Особлива інформація

Статут та виписки


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “АТП 16350“ від 23 квітня 2013р.

     Публічне акціонерне товариство “Автотранспортне підприємство 16350” (код 03115212) повідомляє, що 23 квітня 2013 року о 15-00 годині відбудуться Загальні збори акціонерів за місцезнаходженням товариства: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А, у залі засідань (1-й поверх). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах 23.04.2013 року, 17.04.2013 року. Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення. Ознайомитись з матеріалами порядку денного та внести пропозиції можна в планово-економічному відділі (1-й поверх) за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 09-00 до 13-00. Відповідальна особа Басарабчук Н.І., телефон (0246) 2-44-75.
Адреса веб-сайту товариства http://dividend.com.ua/c581.html.

      Порядок денний зборів:
  1. Затвердження лічильної комісії.
  2. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2012 р.
  3. Звіт директора про результати діяльності Товариства за 2012 р. І ОСНОВНІ напрямки діяльності в 2013 році
  4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та затвердження її висновку.
  5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 р.
  6. Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2012 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний

2012 р.

Попередній

2011 р.

Усього активів

4295,9

4523,5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1059,2

1202,8

Довгострокові фінансові інвестиції

--

--

Запаси

21,1

21,3

Сумарна дебіторська заборгованість

597,7

19,4

Грошові засоби та їх еквіваленти

0,1

1,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1043,4

602,4

Власний капітал

1670,6

1229,6

Статутний капітал

627,2

627,2

Довгострокові зобов'язання

--

--

Поточні зобов'язання

7,5

15,8

Чистий прибуток (збиток)

441,0

- 13,4

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

2508920

2508920

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

5

Наглядова рада ПАТ “АТП 16350“
Повідомлення опубліковано в Бюлетень Відомості НКЦПФР № 54(1558) від 20.03.2013
Розміщено в загальнодоступній інформаційна базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів – 22.03.2013