Особлива інформація

Статут та виписки


ПРОТОКОЛ № 17 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” від 19 квітня 2012р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350”
П Р О Т О К О Л № 17
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ


м. Чугуїв                                                                                                                                     19 квітня 2012 р.

Час початку зборів: 15-00
Збори проводяться в очній формі.

                                                                                                                              Голова зборів: Кривенко М.І.
                                                                                                                            Секретар зборів: Коленко Л.Л.

     На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 627230,00 (шістсот двадцять сім тисяч двісті тридцять) гривень, що розділений на 2508920 (два мільйони п’ятсот вісім тисяч дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцiй номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.
     Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціонерів Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийняті 2508920 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.
     Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на дату зборів 19.04.2012 у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 12.04.2012, наданому депозитарієм
ПАТ “Національний депозитарій України”.

     Реєстраційна комісія, призначена спостережною радою у складі: Басарабчук Н.І.(голова комісії) Бахчева Н.І. (секретар) провела реєстрацію учасників Загальних зборів.
Усього акціонерів 368 з кількістю голосів 2508920.
     Результати реєстрації:
Для участі у зборах зареєструвалися 8(вісім) акціонерів з кількістю голосів 1880002, що складає 74,93% від загальної кількості голосів

    Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» та статуту То-вариства кворум досягнуто, чергові Загальні збори акціонерів правомочні та мають пра-во приймати рішення по всім питанням порядку денного.

    Голова спостережної ради Кривенко М.І. відкрив збори і поставив на голосування пи-тання про затвердження протоколу реєстрації учасників зборів.
Голосували: одноголосно («за» –1880002 голосів, 100%- учасників зборів).
Голосування проведено бюлетенями учасників, на яких вказана кількість голосів учасника зборів.
     Прийнято рішення: Затвердити результати реєстрації і оголосити Загальні збори акці-онерів відкритими.
    Кривенко М.І. доповів, що про проведення 19.04.2012р. загальних зборів та їх по-рядок денний, акціонери Товариства були проінформовані не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів: персонально – простими письмовими запрошеннями та публікацією в пресі. Пропозицій щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило, і запропонував перейти до розгляду питань порядку денного зборів.
    ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

    1. Затвердження лічильної комісії.
    2. Звіт наглядової ради про результати роботи за 2011р.
    3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
    4. Звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. та затвердження її висновку.
    5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
    6. Затвердження розподілу прибутків (збитків) Товариства за 2011р.
Перше питання порядку денного :
Затвердження лічильної комісії.

Голова Спостережної ради Кривенко М.І. оголосив, що рада пропонує обрати
лічильну комісію у складі : Алексєєв В.А. - голова комісії, Резніченко Н.Б. – член комісії.
Літовчєнко Є.В. – член комісії.
Голосували: одноголосно («за» –1880002 голосів, 100%- учасників зборів).
Голосування проведено бюлетенями учасників, на яких вказана кількість голосів учасника зборів.
    Прийнято рішення:
Обрати лічильну комісію у складі: Алексєєв В.А. - голова комісії, Резніченко Н.Б. – член комісії , Літовчєнко Є.В. – член комісії.

Друге питання Порядку денного:
Звіт наглядової ради про результати роботи за 2011р.

Слухали: Звіт голови ради Кривенко М.І.(додається).
Голосування проведено бюлетенями , на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.
          Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:
  Кількість голосів Відсоток голосів
За 1880002 (100%);
Проти 0 (0%);
Утримались 0 (0%);

Прийнято рішення : Прийняти до відома Звіт наглядової  ради та визнати її діяльність

                                   задовільною.


Третє  питання порядку денного :

   Звіт директора  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

 

Слухали: Звіт директора   Проценко О.В. (додається)

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

 

Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:

  Кількість голосів Відсоток голосів
За 1880002 (100%);
Проти 0 (0%);
Утримались 0 (0%);

Прийнято рішення : Прийняти до відома Звіт директора Товариства та визнати його діяльність задовільною.

 

Четверте питання Порядку денного:

Звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р.   та затвердження її висновку.

 

Слухали : Звіт   ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та висновок щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2011 році чинному законодавству України, зачитала голова ревізійної комісії Булгакова О.М.

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

 

Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:

  Кількість голосів Відсоток голосів
За 1880002 (100%);
Проти 0 (0%);
Утримались 0 (0%);

           Прийнято рішення: Затвердити звіт  ревізійної комісії та висновок  щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2011 р. чинному законодавству України.

 

П’яте питання Порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 р.

 

Слухали: Голова Загальних зборів Кривенко М.І.поставив на голосування питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 р.

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

 

Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:

  Кількість голосів Відсоток голосів
За 1880002 (100%);
Проти 0 (0%);
Утримались 0 (0%);

Прийнято рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 р.


Шосте питання Порядку денного:

           Затвердження  розподілу  прибутків (збитків) Товариства за 2011р.

 

Слухали: Голова зборів Кривенко М.І.запропонував у зв’язку зі збитками Товариства у

2011 році  дивідендів не нараховувати.

 

Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:

  Кількість голосів Відсоток голосів
За 1880002 (100%);
Проти 0 (0%);
Утримались 0 (0%);

  Прийнято рішення: за результатами діяльності  Товариства в 2011 році дивідендів не нараховувати.


Голова зборів                      Кривенко М.І.

 

Секретар                               Коленко Л.Л.

 

«Засвідчую»

 

Директор ПАТ “АТП 16350                 Проценко О.В.

 


 

 

Додаток до протоколу загальних зборів акціонерів

 № 17  від 19.04.2012

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 

(узагальнений)  

 

Емітент: Публічне акціонерне товариство Автотранспортне підприємство 16350

Код за ЄДРПОУ: 03115212

дата і час проведення загальних зборів:

19 квітня 2012 року о 15-00

місце проведення загальних зборів:

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна  кількість   голосів   акціонерів   -   власників голосуючих  акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:   1880002  штук;

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами

Кількість голосів «За»

Кількість голосів «Проти»

Кількість голосів «Утримався»

Затвердити лічильну комісію у складі: Голова- Алексєєв Василь Анатолійович, члени:  Резніченко Наталія Борисівна, Літовчєнко Євгенія Вікторовна 

1880002

--

--

Прийняти до відома звіт Наглядової ради та визнати її діяльність задовільною

1880002

--

--

Прийняти до відома звіт  директора Товариства та визнати його діяльність задовільною. 

1880002

--

--

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок  щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2011 р. чинному законодавству України. 

1880002

--

--

Затвердити річну  звітність Товариства за 2011 рік.

1880002

--

--

За результатами діяльності Товариства  в 2011 р.  дивідендів не нараховувати

1880002

--

--

 Підписи лічильної комісії:

 Голова:       Алексєєв В.А. 

Члени :     Резніченко Н.Б.

                Літовчєнко Є.В.