Особлива інформація

Статут та виписки


Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік ПАТ "Автотранспортне підприємство 16350"

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Редька Леонiд Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
03115212
4. Місцезнаходження
63506Харківська Харкiвський районм.Чугуїв пров.Мiчурiна, 2, корпус А
5. Міжміський код, телефон та факс
(05746)24475(05746)24239
6. Електронна поштова адреса
a16350@ti02923364.pat.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 81(1834)   29.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://dividend.com.ua/c581.html в мережі Інтернет 30.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб -
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
5. Інформація про рейтингове агентство -
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди -
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента -
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
4) інформація про похідні цінні папери -
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
5) інформація про собівартість реалізованої продукції -
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів -
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
23. Основні відомості про ФОН -
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
27. Правила ФОН -
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) -
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність -
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) -
33. Примітки у звiтному перiодi АТ до будь-яких об'єднань пiдприємств не входило, держава не володiє акцiями емiтента, згiдно чинного законодавства рейтингова оцiнка не потрiбна, за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось(дивiдендiв не було) - тому iнформацiя про дивiденди не надається, випуски облiгацiй АТ не здiйснювало, у звiтному перiодi iнших цiнних паперiв, випущенних емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) не було, протягом звiтного перiоду емiтентом викуп власних акцiй не здiйснювался, протягом звiтного перiоду емiтентом випуски боргових цiнних паперiв не здiйснювалися, протягом звiтного перiоду випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не було, протягом звiтного перiоду ФОН не створювались, дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., заповнення iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не є обов'язковим - тому емiтент вважає недоцiльним надавати цю iнформацiю, дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., заповнення iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не є обов'язковим - тому емiтент вважає недоцiльним надавати цю iнформацiю, участi емiтента в створеннi юридичних осiб не має посада корпоративного секретаря в АТ вiдсутня у звiтному перiоду випускiв цiльових облiгацiй не було, у звiтному перiоду випускiв похiдних цiнних паперiв не було,

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя ААА № 145335
3. Дата проведення державної реєстрації
09.04.1997
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
627230
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
77.11Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв
45.20Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв
45.32Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори, наглядова рада, директор, ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне АТ "УкрСиббанк" м.Харкiв
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26007383157100
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Д/В
5) МФО банку
Д/В
6) поточний рахунок
Д/В

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом(внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами) АВ 476251 23.06.2009 Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi 02.06.2014
Опис Не планується продовжити термiн дiї лiцензiї
 

_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй областi 23148337 61022 Україна 63000 Дзержинський р-н м.Харкова м.Харкiв Майдан Свободи, 5 ,Держпром, 3 пiд'їзд, 1 поверх 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

_______________
* Не обов'язково для заповнення.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вавiлов Андрiй Iванович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** ВИЩА
6)Стаж керівної роботи (років)** 1
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головне управлiння МВС України в Харкiвськiй областi
8)дата обрання та термін, на який обрано 28.03.2013 28.02.2014
9)Опис Як директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства.
Обов'язок директора полягає у здiйсненнi керiвництва виконавчого органу АТ, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiй та полiтики Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 1.
Попереднє мiсце роботи - Головне управлiння МВС України в Харкiвськiй областi.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Особу призначено 28.03.2013 (28.02.2014 особу звiльнено та замiсть призначено директором Редьку Леонiда Миколайовича)

1)Посада головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яценко Вiкторiя Iванiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** ВИЩА
6)Стаж керівної роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", головний бухгалтер
8)дата обрання та термін, на який обрано 15.01.2013 до переобрання
9)Опис Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 15.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП 16350", головний бухгалтер.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

15.01.2013 особу призначено

1)Посада голова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривенко Микола Iванович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
4)Рік народження** 1952
5)Освіта** ВИЩА
6)Стаж керівної роботи (років)** 31
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", голова правлiння
8)дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011 14.04.2014
9)Опис Повноваження Голови наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 31.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП 16350", голова правлiння. На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.

1)Посада член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манцуров Михайло Миколайович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** ВИЩА
6)Стаж керівної роботи (років)** 12
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "ТСО", головний менеджер
8)дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011 14.04.2014
9)Опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.
Обов'язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 12.
Попереднє мiсце роботи - АТ "ТСО", головний менеджер.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Басарабчук Наталiя Iванiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** СЕРЕДНЯ-СПЕЦIАЛЬНА
6)Стаж керівної роботи (років)** 13
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", начальник з економицi
8)дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011 14.04.2014
9)Опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 13.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП 16350", начальник з економицi.
Також працює економiстом в ТОВ "Чугуївське АТП 16350"(Харкiвська обл., м. Чугуїв),
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.

1)Посада голова ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Булгакова Ольга Миколаївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
4)Рік народження** 1960
5)Освіта** ВИЩА
6)Стаж керівної роботи (років)** 1
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", провiдний бухгалтер
8)дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011 14.04.2014
9)Опис Повноваження голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
Обов'язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 1.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП 16350", провiдний бухгалтер.
Також обiймає посаду в ТОВ "Чугуївське АТП-16350", бухгалтер(м.Чугуїв, Харкiвська обл.)

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.

1)Посада член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Троценко Валентина Леонiдiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** СЕРЕДНЯ-СПЕЦIАЛЬНА
6)Стаж керівної роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "АТП 16350", диспетчер автотранспорту
8)дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011 14.04.2014
9)Опис Повноваження члена ревiзiйної комiсiї полягають у контролi за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства.
Обов'язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 0.
Попереднє мiсце роботи - ТОВ "АТП 16350", диспетчер автотранспорту.
Також працює в ПАТ "Харкiвське пiдприємство автобусних станцiй", перонний контролер.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.

1)Посада член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Проценко Валентина Павлiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
4)Рік народження** 1965
5)Освіта** СЕРЕДНЯ-ТЕХНIЧНА
6)Стаж керівної роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", диспетчер автотранспорту
8)дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011 14.04.2014
9)Опис Повноваження члена ревiзiйної комiсiї полягають у контролi за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства.
Обов'язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 0.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП 16350", диспетчер автотранспорту.
Також працює в ТОВ "АТП 16350", диспетчер автотранспорту.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.

