Особлива інформація

Статут та виписки


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПАТ “АТП 16350“ від 28.03.2013р.

  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
ДИРЕКТОР       РЕДЬКА ЛЕОНIД МИКОЛАЙОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 01.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350”
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 63506 Харкiвська обл., м.Чугуїв пров.Мiчурiна, 2, корпус А
4. Код за ЄДРПОУ 03115212
5. Міжміський код та телефон, факс (05746)24475 (05746)24239
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://dividend.com.ua/c581.html в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.02.2014 звільнено Директор Вавiлов Андрiй Iванович Д/В Д/В
Д/В
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято наглядовою радою. Змiст рiшення - звiльненння посадової особи. Обiймав посаду з 28.03.2013. Пiдстава рiшення - звiльнення особи за згодою сторiн. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не дала згоди на розкриття паспортних даних.
28.02.2014 призначено Директор Редька Леонiд Миколайович Д/В Д/В
Д/В
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято наглядовою радою. Змiст рiшення - призначення посадової особи. Попереднє мiсце роботи - ТОВ "ЧУГУЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350", технiчний директор. Призначено на посаду директора з 01.03.2014 на невизначений термiн до переобрання. Пiдстава рiшення – призначення особи замiсть звiльненої. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не дала згоди на розкриття паспортних даних.