Особлива інформація

Статут та виписки


Повідомлення про зміну складу посадових осіб від 22.04.2020р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


 

22.04.2020

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

ос-2020-1

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

директор

 

 

 

Басарабчук Наталiя Iванiвна

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

63506, Харківська обл., Харкiвська обл., мiсто Чугуїв, провулок Мiчурiна, буд. 2, корпус А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

03115212

5. Міжміський код та телефон, факс

(05746)42135 (05746)42145

6. Адреса електронної пошти

16350@ti03118959.pat.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

03115212.1ua.info

 

22.04.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2020

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Кривенко Микола Iванович

д/в

29.55989

Зміст інформації:

Голова наглядової ради Кривенко Микола Iванович володiє 29.55989% вiд СК емiтента (на суму 185408.5 грн.).
21.04.2020 рiшенням повноваження особи були припиненi.
Пiдстава рiшення - необхiднiсть переобрання органiв управлiння Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ранiше особу було призначено на цю посаду 26.04.2017

21.04.2020

припинено повноваження

Член наглядової ради

Манцуров Михайло Миколайович

д/в

0

Зміст інформації:

Член наглядової ради Манцуров Михайло Миколайович володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
21.04.2020 рiшенням повноваження особи були припиненi.
Пiдстава рiшення - необхiднiсть переобрання органiв управлiння Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ранiше особу було призначено на цю посаду 26.04.2017

21.04.2020

припинено повноваження

Член наглядової ради

Коленко Людмила Леонiдiвна

д/в

0.000159

Зміст інформації:

Член наглядової ради Коленко Людмила Леонiдiвна володiє 0.000159% вiд СК емiтента (на суму 1 грн.).
21.04.2020 рiшенням повноваження особи були припиненi.
Пiдстава рiшення - необхiднiсть переобрання органiв управлiння Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ранiше особу було призначено на цю посаду 26.04.2017

21.04.2020

обрано

Голова наглядової ради

Кривенко Микола Iванович

д/в

29.55989

Зміст інформації:

Голова наглядової ради Кривенко Микола Iванович володiє 29.55989% вiд СК емiтента (на суму 185408.5 грн.).
21.04.2020 рiшенням загальних зборiв особу було обрано членом наглядової ради.
21.04.2020 рiшенням наглядової ради особу було обрано головою наглядової ради.
Пiдстава рiшення - необхiднiсть переобрання органiв управлiння Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особу обрано на строк до 21.04.2023.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (голова наглядової ради).
Особу було обрано як акцiонера.

21.04.2020

обрано

Член наглядової ради

Манцуров Михайло Миколайович

д/в

0

Зміст інформації:

Член наглядової ради Манцуров Михайло Миколайович володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
21.04.2020 рiшенням загальних зборiв особу було обрано.
Пiдстава рiшення - необхiднiсть переобрання органiв управлiння Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особу обрано на строк до 21.04.2023.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (член наглядової ради).
Особу було обрано як представника акцiонера Розакової О.I.

21.04.2020

обрано

Член наглядової ради

Коленко Людмила Леонiдiвна

д/в

0.000159

Зміст інформації:

Член наглядової ради Коленко Людмила Леонiдiвна володiє 0.000159% вiд СК емiтента (на суму 1 грн.).
21.04.2020 рiшенням загальних зборiв особу було обрано.
Пiдстава рiшення - необхiднiсть переобрання органiв управлiння Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особу обрано на строк до 21.04.2023.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (член наглядової ради), у ТОВ "Чугуївське АТП -16350" (директор).
Особу було обрано як акцiонера.

21.04.2020

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Резнiченко Наталiя Борисiвна

д/в

0

Зміст інформації:

Голова ревiзiйної комiсiї Резнiченко Наталiя Борисiвна володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
21.04.2020 рiшенням загальних зборiв повноваження особи були припиненi.
Пiдстава рiшення - необхiднiсть переобрання органiв управлiння Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ранiше особу було призначено на цю посаду 26.04.2017.

21.04.2020

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Литовченко Євгенiя Вiкторiвна

д/в

0

Зміст інформації:

Член ревiзiйної комiсiї Литовченко Євгенiя Вiкторiвна володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
21.04.2020 рiшенням загальних зборiв повноваження особи були припиненi.
Пiдстава рiшення - необхiднiсть переобрання органiв управлiння Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ранiше особу було призначено на цю посаду 26.04.2017.

21.04.2020

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Проценко Валентина Павлiвна

д/в

0.119573

Зміст інформації:

Член ревiзiйної комiсiї Проценко Валентина Павлiвна володiє 0.119573% вiд СК емiтента (на суму 750 грн.).
21.04.2020 рiшенням загальних зборiв повноваження особи були припиненi.
Пiдстава рiшення - необхiднiсть переобрання органiв управлiння Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ранiше особу було призначено на цю посаду 26.04.2017.

21.04.2020

обрано

Голова ревiзiйної комiсiї

Резнiченко Наталiя Борисiвна

д/в

0

Зміст інформації:

Голова ревiзiйної комiсiї Резнiченко Наталiя Борисiвна володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
21.04.2020 рiшенням загальних зборiв особу було обрано членом ревiзiйної комiсiї.
21.04.2020 рiшенням ревiзiйної комiсiї особу було обрано головою ревiзiйної комiсiї
Пiдстава рiшення - необхiднiсть переобрання органiв управлiння Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особу обрано на строк до 21.04.2023.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ТОВ "Чугуївське АТП - 16350" (головний бухгалтер), у ПАТ "АТП 16350" (голова ревiзiйної комiсiї).

21.04.2020

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Проценко Валентина Павлiвна

д/в

0.119573

Зміст інформації:

Член ревiзiйної комiсiї Проценко Валентина Павлiвна володiє 0.119573% вiд СК емiтента (на суму 750 грн.).
21.04.2020 рiшенням загальних зборiв особу було обрано.
Пiдстава рiшення - необхiднiсть переобрання органiв управлiння Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особу обрано на строк до 21.04.2023.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (член ревiзiйної комiсiї), ТОВ "АТП 16350" (диспетчер автотранспорту).

21.04.2020

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Краснопольський Iван Юрiйович

д/в

0

Зміст інформації:

Член ревiзiйної комiсiї Краснопольський Iван Юрiйович володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
21.04.2020 рiшенням загальних зборiв особу було обрано.
Пiдстава рiшення - необхiднiсть переобрання органiв управлiння Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особу обрано на строк до 21.04.2023.
Протягом останнiх п’яти рокiв працював:
- Управлiння служби безпеки України в Харкiвськiй областi, оперативна посада.
- С 01.08.2019р. – директор ТОВ "АТП – 16350".

 


Дата розміщення повідомлення 22.04.2020 року.        в формате doc    підпис