1)Посада директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Проценко Олександр Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** СЕРЕДНЯ-СПЕЦIАЛЬНА
6)Стаж керівної роботи (років)** 16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", начальник вiддiлу транспорту
8)дата обрання та термін, на який обрано 15.04.2011 28.03.2013
9)Опис Як директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства.
Обов'язок директора полягає у здiйсненнi керiвництва виконавчого органу АТ, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiй та полiтики Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 16.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП 16350",
начальник вiддiлу транспорту.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Особу було звiльнено 28.03.2013

1)Посада головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Арнаутова Оксана Сергiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
4)Рік народження** 1980
5)Освіта** ВИЩА
6)Стаж керівної роботи (років)** 5
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350" , бухгалтер
8)дата обрання та термін, на який обрано 18.11.2008 15.01.2013
9)Опис Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 5.
Попереднє мiсце роботи - Не має даних.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Знаходиться у вiдпусцi по догляду за дитиною до 3-х рокiв.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась(особу було звiльнено 15.01.2013)

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кіль-кість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'я-вника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'я-вника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
директор Вавiлов Андрiй Iванович Д/В Д/В Д/В 0 0.00000000000 0 0 0 0
головний бухгалтер Яценко Вiкторiя Iванiвна Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 4 0.00015943114 4 0 0 0
голова наглядової ради Кривенко Микола Iванович Д/В Д/В Д/В 06.12.2013 741634 29.55989074707 741634 0 0 0
член наглядової ради Манцуров Михайло Миколайович Д/В Д/В Д/В 0 0.00000000000 0 0 0 0
член наглядової ради Басарабчук Наталiя Iванiвна Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 4 0.00015943114 4 0 0 0
голова ревiзiйної комiсiї Булгакова Ольга Миколаївна Д/В Д/В Д/В 0 0.00000000000 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Троценко Валентина Леонiдiвна Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 4 0.00015943114 4 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Проценко Валентина Павлiвна Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 3000 0.11957336217 3000 0 0 0
директор Проценко Олександр Володимирович Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 3560 0.14189372956 3560 0 0 0
головний бухгалтер Арнаутова Оксана Сергiївна Д/В Д/В Д/В 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 748206 29.82183613225 748206 0 0 0

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найме-нування юридичної особи Ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ Місцезна-ходження Дата внесення до реєстру Кіль-кість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'я-вника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'я-вника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кіль-кість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'я-вника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'я-вника
фiзична особа Д/В Д/В Д/В 06.12.2013 741634 29.55989074707 741634 0 0 0
фiзична особа Д/В Д/В Д/В 29.12.2010 629784 25.10179710388 629784 0 0 0
фiзична особа Д/В Д/В Д/В 06.12.2013 502008 20.00892829895 502008 0 0 0
Усього 1873426 74.699996948242 1873426 0 0 0

_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові

X

Дата проведення 23.04.2014
Кворум зборів** 74.67
Опис Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами: 1. Затвердження лiчильної комiсiї. (Обрати лiчильну комiсiю у складi: Резнiченко Наталiя Борисiвна - голова, Кравцова Людмила Леонiдiвна i Лiтовчєнко Євгенiя Вiкторiвна - члени.); 2. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2012 р. (Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.); 3. Звiт директора про результати дiяльностi Товариства за 2012 р. i основнi напрямки дiяльностi в 2013 роцi (Прийняти до вiдома звiт директора Товариства та схвалити основнi напрямки дiяльностi в 2013 роцi.); 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. та затвердження її висновку. (Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2012 р. чинному законодавству України.); 5 Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 р. (Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2012 рiк.); 6. Затвердження розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) Товариства за 2012 р. (Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2012 роцi, на поповнення обiгових коштiв, технiчне переозброєння та утримання соцiальної сфери, дивiдендiв за результатами роботи в 2012 роцi не нараховувати.). Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.
 

_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 36816015
Місцезнаходження 61038, м.Харкiв, пр-т 50-рiччя ВЛКСМ ,30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263471
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (057)7627338
Факс (057)7387712
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис строк дiї лiцензiї - необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 2791074, 2791249
Факс (044) 2791074, 2791249
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Д/В

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ТЕСТ-АУДИТ" ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Kод за ЄДРПОУ 22698202
Місцезнаходження 61057, м.Харкiв, вул. Данилевського, 8, кв. 108
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0416
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.12.1994
Міжміський код та телефон (057)7050080
Факс (057)7050080
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Свiдоцтво свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0416 видане за рiшенням Аудиторської Палати України вiд 06.12.1994 р., чинне до 23.12.2015 р.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстра-цію випуску Найме-нування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифі-каційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номіна-льна вартість акцій (грн.) Кіль-кість акцій (штук) Зага-льна номіна-льна вартість (грн.) Частка у стату-тному капіталі (у відсо-тках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.10.2010 227/20/1/10 ХАРКIВСЬКЕ ТУ ДКЦПФР UA4000098610 Акція проста бездоку-ментарна іменна Бездоку- 0.25 2508920 627230 100
Опис ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМIТЕНТА НА БIРЖАХ ТА IНШИХ ОРГАНIЗОВАНИХ РИНКАХ НЕ ЗДIЙСНЮВАЛАСЬ. ПОДАНИХ ЗАЯВ ДЛЯ ДОПУСКУ НА БIРЖI (ОРГАНIЗОВАНI РИНКИ) НЕ БУЛО.
 

Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 16350" засноване вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй областi вiд 11.12.1995р. за № 1354-П шляхом перетворення державного пiдприємства Чугуївське автотранспортне пiдприємство 16350 в акцiонерне товариство вiдкритого типу.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2011р., протокол № 16, вiдкрите акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 16350" перейменоване в ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350".
На поточний час на пiдприємствi функцiонує лише вiддiл загального керiвництва.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв АТ не має.
На поточний час АТ не планує створювати дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 4
Cередня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)- 4
Фонд оплати працi (тис. грн.) - 57

В порiвняннi з попереднiм перiодом фонд оплати працi збiльшився.
Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента немає.
Емiтент до будь-яких об'єднань пiдприємств не належить
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не було.
Товариство веде оперативний бухгалтерський та статистичний облiк, в установленому законодавством порядку, та здiйснює звiтнiсть у державнi органи, та несе вiдповiдальнiсть за їх доставiрнiсть.
Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується законодавством України та наказом по товариству "Про облiкову полiтику у 2013 роцi " № 1Б вiд 03.01.2013р.
Метод нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний метод.
Метод оцiнки вартостi запасiв - метод iдентифiцированої собiвартостi одиницi запасiв.
Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - не використовується.
Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, у тому числi обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi):Основними видами дiяльностi Товариства є: проведення ремонтiв та технiчного обслуговування автомобiлiв, здавання в оренду автомобiлiв.
Сума виручки:398 тис.грн.
Iнформацiя про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязi продажiв: Експорту не має.
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: Перспективним є здавання в оренду примiщень та автомобiлiв.
Залежнiсть вiд сезонних змiн: Залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня
Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв:Основнi ринки збуту - Харкiв та Харкiвська область.
Основнi клиєнти - пiдприємства та особи, що беруть у оренду примiщення емiтента.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: Нехватка обiгових коштiв на виробничi цiлi.
Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент: Безпосереднє надання послуг замовникам.
Методи продажу - попередня оплата, часткова оплата, по фактично виконаним послугам.
Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: Джерелами сировини є власне майно, яке АТ здає в оренду. Цiни на оренду протягом звiтного перiоду не змiнювалися.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку: Сильний податковий та законодавчий тиск з боку держави.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента: Основними конкурентами є приватнi комерцiйнi структури. Рiвень конкуренцiї - високий.
Перспективнi плани розвитку емiтента: Пiдприємство планує розширення перелiку послуг, якi надає.
Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання не має.
Основнi придбання активiв 0 тис.грн.
Вiдчуження 273 тис.грн.
Пiдприємство не планує значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
У звiтньому перiодi не було правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема правочинiв, укладених протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку.
До складу основних засобiв пiдприємства входять: будiвлi та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби.
Виробничi потужностi задовольняють потребам емiтента.
Спосiб утримання активiв - За рахунок амортизацiйних вiдрахувань.
Основнi засоби знаходяться на територiї АТ за адресою: Харкiвська область, м.Чугуїв, провулок Мiчурiна 2а
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства - вiдсутнi.

У майбутньому пiдприємство планує розширювати основнi засоби.
Характер та причини таких планiв: Розширення ринку збуту послуг та отримання прибутку.
Суми видаткiв, у тому числi вже зроблених: В звiтному перiоду видатки не робилися.
Oпис методу фiнансування: Емiтент дотримується полiтики самофiнансування.
Прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення:Дати початку та закiнчення дiяльностi ще не визначенi.
Основною проблемою є висока цiнова полiтика.
Ступень залежностi висока.
У звiтному перiодi штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Фiнансування дiяльностi товариство планує здiйснювати за рахунок своєчасних розрахункiв замовникiв за виконаннi АТ роботи та послуги.
В сучасних економiчних умовах робочого капiталу для поточних потреб недостатньо.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - дослiдження в цьому напрямку не проводилися.
На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв(контрактiв) не було.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо розширення виробництв:розширення виробництва планується за рахунок збiльшення обсягу та асортименту надаваємих послуг.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо реконструкцiї: реконструкцiя пiдприємства не передбачається.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо полiпшення фiнансового стану: планується залучати кредитнi кошти, що дозволить поповнити обiговi кошти.
Опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: сдавання быльшої частини примiщень в оренду.
Дослiдженя та розробки за звiтний рiк не проводились. Кошти на дослiдження не витрачалися.
Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи не було.
Вважаємо, що наведеної у рiчному звiтi АТ iнформацiї цiлком достатньо для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, тому вважаємо недоцiльним вказувати iншу(додаткову) iнформацiю.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1059 918 0 0 1059 918
будівлі та споруди 1059 918 0 0 1059 918
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1059 918 0 0 1059 918
Опис Термiни користування основними засобами: 3 група - 20р. , 4 група - 5р. , 5 група - 5р. , 6 група - 5р.
Умови користування основними засобами - до фактичного списання.
Первiсна вартiсть основних засобiв (тис. грн.): 3 група - 3753, 4 група - 131 , 5 група - 359 , 4 група - 33.
Ступiнь зносу основних засобiв (%) : 3 група - 75,5, 4 група - 100 , 5 група - 100 , 4 група - 100.
Ступiнь використання основних засобiв (%): 3 група - 33,2, 4 група - 0 , 5 група - 0 , 4 група - 0.
Сума нарахованого зносу (тис. грн.):3358.
Cуттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Обмеження на використання майна вiдсутнi.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1672 1670
Статутний капітал (тис. грн.) 627 627
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 627 627
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтнiй перiоди: пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок За звiтний перiод:
Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 1672 тис.грн. Статутний капiтал дорiвнює 627 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал.Розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
За попереднiй перiод :
Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 1670 тис.грн. Статутний капiтал дорiвнює 627 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал.Розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 9 X X
Усього зобов'язань X 10 X X
Опис: Д/В

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
15.01.2013 15.01.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.03.2013 22.03.2013 Відомості про проведення загальних зборів
28.03.2013 28.03.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ТЕСТ-АУДИТ" ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22698202
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61057, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДАНИЛЕВСЬКОГО 8, КВ.108
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0416 06.12.1994
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)

щодо фiнансової звiтностi
Публiчного Акцiонерного товариства
"Автотранспортне пiдприємство 16350"
станом на 31 грудня 2013 р.Звiт незалежного аудитора адресований
1. Учасникам товариства
2. Керiвництву товариства
3. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
4. Iншим користувачам на розсуд керiвництва товариства


                                                                         м.Харкiв

В С Т У П

Основнi вiдомостi про емiтента:

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 16350 "
Код ЕДРПОУ 03115212
Мiсцезнаходження 63506 Харкiвська обл. м.Чугуїв, провулок Мiчурiна, буд.2 корпусА
Дата реєстрацiї 09.04.1997р.
Товариство не має структурних вiдокремлених пiдроздiлiв .

Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "Автотранспортне пiдприємство - 16350"за звiтний рiк, в що закiнчився 31.12.2013 р. , яка додається i складається з :
1. Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 року
2. Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), за 2013 рiк.
3. Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013рiк.
4. Звiту про власний капiтал за 2013рiк.
5. Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.

Перiод, охоплений рiчною фiнансовою звiтнiстю становить з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.
Метою перевiрки є висловлення професiйного незалежного судження про те , що надана фiнансова звiтнiсть є достовiрною , повною , вiдповiдає встановленим вимогам до її складання , та розкриттю iнформацiї згiдно прийнятої облiкової полiтики, та чи дає вона в усiх суттєвих аспектах об`єктивну iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства .

Аудит спланований та проведений для забезпечення об_рунтованої впевненостi в тому, що
фiнансова звiтнiсть товариства не мiстить суттєвих викривлень та iстотних помилок.

Перевiрка проводилася згiдно розробленому плану , у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту, зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" , та МСА 3000 "Завдання з надання впевненостi" , також згiдно "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р. з метою отримання достатньої впевненностi , що фiнансова звiтнiсть не мiстить iстотних помилок та перекручень.
В процесi аудиту проводилося вивчення суттєвих оцiнок , котрими керувалося товариство при складаннi звiтностi .Аудиторська перевiрка мiстила оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок , здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв .
Перевiрка проводилась на пiдставi бухгалтерських документiв товариства. Аудитори не брали участь у iнвентаризацiї матерiальних цiнностей . Пiд час перевiрки аудиторами використано необхiднi аналiтичнi операцiї на усiх етапах аудиту
Масштаб переверки становить: документальним методом 50%, розрахунково-аналiтичним -
50 % вiд загального обсягу документацiї.
Аудиторська перевiрка була пiдготовлена i спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фiнансова звiтнiсть товариства, як в розрiзi кварталiв, так i в цiлому за звiтний перiод, не має суттєвих помилок. Пiд час проведення аудиту проводилися тестування зiбраних доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансових звiтах, а також проведена оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку, нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi регламентованих Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та МСФЗ, якi дiяли протягом звiтного перiоду. Крiм того, шляхом тестувань, проведено оцiнку вiдповiдностi даних податкової звiтностi та даних аналiтичного облiку з метою встановлення достовiрностi визначення об'єктiв оподаткування.
В процесi аудиту проводився несуцiльний метод спостереження, основою якого є вивчення iнформацiї, наданої замовником, яка пiдтверджує вiрнiсть, обгрунтованiсть, об'єктивнiсть та реальнiсть сум, вказаних у фiнансовiй звiтностi.
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора.


Описання важливих аспектiв облiкової полiтики

За перевiрений термiн товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно облiковiй полiтицi пiдприємства , затвердженiй Наказом №1Б вiд 03.01.2013р. "Про облiкову полiтику у 2013 роцi". Змiн положень облiкової полiтики у 2013 роцi не вiдбувалося.

Суттєвi аспекти застосовуваної Товариством облiкової полiтики такi:

1.Признання виручки

Виручка признається и в тому випадку , якщо отримання економiчних вигiд пiдприємством оцiнюється як iмовiрне , i якщо виручка може бути надiйно оцiнена нi залежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється по справедливiй вартостi отриманого винагородження з облiком визначених в договорi умов платежу.

Виручка вiд надання послуг признається , якщо iснує iмовiрнiсть отримання економiчних вигiд, зв'язаних з операцiєй по факту надання послуг.
Виручка вiд продажу товарiв признається , якщо при вiдвантаженнi товарiв iстотнi ризики i користi вiд володiння товарами переходять до покупця.

2.2 Основнi засоби:
2.2.1 Згiдно МСБО (IAS) №16 "Основнi засоби" пiдприємство оцiнило свої основнi засоби по справедливої вартостi .
2.2.2 Одиницей облiку рахується вiдокремлений об'єкт основних засобiв
2.2.3 Групування основних засобiв в аналiтичному облiку проводиться згiдно Плану рахункiв активiв , капiталу , зобов'язань i господарчих операцiй пiдприємств i органiзацiй ,затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99г. №291( далi - План рахункiв).
Капiталiзованi витрати включають в собi основнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв , якi збiльшують строк їх використання. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв , якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї , вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати , в якому вони були понесенi.
2.2.4 Амортизацiя основних засобiв призначена для списання амортизацiйної суми на протязi строку корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу:
- Будiвлi , споруди, передавальнi пристрої - прямолiнiйним методом iз рахунка 5% рiчних вiд останньої вартостi основних засобiв станом на 01.07.2000р.
- транспортнi засоби , робiтничi машини та обладнання - прямолiнiйним методом iз рахунку корисного строку використання - 5 рокiв.
2.2.5 Лiквiдацiйна вартiсть , строк корисного користування та метод нарахування амортизацiї може передивлятися на кiнець кожного фiнансового року.

2.3 Запаси
2.3.1 Бiльша частина запасiв складається iз запчастин та допомiжних матерiалiв для споживання при наданнi послуг.
2.3.2 Згiдно МСБО № 2 "Запаси" , запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї .
2.3.3 Одиницей запасiв рахується кожне найменування.
2.3.4 Аналiтичний облiк руху запасiв вiдображається :
-в бухгалтерiї - кiлькiсно -сумовом виразi;
- на складу - в кiлькiсном виразi.
2.3.5 За 2013 рiк вартiсть запасiв не передавалась пiд заставу для гарантiї зобов'язань


2.4 Нематерiальнi активи

2.4.1 Згiдно МСБО №38 " Нематерiальнi активи" нематерiальнi активи з кiнцевим строком використання , придбаних в рамках окремих угод , облiковуються по вартостi придбання за вiдрахуванням накопиченої амортизацiї i збитку вiд знецiнювання.

2.4.2 Амортизацiя нараховується рiвномiрно в спливаннi строку корисного використання нематерiальних активiв. Очiкувальнi строки корисного використання i метод нарахування амортизацiї вiдображаються в звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв i аналiзуються в кiнцi кожного звiтного перiоду , при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв.

