Особлива інформація

Статут та виписки


Положення про ревізійну комісію ПАТ "АТП 16350"

                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО”
                                                                                                                                       Загальними зборами акціонерів
                                                                                                                                       протокол № 16 від 14.04.2011 р.


                                                    ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ
                                               ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
                                              “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350”
 


                      1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає основні засади діяльності Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Автотранспортне підприємство 16360” (далі-Товариство), яка здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом Товариства.

1.2. Положення є внутрішнім нормативним документом Товариства, який є обов’язковим для виконання всіма структурними підрозділами, працівниками, органами управління та акціонерами Товариства.

                      2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування у складі 3 осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, строком на 3 (три) роки.

2.2. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

- член Наглядової ради;

- Директор Товариства;

- корпоративний секретар;

- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

2.3. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

2.4. До складу Ревізійної комісії входить Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

2.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також договором, якщо він укладається з членом Ревізійної комісії. 

2.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

                       3. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства з урахуванням Положень про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства.

3.2. Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства можуть проводить Ревізійною комісією або аудитором за рахунок Товариства, але не частіше одного разу на півроку. Такі перевірки можуть проводитись з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

3.3. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

                       4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Загальним зборам акціонерів та/або Наглядовій раді Товариства.

4.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

4.3. Ревізійна комісія несе відповідальність за результати проведених нею перевірок відповідно до чинного законодавства України.

                       5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження його Загальними зборами.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення набирають чинність з моменту затвердження їх Загальними зборами.  

Голова зборів                       __________________             __________________

                                           (підпис)

Секретар зборів                   __________________            _________________

                                                 (підпис)

“Засвідчую”

Директор                                 _______________                __________________

              М.П.