Особлива інформація

Статут та виписки


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “АТП 16350“ від 22 квітня 2014р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “АТП 16350“

Публічне акціонерне товариство “Автотранспортне підприємство 16350” (код 03115212) повідомляє, що 22 квітня 2014 року о 15-00 годині відбудуться Загальні збори акціонерів за місцезнаходженням товариства: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А, у залі засідань. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в цих зборах, 15.04.2014 року. Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 у день та за місцем проведення зборів. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення. Ознайомитись з матеріалами порядку денного та внести пропозиції можна в планово-економічному відділі за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 09-00 до 13-00. Відповідальна особа Басарабчук Н.І., телефон (0246) 2-44-75. Адреса веб-сайту товариства
http://dividend.com.ua/c581.html.

Порядок денний зборів:

1 Затвердження лічильної комісії.

2 Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2013 р.

3 Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.

4 Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та затвердження її висновку.

5 Затвердження річної звітності Товариства за 2013 р.

6 Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2013 р.

7. Про обрання Наглядової Ради товариства.

8. Про обрання Ревізійної комісії.

9. Про затвердження умов договору «Про надання реєстру» з депозитарною установою ТОВ «Реакомп-Інвест» та надання

повноважень щодо внесення змін та доповнень до цього договору

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Звітний

2
013
р.
Попередній 2012р.Усього активів1682,01678,1Основні засоби918,0
1059,2Довгострокові фінансові інвестиції--Запаси21,021,1Сумарна дебіторська заборгованість738,2597,7Грошові засоби та їх еквівалент4,70,1Нерозподілений прибуток950,9
1043,4Власний капітал1672,2
1670,6Статутний капітал627,2
627,2Довгострокові зобов’язання
-
-Поточні зобов’язання9,7
7,5Чистий прибуток (збиток)1,6
441,0Середньорічна кількість акцій (шт.)
2508920
2508920Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
-
-Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
-
-Чисельність працівників на кінець періоду
4
3


Наглядова рада ПАТ “АТП 16350“

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР від 14.03.2014 № 50(1803)