Особлива інформація

Статут та виписки


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “АТП 16350“ від 21 квітня 2015р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “АТП 16350“

Публічне акціонерне товариство “Автотранспортне підприємство 16350” (код 03115212) повідомляє, що 21 квітня 2015 року о 15-00 годині відбудуться Загальні збори акціонерів за місцезнаходженням товариства: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А, у залі засідань. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в цих зборах, 15.04.2015 року.

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення. Ознайомитись з матеріалами порядку денного та внести пропозиції можна в планово-економічному відділі за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 09-00 до 13-00. Відповідальна особа Басарабчук Н.І., телефон 097 337 23 68. Адреса веб-сайту товариства http://dividend.com.ua/c581.html.

Порядок денний зборів:

1 Затвердження лічильної комісії.
2 Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2014 р.
3 Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.
4 Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та затвердження її висновку.
5 Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 р.
6 Затвердження розподілу прибутків Товариства за 2014 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

2014 р.

2013 р.

Усього активів 1803 1682,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 777 918,0
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси -- 21,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1026 738,2
Грошові засоби та їх еквіваленти -- 4,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1078 950,9
Власний капітал 1719 1672,2
Статутний капітал 627,2 627,2
Довгострокові зобов'язання -- --
Поточні зобов'язання 4 9,7
Чистий прибуток (збиток) 127 1,6
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2508920 2508920
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Наглядова рада ПАТ “АТП 16350“

04.03.2015 опубліковано в Бюлетень Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 43(2047)
04.03.2015 розміщено на stockmarket.gov.ua (http://stockmarket.gov.ua/db/news/177498/show)
04.03.2015 розміщено на http://dividend.com.ua/c581.html (власний сайт)