2.4.3 Нематерiальний актив списується при продажi , або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигоди .

2.4.5 Нематерiальний актив списується при продажi , або коли дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу , представляючий собою рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу , включається в сполученi доходи i витрати в момент списання.

- Облiк витрат пiдприємства ведеться за допомогою рахункiв класа 8 "Витрати за елементами" та класа 9 "Витрати дiяльностi".
- Фiнансовi iнвестицiї оцiнюються та вiдображаються у облiку по собiвартостi.
- Поточна дебiторська заборгованiсть облiковується на балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi , яка дорiвнює сумi дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги.

- Аналiз принципiв побудови, методiв i процедур застосування облiкової полiтики пiдприємства свiдчить, що вона, в цiлому, вiдповiдає всiм вимогам МСФЗ, нормам чинного законодавства України для складання фiнансової звiтностi.
- Товариством застосовується необхiдний та достатнiй спектр бухгалтерських рахункiв, якi дають можливiсть здiйснювати повний облiк усiх господарських операцiй, а також наявнiсть їх аналiтичної структури для забезпечення детальної та змiстовної iнформацiї та прийняття управлiнських рiшень, складання фiнансової, податкової та статистичної звiтностi. Господарськi подiї вiдображенi на момент виникнення, незалежно вiд часу руху коштiв за ними.

- За перiод, що перевiрявся, Товариство вiдповiдно до вимог чинного законодавства дотримувалось наступних принципiв облiку:
- автономностi пiдприємства, за яким пiдприємство розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд власникiв. Тому особисте майно i зобов'язання власникiв не повиннi вiдображатись у фiнансовiй звiтностi пiдприємства;
- безперервностi дiяльностi, що передбачає оцiнку активiв i зобов'язань пiдприємства, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi;
- перiодичностi, що припускає розподiл дiяльностi пiдприємства на певнi перiоди часу з метою складання фiнансової звiтностi;
- iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
- нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, за яким для визначення фiнансового результату звiтного перiоду слiд зiставити доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображалися в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей;
повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, яка може вплинути на рiшення, що приймаються на її основi;
- послiдовностi, який передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування пiдприємством обраної облiкової полiтики.
- обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, що застосовуються в бухгалтерському облiку, повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства;
- єдиного грошового вимiрника, який передбачає вимiрювання та узагальнення всiх операцiй пiдприємства у його фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi

Концептуальною основою формування фiнансових звiтiв товариства стали :
1) Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (IFRS)
2) Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (IAS)
3) Тлумачення Мiжнародної фiнансової звiтностi(IFRIC)
4) Тлумачення Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (SIC)

- У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 .
- Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 .
Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2013 р. не проводилося за їх вiдсутнiстю.

Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку

При порiвняннi показникiв бухгалтерського облiку товариства з даними фiнансової звiтностi розбiжностей не встановлено . Фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними даними бухгалтерського облiку . Даннi окремих форм фiнансової звiтностi вiдповiдають один одному та взаємоузгодженi.
Достовiрнiсть фiнансової звiтностi товариства пiдтверджується документами первинного бухгалтерського облiку. Встановлена межа iстотностi перевiрки дорiвнює 100,0 тис.грн.


- Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу товариства та вiдповiдальнiсть аудиторiв

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв на 31.12.2013р. у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-ХIУ , зокрема вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) , та за такий внутрiшнiй контроль який вважає доречним для складання фiнансових звiтiв , що не мiстять викривлень унаслiдок шахрайства та помилок .

Вiдповiдальнiсть аудиторiв

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту . Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, впевненостi та етики , зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" , МСА 3000 "Завдання з надання впевненостi" , МСА 720 (в новiй редакцiї) "Вiдповiдальнiсть аудитора стосовно iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти" , та МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора та розгляд шахрайства i помилок пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог , а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненностi , що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та та розкриттiв у фiнансових звiтах . Вибiр процедур залежить вiд суджень аудитора . До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок . Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю , що стосується пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi , з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам . Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики , прийнятнiсть облiкових оцiнок , зроблених управлiнським персоналом , та загального представлення фiнансової звiтностi .

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитори мають певну незгоду з управлiнським персоналом Товариства щодо достатностi та повноти розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Так, згiдно з отриманою iнформацiєю, товариство має основнi засоби, залишкова вартiсть яких вiдрiзняється вiд справедливої. Переоцiнка цих основних засобiв не здiйснювалася .
Ми не змогли отримати iнформацiю про можливий розмiр потрiбної переоцiнки, та оцiнити можливий вплив його на фiнансову звiтнiсть, але вважаємо що цей факт є суттєвим для загальної достовiрностi фiнансових звiтiв.
Вплив неможливостi отримання достатнiх i належних аудиторських доказiв вважається суттєвим, проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi товариства .

Висловлення думки

На нашу думку, за винятком впливу питання про яке йдеться у параграфi " Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "Автотранспортне пiдприємство - 16350" станом на 31 грудня 2013р., та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк , що закiнчився на зазначену дату , вiдповiдно до прийнятої концептуальної основи фiнансової звiтностi .


Розрахунок вартостi чистих активiв товариства :

- Активи , усього:::::::::::::.. - 1682 тис.грн.
- Зобов`язання , усього:::::::::::..- 10 тис.грн.
- Розрахункова вартiсть чистих активiв::::..- 1672 тис.грн.
- Статутний капiтал:::::::::::::- 627 тис.грн.
- Неоплачений капiтал::::::::::::...-"-
- Вилучений капiтал:::::::::::::..-"-
- Скоригований статутний капiтал::::::.- 627 тис.грн.
Чистi активи Товариства бiльше статутного капiталу на 1045тис.грн., що свiдчить про задовiльне спiввiдношення цих показникiв. На думку аудиторiв, такий розмiр чистих активiв вiдображає позитивний фiнансовий стан Товариства.
- На думку аудиторiв , iнша iнформацiя , що розкривається товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю , не мiстить суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що надана до аудиторської перевiрки.
- Значнi правочини ( 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ) :

У 2013 роцi товариством правочини, що на 10 i бiльше вiдсоткiв перевищують вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, не здiйснювалися.

- Стан корпоративного управлiння :

Запровадження нацiональних принципiв корпоративного управлiння встановлено Указом Президента України № 280/2002 вiд 21.03.2002 року "Про заходи щодо розвитку корпоративного управлiння в акцiонерних товариствах". ДКЦПФР України затвердженi нацiональнi принципи корпоративного управлiння Рiшенням № 571 вiд 11.12.2003 року.Вказанi принципи мають рекомендацiйний характер та розрахованi на добровiльне застосування, а стимулом щодо їх дотримання є економiчна доцiльнiсть та об'єктивно iснуючi вимоги ринку щодо залучення iнвестицiй.
- Метою дiяльностi АТ є забезпечення особистого збагачення акцiонерiв за умови дотримання iнтересiв його кредиторiв, працiвникiв, дiлових партнерiв, держави та iнших заiнтересованих осiб.
- АТ дотримується стандартiв дiлової поведiнки акцiонерiв та менеджерiв, а також забезпечує функцiонування системи монiторингу цих стандартiв, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходiв за рахунок використання iнсайдерської iнформацiї, порушення обмежень щодо уникнення конфлiкту iнтересiв, та здiйснення iнших протиправних i неетичних дiй.
- АТ забезпечує акцiонерам реальну можливiсть користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разi порушення цих прав, надає акцiонерам ряд додаткових, порiвняно iз законодавством України, прав, перелiк яких викладається у Статутi.
- Право акцiонерiв на участь в управлiннi Товариством реалiзується через їхню участь у Загальних зборах акцiонерiв - вищого органу управлiння Товариства
- При проведеннi аудиту встановлено, що товариством в цiлому дотримуються принципiв корпоративного управлiння.
- Система корпоративного управлiння забезпечує своєчасне й точне розкриття iнформацiї з усiх найважливiших питань, що стосуються акцiонерного товариства, включаючи його фiнансовий стан, продуктивнiсть, власнiсть та ефективнiсть управлiння.
- Таким чином, за результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можно зробити висновок, що система корпоративного управлiння створена та дiє, але вимогає подальшого удосконалення.

- Система внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту товариства

Внутрiшнiй аудит вiдсутнiй , так як iснуючi обсяги робiт не потребують додаткових перевiрок .
На думку аудитора система внутрiшнього контролю , побудована на пiдприємствi , вiдповiдає
вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства"


- Аудиторам не вiдомо про якi-небудь факти навмисних дiї однiєї або декiлькох осiб серед управлiнського персоналу Товариства, найманих працiвникiв або третьої сторони, при яких застосовується омана або навмисне викривлення фiнансової звiтностi, включаючи пропуск сум або розкриття у фiнансових звiтах для отримання нечесної або незаконної переваги та введення в оману користувачiв.
- На думку аудиторiв ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдсутнi.
Нами отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази (вiдповiдно до МСА 570 "Безперервнiсть") щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi пiд час складання фiнансової звiтностi, якi свiдчать про вiдсутнiсть подiй чи умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.

Висновок складено на 8 аркушах у двох примiрниках.


Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Аудиторська фiрма "Тест-Аудит" приватне пiдприємство

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 22698202
Свiдоцтво свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0416 видане за рiшенням Аудиторської Палати України вiд 06.12.1994 р., чинне до 23.12.2015 р.

Мiсцезнаходження аудиторської фiрми:
61057, м. Харкiв, вул. Данилевського 8, кв.108
Тел.-факс: 705-00-80

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
- Договiр №7 вiд 12.01.2014р.
- Дата початку проведення аудиту : 12.01.2014р.
- Дата закiнчення проведення аудиту : 25.03.2014р.


Аудитор України, ` Н.В. Пантелеєва
Директор аудиторської фiрми (сертифiкат серiї А № 001649,
виданий АПУ 27.10.1994р., термiн дiї до 27.10.2018 р.)

Аудитор України I.А.Фомiчов
(сертифiкат серiї А № 001662,
виданий АПУ 27.10.1994р., термiн дiї до 27.10.2018 р.)

Дата аудиторського висновку (звiту) 25 березня 2014 року


Три екземпляри аудиторського висновку (звiту), з завiреними копiями:

1. Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 року
2. Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), за 2013 рiк.
3. Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013рiк.
4. Звiту про власний капiтал за 2013рiк.
5. Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.

на 8 сторiнках отримав головний бухгалтер ______________ Яценко В.I.
Д/В
Д/В
Д/В

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Д/В Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Д/В Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Д/В Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)

Д/В

Інші (запишіть) Д/В

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Д/В

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Д/В X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Д/В

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

Ні


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Д/В

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Д/В

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Д/В

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Д/В

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Д/В

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

Ні


ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) Д/В

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?

Ні


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс(принципiв, правил) корпоративного управлiння у АТ вiдсутний.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс(принципiв, правил) корпоративного управлiння у АТ вiдсутний.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Кодекс(принципiв, правил) корпоративного управлiння у АТ вiдсутний.

Річна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" за ЄДРПОУ 03115212
Територія за КОАТУУ 6312000000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів за КВЕД 77.11
Середня кількість працівників 4
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 63506, Харкiвська область, Харкiвський район, м.Чугуїв пров.Мiчурiна, 2, корпус А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 1059 918 0
первісна вартість 1011 4296 4276 0
знос 1012 3237 3358 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1059 918 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 21 21 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 597 737 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 1 1 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 5 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 619 764 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1678 1682 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 627 627 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 94 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1043 951 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1670 1672 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1 2 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1 1 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 2 3 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 4 4 0
Усього за розділом IІІ 1695 8 10 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1678 1682 0

Примітки див. загальнi примiтки до фiнансової  звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Керівник Редька Леонiд Миколайович
Головний бухгалтер Яценко Вiкторiя Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" за ЄДРПОУ 03115212
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 398 634
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 155 ) ( 128 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 243 506
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 31
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 93 ) ( 96 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 148 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 2 441
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 2 441
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 2 441
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 441
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 57 46
Відрахування на соціальні заходи 2510 21 17
Амортизація 2515 141 144
Інші операційні витрати 2520 177 17
Разом 2550 396 224
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 2508920 2508920
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2508920 2508920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00079 0.17577
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00079 0.17577
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки див. загальнi примiтки до фiнансової  звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Керівник Редька Леонiд Миколайович
Головний бухгалтер Яценко Вiкторiя Iванiвна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" за ЄДРПОУ 03115212
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

109

37
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 1
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 30
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 23 )

( 15 )
Праці 3105 ( 49 ) ( 37 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 23 ) ( 3 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9 ) ( 15 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5 -2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 5 -2
Залишок коштів на початок року 3405 0 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 5 0

Примітки див. загальнi примiтки до фiнансової  звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Керівник Редька Леонiд Миколайович
Головний бухгалтер Яценко Вiкторiя Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" за ЄДРПОУ 03115212
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надход-ження видаток надход-ження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" за ЄДРПОУ 03115212
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Код рядка Зареєстро-ваний капітал Капітал у дооцін-ках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непок-ритий збиток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 627 0 0 0 1043 0 0 1670
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 627 0 0 0 1043 0 0 1670
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 2 0 0 2
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 94 -94 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 94 -92 0 0 2
Залишок на кінець року 4300 627 0 0 94 951 0 0 1672

Примітки див. загальнi примiтки до фiнансової  звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Керівник Редька Леонiд Миколайович
Головний бухгалтер Яценко Вiкторiя Iванiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до Фiнансового звiту суб'єкту малого пiдприємництва
ПАТ " Автотранспортне пiдприємство 16350 " за 2013 рiк.

1.Iнформацiя о пiдприємствi:
"Автотранспортне пiдприємство 16350" є зареєстрованим акцiонерним товариством, яке виконує свою дiяльнiсть в Українi. Основною дiяльнiстю за звiтний перiод було надання в оренду транспортних засобiв.

Юридична адреса ПАТ " Автотранспортне пiдприємство 16350" : 63506, Харкiвська обл.,
м. Чугуїв,провулок Мiчурiнi 2А.

Валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть надана в тисячах гривень.
Теперiшня фiнансова звiтнiсть зроблена згiдно МСФО.
2. Iстотнi положення звiтної полiтики:
Згiдно МСБО № 8 "Облiковi полiтики , змiни в облiкових оцiнках та помилки" на пiдприємствi приймалися слiдуючи положення звiтної полiтики:
2.1 Признання виручки

Виручка признається и в тому випадку , якщо отримання економiчних вигiд пiдприємством оцiнюється як iмовiрне , i якщо виручка може бути надiйно оцiнена нi залежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється по справедливiй вартостi отриманого винагородження з облiком визначених в договорi умов платежу.

Виручка вiд надання послуг признається , якщо iснує iмовiрнiсть отримання економiчних вигiд, зв'язаних з операцiй по факту надання послуг.
Виручка вiд продажу товарiв признається , якщо при вiдвантаженнi товарiв iстотнi ризики i користi вiд володiння товарами переходять до покупця.
2.2 Основнi засоби:
2.2.1 Згiдно МСБО №16 " Основнi засоби" пiдприємство оцiнило свої основнi засоби по справедливої вартостi .
2.2.2 Одиниця облiку рахується вiдокремлений об'єкт основних засобiв
2.2.3 Групування основних засобiв в аналiтичному облiку проводиться згiдно Плану рахункiв активiв , капiталу , зобов'язань i господарчих операцiй пiдприємств i органiзацiй ,затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99г. №291( далi - План рахункiв).
Капiталiзованi витрати включають в собi основнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв , якi збiльшують строк їх використання. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв , якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї , вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати , в якому вони були понесенi.
2.2.4 Амортизацiя основних засобiв призначена для списання амортизацiйної суми на протязi строку корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу:
- Будiвлi , споруди, передавальнi пристрої - прямолiнiйним методом iз рахунка 5% рiчних вiд останньої вартостi основних засобiв станом на 01.07.2000р.
- транспортнi засоби , робiтничi машини та обладнання - прямолiнiйним методом iз рахунку корисного строку використання - 5 рокiв.
2.2.5 Лiквiдацiйна вартiсть , строк корисного користування та метод нарахування амортизацiї може передивлятися на кiнець кожного фiнансового року.

2.3 Запаси
2.3.1 Бiльша частина запасiв складається iз запчастин та допомiжних матерiалiв для споживання при наданнi послуг.
2.3.2 Згiдно МСБО № 2 "Запаси" , запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї .
2.3.3 Одиниця запасiв рахується кожне найменування.
2.3.4 Аналiтичний облiк руху запасiв вiдображається :
-в бухгалтерiї - кiлькiсно -сумовому виразi;
- на складу - в кiлькiсному виразi.
2.3.5 За 2013 рiк вартiсть запасiв не передавалась пiд заставу для гарантiї зобов'язань

2.4 Нематерiальнi активи

2.4.1 Згiдно МСБО №38 " Нематерiальнi активи" нематерiальнi активи з кiнцевим строком використання , придбаних в рамках окремих угод , облiковуються по вартостi придбання за вiдрахуванням накопиченої амортизацiї i збитку вiд знецiнювання.

2.4.2 Амортизацiя нараховується рiвномiрно в спливаннi строку корисного використання нематерiальних активiв. Очiкувальнi строки корисного використання i метод нарахування амортизацiї вiдображаються в звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв i аналiзуються в кiнцi кожного звiтного перiоду , при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв.

2.4.3 Нематерiальний актив списується при продажi , або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигоди .

2.4.5 Нематерiальний актив списується при продажi , або коли дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу , представлений собою рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу , включається в сполученi доходи i витрати в момент списання.


3. У своєї дiяльностi товариство керується Законом України " про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-XIV та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р.№419.
Товариство застосовує план рахункiв Бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999р. №291 зi змiнами.

4.Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2013 р. не проводилося.

5.У 2013 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi товариства вiдсутня.

6.Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям:
- Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних економiчних вигiд , пов'язаних з цiєю статтею.
- Оцiнка статтi достовiрна.
- Звiтним перiодом є календарний рiк . Баланс товариство складено на кiнець останнього дня звiтного року.

- МСБО №27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" на пiдприємствi не застосовується , консолiдована звiтнiсть не складається.

- Участi у спiльних пiдприємствах товариство не бере. Тому МСБО №31 " Частка в спiльних пiдприємствах" пiдприємством не застосовується

- На вимогу МСБО № 9 " Фiнансовi iнструменти", додатково повiдомляємо , що операцiй з фiнансовими iнструментами товариство не здiйснювало.

- На вимогу МСБО№ 20 " Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу" повiдомляємо ,що на пiдприємствi державної допомоги не було.

- На вимогу МСБО №21 "Вплив змiн валютних курсiв" повiдомляємо,що товариство не застосовує цей стандарт .

- На вимогу МСБО № 23 " Витрати на позики" повiдомляємо, що товариство не застосовує цей стандарт , витрат на позики в 2013 роцi не було.- На вимогу МСБО №3 " Об'єднання бiзнесу" додатково повiдомляємо , що товариство не здiйснювало операцiй з придбання пiдприємств та об'єднання дiяльностi з iншими пiдприємствами.

- На вимогу МСБО №26 " Облiк та звiтнiсть щодо програм пенсiйного забезпечення" додатково повiдомляємо , що товариство не є учасником програм , зазначених у стандартi.
- На вимогу МСФО № 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" , додатково повiдомляємо: жодного об'єкту нерухомого майна , що вiдповiдає ознакам iнвестицiйної нерухомостi ,товариство не має.

- На вимогу МСБО № 33 "Прибуток на акцiю" додатково повiдомляємо , що цей стандарт суб'єктом господарювання не застосовується .

- Особлива iнформацiя про емiтента вiдповiдно ст.41 Закону України " про цiннi папери та фондовий ринок"

- Фiлiї та представництва товариством не створювалися.
- Рiшення про утворення фiлiй та представництв не приймалося
- Порушення справи про банкрутство товариства , внесення ухвали про його санацiю не вiдбувалося.
- Рiшення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства не приймалося.Примiтки до Балансу:


Основнi засоби , нематерiальнi активи , iншi необоротнi матерiальнi активи
Iндексацiя основних засобiв у 2013 роцi не проводилась.
- Переоцiнка основних засобiв у 2013 роцi не проводилась
- Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2013р.
- Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi.
- Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнє.
- Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi.
Запаси
- Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу
та iншого вибуття виконувалась за методом ФIФО.
- Методи оцiнки товарно-матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися.
- Дооцiнка ТМЦ у 2013 роцi не проводилася.
- Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображається згiдно чинного законодавства.
- Уцiнка запасiв не вiдбувалася.
- Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє.
- На дату балансу запаси, переданi на комiсiю та у заставу , вiдсутнi.
- Облiк товарно - матерiальних цiнностей здiйснюється згiдно МСБО № 2 "Запаси".
Дебiторська заборгованiсть
Основнi дебiтори:
Списана прострочена дебiторська заборгованiсть у сумi 148,0 тис.грн..
Резерв сумнiвних боргiв протягом року не створювався.


Кредиторська заборгованiсть
Основнi кредитори :
Заборгованiсть з оплати працi -3 тис. грн.- є поточною
Прострочена та безнадiйна заборгованiсть у 2013 р. вiдсутня.
У 2013 роцi не вiдбувалося списання кредиторської заборгованостi по якiй сплинув строк позивної давностi.
Примiтки до Звiту про фiнансовi результати

У 2013 р. товариство отримало чистий балансовий прибуток у розмiрi -2,0 тис.грн.
Розрахунок чистого балансового збитку проведено у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства.
Розмiр доходу вiд реалiзацiї послуг визначено у вiдповiдностi з МСФО № 18 " Дохiд".
Дохiд вiд реалiзацiї становить - 398 тис.грн.
За своїм складом це дохiд мiстить:
- Дохiд вiд передачi транспорту в оренду-389 тис.грн.
- Дохiд вiд послуг по ремонту автомобiлiв -8 тис.грн.
- Дохiд вiд зберiгання ПММ - 1 тис.грн.

Розмiр доходу вiдображено в момент надходження активу або погашення зобов'язання , якi призводять до збiльшення власного капiталу товариства.
Витрати вiдображено одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань
Витрати звiтного року вiдображено одночасно з визначенням доходу,для отримання якого вони здiйсненi.
Собiвартiсть реалiзованих послуг складається з їх виробничої собiвартостi , що реалiзована протягом звiтного перiоду ,нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та виробничих витрат.
Всього витрати склали-396 тис.грн.
В тому числi:
Собiвартiсть реалiзованих послуг-155 тис.грн.
За своїм складом собiвартiсть складається:
- Витрати на оплату працi-28 тис.грн.
- Вiдрахування на соцiальнi заходи-10 тис.грн.
- Амортизацiя-117 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованих послуг складається з їх виробничої собiвартостi , що реалiзована протягом звiтного перiоду ,нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та виробничих витрат.
Адмiнiстративнi витрати - 93 тис.грн.
За своїм складом адмiнiстративнi витрати складаються:
- Витрати на оплату працi-29 тис.грн.
- Вiдрахування на соцiальнi заходи-11 тис. грн.
- Амортизацiя-24 тис.грн.
- Послуги зв'язку -4 тис. грн.
- Витрати по розрахунково-касовому обслуговуванню -5 тис. грн.
- Iнформацiйно-консультативнi послуги -5 тис. грн.
- Витрати по обслуговуванню АГЗП- 4 тис. грн.
- Єдиний податок - 6 тис. грн.
- Послуги з пiдготовки кадрiв -3тис.грн.
- Послуги по випробуванню пожежних гiдрантiв- 1тис.грн.
- Аудиторськi послуги-1 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати складають 148 тис.грн.
За своїм складом це списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть
Дивiденди у 2013 роцi не нараховувалися та не сплачувалися.
Д/В
Д/В
Д/В