

 

X

7

Інші (запишіть)

Д/В

 

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Д/В

       

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  2 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

ні

так

так

2

Загальний відділ

ні

ні

так

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

4

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

так

5

Секретар правління

ні

ні

так

6

Секретар загальних зборів

ні

ні

так

7

Секретар наглядової ради

ні

так

ні

8

Корпоративний секретар

ні

ні

так

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

10

Інше (запишіть)

Д/В

ні

ні

ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

так

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

ні

так

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

так

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

ні

так

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

ні

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про наглядову раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть)

Д/В

         

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

 Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

так

ні

ні

ні

ні

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

ні

ні

ні

ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

ні

ні

ні

4

Статут та внутрішні документи

так

ні

ні

ні

ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

ні

ні

ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні