Особлива інформація

Статут та виписки


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік ПАТ “Автотранспортне підприємство 16350”

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Проценко Олександр Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350"
Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
03115212
Місцезнаходження емітента
Україна Харківська Харкiвський р-н 63506 м.Чугуїв пров.Мiчурiна, 2, корпус А
Міжміський код, телефон та факс емітента
(05746)24475 (05746)24239
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2012
(дата)
Річна інформація опублікована у Д/В Д/В  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) http://dividend.com.ua/c581.html в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30.Примітки у звiтному перiодi АТ до будь-яких об'єднань пiдприємств не входило, держава не володiє акцiями емiтента, згiдно чинного законодавства рейтингова оцiнка не потрiбна, iнформацiя про органи управлiння згiдно наказу ДКЦПФР 1598 вiд 27.12.2007 - не заповнюється, за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось(дивiдендiв не було) - тому iнформацiя про дивiденди не надається, випуски облiгацiй АТ не здiйснювало, у звiтному перiодi iнших цiнних паперiв, випущенних емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) не було, протягом звiтного перiоду емiтентом викуп власних акцiй не здiйснювался, протягом звiтного перiоду емiтентом випуски боргових цiнних паперiв не здiйснювалися, протягом звiтного перiоду випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не було, протягом звiтного перiоду ФОН не створювались, дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., заповнення iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не є обов'язковим - тому емiтент вважає недоцiльним надавати цю iнформацiю, дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., заповнення iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не є обов'язковим - тому емiтент вважає недоцiльним надавати цю iнформацiю, у звiтному перiоду рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалася , у звiтному перiоду випускiв цiльових облiгацiй не було, у звiтному перiоду випускiв похiдних цiнних паперiв не було.

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350"
Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "АТП 16350"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Поштовий індекс 63506
Область, район Харкiвський
Населений пункт м.Чугуїв
Вулиця, будинок пров.Мiчурiна, 2, корпус А

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва серiя ААА № 145335
Дата державної реєстрації 09.04.1997
Орган, що видав свідоцтво Чугуївська мiська рада
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 627230
Сплачений статутний капітал (грн.) 627230

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПУБЛIЧНЕ АТ "АКБ "Базис" м.Харкiв
МФО банку 351760
Поточний рахунок 26008292600010
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПУБЛIЧНЕ АТ "АКБ "Базис" м.Харкiв
МФО банку 351760
Поточний рахунок 26008292600010

Основні види діяльності

60.21.1 Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту
50.20.0 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв
60.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом(внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами) АВ 476251 23.06.2009 Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi 02.06.2014
Опис Планується продовжити термiн дiї лiцензiї.

_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй областi

23148337

Україна Харківська Дзержинський р-н м.Харкова 61022 м.Харкiв Майдан Свободи, 5 ,Держпром, 3 пiд'їзд, 1 поверх

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього

0

_______________
* Не обов'язково для заповнення.

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - фактично за перiод: 20
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - фактично за перiод: 1
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)(осiб) - фактично за перiод: 20
Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - фактично за перiод:225.7
В порiвняннi з попереднiм перiодом фонд оплати працi зменшився на на 134,8 тис.грн.
Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента немає.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сухинiна Олександра Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1954
Освіта** СЕРЕДНЯ-СПЕЦIАЛЬНА
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ <Чугуївське АТП-16350>, провiдний iнженер
Опис Повноваження члена ревiзiйної комiсiї полягають у контролi за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства.
Обов'язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 0.
Попереднє мiсце роботи - ТОВ <Чугуївське АТП-16350>, провiдний iнженер.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14.04.2011 особу було звiльнено

Посада член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривенко Оксана Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1977
Освіта** ВИЩА
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Не має даних
Опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 6.
Попереднє мiсце роботи - Не має даних.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14.04.2011 особу було звiльнено

Посада член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дудко Iгор Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1961
Освіта** ВИЩА
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ЧФ "Т.C.O."
Опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 16.
Попереднє мiсце роботи - директор ЧФ "Т.C.O.".
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14.04.2011 особу було звiльнено

Посада член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Василевський Сергiй Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1966
Освіта** ВИЩА
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", начальник вiддiлу
Опис Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Сатуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 2.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП 16350", начальник вiддiлу.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14.04.2011 особу було звiльнено

Посада член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бахчєва Наталiя Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1967
Освіта** СЕРЕДНЯ-ТЕХНIЧНА
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", iнженер по автотранспорту
Опис Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Сатуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 1.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП 16350", iнженер по автотранспорту.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14.04.2011 особу було звiльнено.

Посада член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Алєксєєв Василь Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1951
Освіта** ВИЩА
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", технiчний директор
Опис Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Сатуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 16.
ВАТ <АТП 16350>, технiчний директор
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14.04.2011 особу було звiльнено.

Посада голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коленко Людмила Леонiдiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1970
Освіта** ВИЩА
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", член правлiння
Опис Як голова правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. Обов"язок Голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу АТ, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства , що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 13.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП 16350", член правлiння.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

14.04.2011 особу було звiльнено .

Посада член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Проценко Валентина Павлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1965
Освіта** СЕРЕДНЯ-ТЕХНIЧНА
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", диспетчер автотранспорту
Опис Повноваження члена ревiзiйної комiсiї полягають у контролi за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства.
Обов'язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 1.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП 16350", диспетчер автотранспорту.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

До 14.04.2011 обiймала посаду голови ревiзiйної комiсiї. 14.04.2011 особу було з посади голови ревiзiйної комiсiї та призначено членом ревiзiйної комiсiї

Посада член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Троценко Валентина Леонiдiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1966
Освіта** СЕРЕДНЯ-СПЕЦIАЛЬНА
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "АТП 16350", диспетчер автотранспорту
Опис Повноваження члена ревiзiйної комiсiї полягають у контролi за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства.
Обов'язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 0.
Попереднє мiсце роботи - ТОВ <АТП 16350>, диспетчер автотранспорту.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14.04.2011 особу було звiльнено та знову призначено на цю посаду (переобрано)

Посада голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Булгакова Ольга Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1960
Освіта** ВИЩА
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", провiдний бухгалтер
Опис Повноваження голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
Обов'язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 0.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ <АТП 16350>, провiдний бухгалтер.
Також обiймає посаду в ТОВ <Чугуївське АТП-16350>, бухгалтер(м.Чугуїв, Харкiвська обл.)

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14.04.2011 особу було призначено.

Посада член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Басарабчук Наталiя Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1970
Освіта** СЕРЕДНЯ-СПЕЦIАЛЬНА
Стаж керівної роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", начальник з економицi
Опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 11.
Попереднє мiсце роботи -ВАТ "АТП 16350", начальник з економицi.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14.04.2011 особу було звiльнено та знову призначено на цю посаду (переобрано)

Посада член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манцуров Михайло Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1958
Освіта** ВИЩА
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Не має даних
Опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.
Обов'язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 10.
Попереднє мiсце роботи - Не має даних.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14.04.2011 особу було призначено

Посада голова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривенко Микола Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1952
Освіта** ВИЩА
Стаж керівної роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", голова правлiння
Опис Повноваження Голови наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 29.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ "АТП 16350", голова правлiння. На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14.04.2011 особу було звiльнено та знову призначено на цю посаду (переобрано)

Посада головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Арнаутова Оксана Сергiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1980
Освіта** ВИЩА
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350" , бухгалтер
Опис Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 12.
Попереднє мiсце роботи - Не має даних.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Знаходиться у вiдпусцi по догляду за дитиною до 3-х рокiв.

Посада головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яценко Вiкторiя Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1966
Освіта** ВИЩА
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", головний бухгалтер
Опис Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 3.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ <АТП 16350>, головний бухгалтер
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Обiймає посаду головного бухгалтера на термiн находження у вiдпусцi по догляду за дитиною до 3-х рокiв головного бухгалтера Арнаутовой О.С.

До 14.04.2011 також обiймала посаду члена правлiння. 14.04.2011 особу було звiльнено з посади члена правлiння
Як член правлiння мала повноваження та виконувала обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Сатуту Товариства.

Посада директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Проценко Олександр Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В Д/В Д/В
Рік народження** 1962
Освіта** СЕРЕДНЯ-СПЕЦIАЛЬНА
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП 16350", начальник вiддiлу транспорту
Опис Як директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства.
Обов'язок директора полягає у здiйсненнi керiвництва виконавчого органу АТ, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiй та полiтики Товариства.

Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)- 14.
Попереднє мiсце роботи - ВАТ <АТП 16350>,
начальник вiддiлу транспорту.
На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14.04.2011 особу було призначено

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кіль-кість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'яв-ника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'яв-ника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
член ревiзiйної комiсiї Сухинiна Олександра Олександрiвна Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 4 0.00015943114 4 0 0 0
член наглядової ради Кривенко Оксана Миколаївна Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 991 0.03949906677 991 0 0 0
член наглядової ради Дудко Iгор Васильович Д/В Д/В Д/В 29.12.2010 629784 25.10179710388 629784 0 0 0
член правлiння Василевський Сергiй Петрович Д/В Д/В Д/В 0 0 0 0 0 0
член правлiння Бахчєва Наталiя Iванiвна Д/В Д/В Д/В 0 0 0 0 0 0
член правлiння Алєксєєв Василь Анатолiйович Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 4 0.00015943114 4 0 0 0
голова правлiння Коленко Людмила Леонiдiвна Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 4 0.00015943114 4 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Проценко Валентина Павлiвна Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 3000 0.11957336217 3000 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Троценко Валентина Леонiдiвна Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 4 0.00015943114 4 0 0 0
голова ревiзiйної комiсiї Булгакова Ольга Миколаївна Д/В Д/В Д/В 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Басарабчук Наталiя Iванiвна Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 4 0.00015943114 4 0 0 0
член наглядової ради Манцуров Михайло Миколайович Д/В Д/В Д/В 0 0 0 0 0 0
голова наглядової ради Кривенко Микола Iванович Д/В Д/В Д/В 29.12.2010 1243642 49.56881713867 1243642 0 0 0
головний бухгалтер Арнаутова Оксана Сергiївна Д/В Д/В Д/В 0 0 0 0 0 0
головний бухгалтер Яценко Вiкторiя Iванiвна Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 4 0.00015943114 4 0 0 0
директор Проценко Олександр Володимирович Д/В Д/В Д/В 29.06.2005 3560 0.14189372956 3560 0 0 0
Усього 1881001 74.97253698795 1881001 0 0 0

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ Місцезна-ходження Дата внесення до реєстру Кіль-кість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'яв-ника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'яв-ника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кіль-кість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'яв-ника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'яв-ника
фiзична особа Д/В Д/В Д/В 29.12.2010 1243642 49.56881713867 1243642 0 0 0
фiзична особа Д/В Д/В Д/В 29.12.2010 629784 25.10179710388 629784 0 0 0
Усього 1873426 74.670614242554 1873426 0 0 0

_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.04.2011
Кворум зборів** 74.93
Опис П Р О Т О К О Л № 16 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" вiд 14 квiтня 2011р.

м. Чугуїв 14 квiтня 2011 р.

Час початку зборiв: 15-00 Збори проводяться в очнiй формi. Голова зборiв: Кривенко М.I. Секретар зборiв: Басарабчук Н.I. На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 627230,00 (шiстсот двадцять сiм тисяч двiстi тридцять) гривень, що роздiлений на 2508920 (два мiльйони п'ятсот вiсiм тисяч дев'ятсот двадцять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення Загальних зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 2508920штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв. Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату зборiв 14.04.2011 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 14.04.2011, наданому депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України". Реєстрацiйна комiсiя, призначена спостережною(наглядовою радою) у складi: Басарабчук Н.I.(голова комiсiї) Бахчева Н.I. (секретар) провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв. Усього акцiонерiв 368 з кiлькiстю голосiв 2508920. Результати реєстрацiї: Для участi у зборах зареєструвалися 10(десять) акцiонерiв з кiлькiстю голосiв 1880010, що складає 74,93% вiд загальної кiлькостi голосiв Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> та статуту Товариства кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного. Голова спостережної ради Кривенко М.I. вiдкрив збори i поставив на голосування питання про затвердження протоколу реєстрацiї учасникiв зборiв. Голосували: одноголосно (<за> -1880010 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв. Прийнято рiшення: Затвердити результати реєстрацiї i оголосити Загальнi збори акцiонерiв вiдкритими. Кривенко М.I. доповiв, що про проведення 14.04.2010р. загальних зборiв та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - простими письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi. Пропозицiй щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило i запропонував перейти до розгляду питань порядку денного зборiв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт наглядової ради.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
6. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв).
7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України "Про акцiонернi товариства":
7.1. Визначення типу акцiонерного Товариства.
7.2. Про змiну найменування Товариства.
7.3. Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
7.4. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: - Про Загальнi збори. - Про наглядову раду. - Про виконавчий орган. - Про ревiзiйну комiсiю(Ревiзора).
8. Про вiдкликання та обрання наглядової ради Товариства.
9. Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
10. Провiдкликання та обрання ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Затвердження умов договорiв iз членами наглядової ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.

Перше питання порядку денного Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Голова Спостережної (наглядової) ради Кривенко М.I. оголосив, що рада пропонує обрати робочi органи зборiв у такому складi: Голова зборiв - Кривенко М.I., секретар зборiв- Басарабчук Н.I. , Лiчильна комiсiя: Алексєєв В.А. - голова комiсiї, Сухiнiна О.О. - секретар, Троценко В.Л. - член комiсiї. Голосували: одноголосно (<за> -1880010 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв. Прийнято рiшення: Обрати головою зборiв Кривенко М.I., секретарем зборiв Басарабчук Н.I., обрати лiчильну комiсiю у складi: Алексєєв В.А. - голова комiсiї, Сухинiна О.О. - секретар, Троценко В.Л. - член комiсiї.

Друге питання порядку денного Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. Звiт голови правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. Слухали: Звiт голови правлiння Коленко Л.Л.(додається) Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв За - 1880010 (100%); Проти - 0 (0%); Утримались 0 (0%); Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк, схвалити основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.

Третє питання Порядку денного: Звiт наглядової(спостережної) ради. Слухали: Звiт голови ради Кривенко М.I.(додається). Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв За 1880010 (100%); Проти 0 (0%); Утримались 0 (0%); Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома Звiт наглядової (спостережної) ради та визнати її дiяльнiсть у 2010 роцi задовiльною.

Четверте питання Порядку денного: Звiт ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку. Слухали: Звiт ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 роцi та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2010 роцi чинному законодавству України зачитала голова ревiзiйної комiсiї Проценко В.П. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв За 1880010 (100%); Проти 0 (0%); Утримались 0 (0%); Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновок ревiзiйної комiсiї щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2010 р. чинному законодавству України.

П'яте питання Порядку денного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р. Слухали: Голова Загальних зборiв Кривенко М.I.поставив на голосування питання про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р. Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв За 1880010 (100%); Проти 0 (0%); Утримались 0 (0%); Прийнято рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 р.

Шосте питання Порядку денного: Про розподiл прибуткiв(покриття збиткiв). Слухали: Голова зборiвКривенко М.I.запропонував у зв'язку зi збитками Товариства у 2010 роцi дивiдендiв не нараховувати. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв За 1880010 (100%); Проти 0 (0%); Утримались 0 (0%); Прийнято рiшення: за результатами робити Товариства в 2010 роцi дивiдендiв не нараховувати. Виконавчому органу Товариства прийняти мiри щодо поступового погашення збиткiв.

Сьоме питання Порядку денного: Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України <Про акцiонернi товариства>. Слухали: Голову Загальних зборiв Кривенко М.I., який доповiв про вимоги чинного законодавства привести дiяльнiсть акцiонерних товариств у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" до 30.04.2011року i зауважив,що приведенням дiяльностi акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi цим Законом, у вiдповiднiсть iз цим Законом є здiйснення, у тому числi, таких дiй: 1) внесення змiн до статуту Товариства; 2) приведення внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону. Вiн зачитав проект нової редакцiї статуту, та внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв За 1880010 (100%); Проти 0 (0%); Утримались 0 (0%); Прийнятi рiшення:
7.1. Визначити тип Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
7.2. Затвердити найменування товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350".
7.3. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства i доручити та надати всi необхiднi повноваження обраному виконавчому органу (директору)пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.
7.4. Затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства: - Про Загальнi збори. - Про наглядову раду. - Про виконавчий орган. - Про ревiзiйну комiсiю.

Восьме питання порядку денного Про вiдкликання та обрання наглядової ради Товариства. Голова зборiв зауважив, що вiдповiдно до Положення про наглядову раду Товариства її кiлькiсний склад становить 3 особи, якi обираються на строк три роки кумулятивним голосуванням, при цьому одночасно обирається весь склад ради. До органiзацiйної комiсiї з проведення зборiв вiд акцiонерiв Товариства надiйшли пропозицiї щодо обрання до складу наглядової ради: Кривенко Миколи Iвановича, Басарабчук Наталiї Iванiвни, Манцурова Михайла Миколайовича. Цi кандидатури включенi в бюлетенi для кумулятивного голосування. Лiчильна комiсiя надала пояснення щодо порядку кумулятивного голосування. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
8.1 Вiдкликаннянаглядової ради Товариства. Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв За 1880010 (100%); Проти 0 (0%); Утримались 0 (0%); Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Голови та всiх членiв спостережної(наглядової) ради Товариства. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
8.2. Обрати наступних членiв наглядової ради Товариства: № з/п П.I.Б. Кандидата Голоси <за> 1. Кривенко Микола Iванович 1880010 2. Басарабчук Наталiя Iванiвна 1880010 3. Манцуров Михайло Миколайович 1880010 Прийнято рiшення: Обрати наступних членiв наглядової ради Товариства: 1. Кривенко Микола Iванович 2. Басарабчук Наталiя Iванiвна 3. Манцуров Михайло Миколайович

Дев'яте питання порядку денного: Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. Вiдповiдно до Статуту Товариства одноосiбним виконавчим органом Товариства є Директор. На голосування виноситься питання щодо вiдкликання колегiального виконавчого органу - правлiння та доручення наглядовiй радi обрати та призначити на посаду директора Товариства. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв За 1880010 (100%); Проти 0 (0%); Утримались 0 (0%); Прийнято рiшення: 1. Вiдкликати(припинити повноваження) Голови та членiв Правлiння Товариства. 2. Доручити наглядовiй радi обрати та призначити на посаду директора Товариства.

Десяте питання порядку денного Провiдкликання та обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. Вiдповiдно до Положення про ревiзiйну комiсiю, остання обирається кумулятивним голосуванням у складi 3 осiб на строк три роки. До органiзацiйної комiсiї з проведення зборiв вiд акцiонерiвТовариства надiйшли пропозицiї щодо обрання до складу ревiзiйної комiсiї: Булгакової Ольги Миколаївни, Проценко Валентини Павлiвни, Троценко Валентини Леонiдiвни. Цi кандидатури включенi в бюлетенi для кумулятивного голосування. № з/п П.I.Б. Кандидата Голоси <ЗА> 1 Булгакова Ольга Миколаївна 1880010 2 Проценко Валентина Павлiвна 1880010 3 Троценко Валентина Леонiдiвна 1880010 Прийнято рiшення: 1.Вiдкликати(припинити повноваження) Ревiзiйної комiсiї Товариства. 2.Обрати наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Булгакова Ольга Миколаївна, Проценко Валентина Павлiвна, Троценко Валентина Леонiдiвна.

Одинадцяте питання порядку денного Затвердження умов договорiв iз членами наглядової ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Слухали голову зборiв, який поставив на голосування пропозицiю органiзацiйної комiсiї з проведення зборiв щодо роботи наглядової ради на безоплатнiй основi та доручити пiдписати договори цивiльно-правового характеру вiд iменi Товариства уповноваженiй особi Коленко Людмилi Леонiдiвнi. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв За 1880010 (100%); Проти 0 (0%); Утримались 0 (0%); Прийнято рiшення: Затвердити умови роботи членiв наглядової ради на безоплатнiй основi, доручити укласти договори цивiльно-правового характеру iз членами наглядової ради вiд iменi Товариства уповноваженiй особi Коленко Людмилi Леонiдiвнi.


Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались
 

_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ФОРПОСТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30884519
Місцезнаходження Україна Харківська д/в 61204 м.Харкiв вул.Сидоренкiвська, 58
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2360
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006
Міжміський код та телефон (057)3372484,(067)9591424
Факс д/в
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна м.Київ Д/В 01001 м. Київ вул. Грiнченка, 3.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 2791074, 2791249
Факс (044) 2791074, 2791249
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Д/В

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36816015
Місцезнаходження Україна Харківська Д/В 61038 м.Харкiв проспект П'ятдесятирiччя ВЛКСМ, будинок 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №533824
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2010
Міжміський код та телефон (057)7627338
Факс (057)7387712
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Д/В

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Наймену-вання органу, що зареєс-трував випуск Міжна-родний ідентифі-каційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номіна-льна вартість акцій (грн.) Кіль-кість акцій (штук) Загальна номіна-льна вартість (грн.) Частка у стату-тному капіталі (у відсот-ках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.10.2010 227/20/1/10 ХАРКIВСЬКЕ ТУ ДКЦПФР UA4000098610 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 0.25 2508920 627230 100
Опис ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМIТЕНТА НА БIРЖАХ ТА IНШИХ ОРГАНIЗОВАНИХ РИНКАХ НЕ ЗДIЙСНЮВАЛАСЬ. ПОДАНИХ ЗАЯВ ДЛЯ ДОПУСКУ НА БIРЖI (ОРГАНIЗОВАНI РИНКИ) НЕ БУЛО.
 

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство <Автотранспортне пiдприємство 16350> засноване вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй областi вiд 11.12.1995р. за № 1354-П шляхом перетворення державного пiдприємства Чугуївське автотранспортне пiдприємство 16350 в акцiонерне товариство вiдкритого типу. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2011р., протокол № 16, вiдкрите акцiонерне товариство <Автотранспортне пiдприємство 16350> перейменоване в ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350>
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство складається з наступних структурних пiдроздiлiв: автоколони, ремонтної майстернi, виробничих вiддiлiв та вiддiлу загального керування. Всi пiдроздiли розташованi на однiй територiї за мiсцезнаходженням АТ.
Фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв АТ не має.
На поточний час АТ не планує створювати дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли.
У зв'язку з припиненням здiйснення перевезень на пiдприємствi функцiонує лише вiддiл загального керiвництва.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Товариство веде оперативний бухгалтерський та статистичний облiк, в установленому законодавством порядку, та здiйснює звiтнiсть у державнi органи, та несе вiдповiдальнiсть за їх доставiрнiсть.
Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується законодавством України та наказом по товариству "Про облiкову полiтику у 2011роцi " № 1Б вiд 04.01.2011.
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний метод.
Метод оцiнки вартостi запасiв - метод iдентифiцированої собiвартостi одиницi запасiв.
Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - не використовується.
Текст аудиторського висновку Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма <ФОРПОСТ>
Незалежний аудитор

Iдентифiкацiйний код 30884519, м.Харкiв , вул.Сидоренкiвська,58
Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя АОО № 505640 , видане Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради 21.04.2000р., № запису 14801200000018488
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм №2360, видане
рiшенням АПУ № 158 вiд 26.01.2006 р. , продовжено рiшенням АПУ №222/3 вiд 30.11.2010р.
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудитрських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ , що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв АБ 000496
тел. (057) 337-24-84

Вих. 11 вiд 14.03.2012 р.

До Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

           А У Д И Т О Р С Ь К И Й         В И С Н О В О К
                       (звiт незалежного аудитора)

щодо фiнансової звiтнiстi
Публiчного Акцiонерного товариства
"Автотранспортне пiдприємство - 16350"

Звiт незалежного аудитора адресований
1. Власникам цiнних паперiв
2. Керiвництву товариства

м.Харкiв

В С Т У П

Основнi вiдомостi про емiтента:

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Автотранспортне
пiдприємство 16350 "
Код ЕДРПОУ 03115212
Мiсцезнаходження 63506 Харкiвська обл. м.Чугуїв, провулок Мiчурiна, буд.2 корпусА
Дата реєстрацiї 09.04.1997р.

Опис аудиторської перевiрки

Я, незалежний аудитор Фомiчов I.А., ( сертифiкат серiї А № 01662 , виданий рiшенням Аудиторської палати України № 21 вiд 27.10.1994р., продовжений рiшенням АПУ вiд 25 вересня 2008р. № 194/1; посвiдчення члена Спiлки аудиторiв України № 383 ; Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв , якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ , серiя А № 000310 видане ДКРРФП 25.06.2004р ( продовжене розп. Держфiнпослуг № 1371 вiд 13.11.2008р.) , директор ТОВ АФ "Форпост", здiйснив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ "Автотранспортне пiдприємство 16350" станом на 31.12.2011 р. у складi таких форм :
1. Фiнансовий звiт субєкта малого пiдприємництва за 2011 рiк.

Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї :

1. Статут (нова редакцiя) /зареєстрований у виконкомi Чугуївської мiської ради Харкiвської обл. 02.06.2011р. Номер запису 14791050037000327/.
2. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб -пiдприємцiв Серiя ААА №145335 вiд 02.06.2011р.
3. Договiр №ДМ-022 вiд 01 грудня 2010р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв
4. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 26 жовтня 2010р../Реєстрацiйний №227/20/1/10.
5. Довiдка АБ № 404646 з Єдиного державного Реєстру пiдприємств та органiзацiй України вiд 06.06.2011р.
6. Розшифровки окремих статей балансу , звiту про фiнансовi результати .
7. Даннi бухгалтерського облiку товариства у комп'ютернiй формi.
8. Наказ №1Б вiд 04.01.2011р. <Про облiкову полiтику у 2011роцi >
9. Примiтки к фiнансовiй звiтностi
10. Розрахунок сплати єдиного податку за 2011рiк.
11. Довiдка №06/03/2 вiд 06.03.2012р. про вiдсутнiсть у 2011р. значних правочинiв.
12. Довiдка №06/03/1 вiд 06.03.2012р. про вiдсутнiсть у 2011р. операцiй з повязаними сторонами.
13. Наказ №1-12/Б вiд 30.12.2011р. "Про списання кредиторської заборгованостi".
14. Головна книга за 2011рiк.
15. Протокол №16 загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2011р.
16. Особлива iнформацiя емiтента .Повiдомлення вiд 19.04.2011р.
17. Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2010рiк вiд 23.05.2011р.

Метою перевiрки є висловлення професiйного незалежного судження про те , що надана фiнансова звiтнiсть вiдповiдає встановленим вимогам до її складання , та розкриттю iнформацiї згiдно прийнятої облiкової полiтики, та чи дає вона в усiх суттєвих аспектах об`єктивну iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства .

Перевiрка проводилася згiдно розробленому плану , у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту, зокрема МСА 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора> , та МСА 3000 <Завдання з надання впевненостi> , також згiдно <Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)>, затв. Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р. з метою отримання достатньої впевненностi , що фiнансова звiтнiсть не мiстить iстотних помилок та перекручень.
Процес аудиторської перевiрки базувався на використаннi спецiальних методiв контролю , аналiзу проведенного тестування . В процесi аудиту проводилося вивчення суттєвих оцiнок , котрими керувалося товариство при складаннi звiтностi .Аудиторська перевiрка мiстила оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок , здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв .
Перевiрка проводилась на пiдставi бухгалтерських документiв товариства. Перевiрка не включала а нi iнвентаризацiї , а нi звiрок розрахункiв iз контрагентами перевiреного пiдприємства. Пiд час перевiрки аудитором використано необхiднi аналiтичнi операцiї на усiх етапах аудиту
Масштаб переверки становить: документальним методом 50%, розрахунково-аналiтичним -
50 % вiд загального обсягу документацiї.
Процес аудиторської перевiрки базувався на використаннi спецiальних методiв контролю , аналiзу проведенного тестування . В процесi аудиту проводилося вивчення суттєвих оцiнок , котрими керувалося товариство при складаннi звiтностi .
Аудиторська перевiрка була пiдготовлена i спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фiнансова звiтнiсть товариства, як в розрiзi кварталiв, так i в цiлому за звiтний перiод, не має суттєвих помилок. Пiд час проведення аудиту проводилися тестування зiбраних доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансових звiтах, а також проведена оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку, нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi регламентованих Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та Нацiональними Положеннями (стандартами), якi дiяли протягом звiтного перiоду. Крiм того, шляхом тестувань, проведено оцiнку вiдповiдностi даних податкової звiтностi та даних аналiтичного облiку з метою встановлення достовiрностi визначення об'єктiв оподаткування.
В процесi аудиту проводився несуцiльний метод спостереження, основою якого є вивчення iнформацiї, наданої замовником, яка пiдтверджує вiрнiсть, обгрунтованiсть, об'єктивнiсть та реальнiсть сум, вказаних у фiнансовiй звiтностi.

Проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора.

Описання важливих аспектiв облiкової полiтики

За перевiрений термiн товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно облiковiй полiтицi пiдприємства , затвердженiй Наказом № 1Б вiд 04.01.2011р.
Причиною внесення змiн є оновлення деяких ПСБО , та необхiднiсть вiдповiдностi облiкової полiтики товариства сучасним вимогам.
Сутнiсть змiн полягає у бiльш чiтких формулюваннях певних аспектiв дiяльностi товариства.
Аналiз принципiв побудови, методiв i процедур застосування облiкової полiтики пiдприємства свiдчить, що вона, в цiлому, вiдповiдає всiм вимогам П(С)БО, нормам чинного законодавства України для складання фiнансової звiтностi.
Товариством застосовується необхiдний та достатнiй спектр бухгалтерських рахункiв, якi дають можливiсть здiйснювати повний облiк усiх господарських операцiй, а також наявнiсть їх аналiтичної структури для забезпечення детальної та змiстовної iнформацiї та прийняття управлiнських рiшень, складання фiнансової, податкової та статистичної звiтностi. Господарськi подiї вiдображенi на момент виникнення, незалежно вiд часу руху коштiв за ними.
На нашу думку встановлена облiкова полiтика та прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдають вимогам Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Обрана облiкова полiтика вiдповiдає вимогам чинного законодавства

За перiод, що перевiрявся, товариство вiдповiдно до вимог чинного законодавства дотримувалось наступних принципiв облiку:
автономностi пiдприємства, за яким пiдприємство розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд власникiв. Тому особисте майно i зобов'язання власникiв не повиннi вiдображатись у фiнансовiй звiтностi пiдприємства;
безперервностi дiяльностi, що передбачає оцiнку активiв i зобов'язань пiдприємства, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi;
перiодичностi, що припускає розподiл дiяльностi пiдприємства на певнi перiоди часу з метою складання фiнансової звiтностi;
iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, за яким для визначення фiнансового результату звiтного перiоду слiд зiставити доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображалися в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей;
повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, яка може вплинути на рiшення, що приймаються на її основi;
послiдовностi, який передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування пiдприємством обраної облiкової полiтики.
обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, що застосовуються в бухгалтерському облiку, повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства;
єдиного грошового вимiрника, який передбачає вимiрювання та узагальнення всiх операцiй пiдприємства у його фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi

Концептуальною основою формування фiнансових звiтiв товариства стали Положення (стандарти) бухгалтерського облiку України .
ПАТ складає фiнансову звiтнiсть за 12 мiсяцiв 2011 року згiдно Положенням (стандартам ) бухгалтерського облiку :
a) № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" /Затв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України
№ 87 вiд 31.03.1999 р./
б) №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" /Затв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.1999р./
f) № 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" / Затв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв
України № 137 вiд 28.05.1999р./
У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 iз змiнами.
Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 iз змiнами .
Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2011 р. не проводилося .
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно з Положеннями ( стандартами ) бухгалтерського облiку що дiяли станом на 31.12.2011 р.

Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку
При порiвняннi показникiв бухгалтерського облiку товариства з даними фiнансової звiтностi розбiжностей не встановлено . Фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними даними бухгалтерського облiку .
Данi окремих форм фiнансової зiвiтностi вiдповiдають один одному та взаємоповязанi .
Достовiрнiсть фiнансової звiтностi ПАТ пiдтверджується документами первинного бухгалтерського облiку.
Встановлена межа iстотностi дорiвнює 10,0 тис.грн.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал ПАТ несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв за 2011 р. у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України . Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює : розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв , якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики , а також облiкових оцiнок , якi вiдповiдають обставинам .
Вiдповiдальнiсть за повноту наданих до перевiрки документiв та фiнансових звiтiв несе керiвництво акцiонерного товариства .

Особи, вiдповiдальнi за фiнансово - господарчу дiяльнiсть:
Директор Проценко О.В.
Головний бухгалтер Яценко В.I.
Ведення бухгалтерського облiку покладено на Яценко В.I., що дiє згiдно п.7 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV. Перевiрка проводилась у присутностi директора та головного бухгалтера товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Аудитор несе вiдповiдальнiсть виключно за висловлювання власного професiйного судження вiдносно фiнансових звiтiв за результатами аудиторської перевiрки .
Аудитор керувався законодавством України з питань господарчої дiяльностi та оподаткування , встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, прийнятими Мiжнародними стандартами аудиту, впевненностi та етики ,зокрема МСА 720(в новiй редакцiї> <Вiдповiдальнiсть аудитора стосовно iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти> , та МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора та розгляд шахрайства i помилок пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi>, Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть", та <Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)>, затв. Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011р.
Цi нормативи та законодавчi акти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог , а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненностi , що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та та розкриттiв у фiнансових звiтах . Вибiр процедур залежить вiд суджень аудитора . До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок . Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю , що стосується пiдготовки та достовiрного представлення рiчної фiнансової звiтностi , з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам . Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики , прийнятнiсть облiкових оцiнок , зроблених управлiнським персоналом , та загального представлення фiнансової звiтностi .

Аудитор вважає , що за результатами перевiрки отримано достатньо пiдстав для висловлення свого професiйного судження по предмету перевiрки .

В И С Н О В О К

В результатi проведення аудиту , у межах визначеного масштабу , встановлено , що надана фiнансова iнформацiя дає дiйсне i повне уявлення про реальний склад активiв i пасивiв пiдприємства .
Концептуальна основа , покладена у основу складання фiнансових звiтiв вiдповiдає вимогам дiючого законодавства .
Аудитор вважає , що фiнансова звiтнiсть товариства складена за дiйсними данними бухгалтерського облiку, вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облiкової полiтики i досить вiрогiдно вiдтворює фактичне фiнансове становище пiдприємства на 31.12.2011 р.
Висновок аудитора грунтується на аналiзi достатнього обсягу iнформацiї щодо наслiдкiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
Дiйсний фiнансовий стан емiтента вiдповiдає рiчнiй фiнансовiй звiтностi , складенiй емiтентом.
Результати дiяльностi за 2011 рiк вiдповiдають рiчнiй фiнансовiй звiтностi , складенiй емiтентом.

Аудиторський висновок , на думку аудитора , є позитивним.

Аудит чистих активiв товариства

Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435-IV (частина третя ст.155 ЦКУ) акцiонерне товариство по пiдсумках фiнансового-господарчого року повинне порiвняти розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства . Якщо розмiр статутного капiталу бiльше розмiру чистих активiв товариства , то пiдприємству необхiдно здiйснити ряд запобiжних заходiв . А саме-акцiонерне товариство повинне або зменшити свiй статутний капiтал до розмiру вартостi чистих активiв ( розмiру власного капiталу пiдприємства ), або (якщо вартiсть чистих активiв нижче мiнiмального розмiру статутного капiталу , встановленого законодавством) пiдприємство пiдлягає лiквiдацiї . Таким чином, акцiонерне товариство повинне постiйно контролювати розмiр чистих активiв та статутний капiтал , якщо у балансi пiдприємства мають мiсце збитки або неоплачений капiтал . Крiм того , акцiонерне товариство повинне постiйно турбуватися про прибуткову дiяльнiсть .

Розрахунок вартостi чистих активiв товариства :
Активи , усього:::::::::::::.. - 1245,4 тис.грн.
Зобов`язання , усього:::::::::::..- 15,8 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв::::.- 1229,6 тис.грн.
Статутний капiтал::::::::::::..- 627,2 тис.грн.
Неоплачений капiтал:::::::::::..-"-
Вилучений капiтал::::::::::::.-"-
Скоригований статутний капiтал::::::.- 627,2 тис.грн.

Чистi активи товариства бiльше статутного капiталу на 602,4 тис.грн.
На думку аудитора, такий розмiр чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

На думку аудитора , iнша iнформацiя , що розкривається товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю , не мiстить суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що надана до аудиторської перевiрки.

Виконання значних правочинiв ( 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ) :
У 2011 роцi значнi правочини вiдсутнi.

Стан корпоративного управлiння задовiльний .
Внутрiшнiй аудит вiдсутнiй , так як iснуючi обсяги робiт не потребують додаткових перевiрок . На думку аудитора система внутрiшнього контролю, побудована на пiдприємствi , цiлком задовольняє потребам товариства .

На думку аудитора ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдсутнi.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму :
1 Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма <Форпост>
2 Дата та орган проведення державної реєстрацiї 21.04.2000р , Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради
3 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги , виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм №2360, видане рiшенням АПУ № 158 вiд 26.01.2006 р. , продовжено рiшенням АПУ №222/3 вiд 30.11.2010р.

4 Номер та дата видачi Сертифiката аудитора ( серiя <А> на право перевiрки пiдприємств та фiнансових установ) сертифiкат серiї А № 01662 , виданий рiшенням Аудиторської палати України № 21 вiд 27.10.1994р., продовжений рiшенням АПУ вiд 25 вересня 2008р. № 194/1
5 Мiсцезнаходження юридичної особи м.Харкiв, вул.Сидоренкiвська, 58
6 Телефон юридичної особи 337-24-84

Дата видачi висновку - 14.03.2012р.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту :

Договiр № 12 вiд 10.02.2012 р.
Перiод, яким охоплено проведення аудиту - з 31.12.10р. по 31.12.2011р.
Дата початку проведення аудиту 10.02.2012 р.
Дата закiнчення проведення аудиту 14.03.2012 р.

Висновок складено на 8 аркушах у трьох примiрниках.

Директор
ТОВ Аудиторської фiрми "Форпост" /Фомiчов I.А./
/Сертифiкат аудитора Серiя А №1662 /
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами дiяльностi Товариства є: органiзацiя автомобiльних перевезень пасажирiв та вантажiв; проведення ремонтiв та технiчного обслуговування автомобiлiв; здавання в оренду власного нерухомого майна та автомобiлiв.
Перспективним є здавання в оренду примiщень та автомобiлiв.
Залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня.
Основнi ринки збуту : Харкiв та Харкiвська область.
Основнi клиєнти : пiдприємства та особи, що беруть у оренду примiщення емiтента.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента - нехватка обiгових коштiв на виробничи цiлi, несвоєчаснi розрахунки за виконанi послуги.
Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту - розширення ринкiв збуту, залучення iнвесторiв.
Канали збуту - безпосереднє надання послуг замовникам.
Методи продажу: попередня оплата, часткова оплата, по фактично виконаним послугам.
Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: джерелами сировини є власне майно, яке АТ здає в оренду. Цiни на оренду протягом звiтного перiоду зростали.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент - сильний податковий та законодавчий тиск з боку держави.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, положення емiтента на ринку: рiвень впровадження нових технологiй низький, положення емiтента на ринку не є домiнуючим (бiльш точнiше емiтент визначити не може.
Основними конкурентами є приватнi комерцiйнi структури. Рiвень конкуренцiї - високий.
Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - товариство здає в оренду власне майно та надає послуги по автоперевезенню пасажирiв та вантажiв.
Перспективнi плани розвитку емiтента - пiдприємство планує розширення перелiку послуг, якi надаються.
Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання не має.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Придбання основних засобiв - 71,4 тис.грн.
Вiдчуждення основних засобiв - 681,5 тис.грн.
Пiдприємство не планує значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення До складу основних засобiв пiдприємства входять: будiвлi та споруди; машини та обладнання; транспортнi засоби.
Основнi засоби знаходяться в задовiльному станi та потребують незначних капiтальних вкладень.
Iнформацiя про будь-якi значнi правочини (придбання, зписання, продаж, тощо) емiтента щодо основних засобiв: значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.
Виробничи потужностi задовольняють потребам емiтента.
Ступiнь використання основних засобiв: 70%.
Спосiб утримання активiв - за рахунок амортизацiйних вiдрахувань.
Основнi засоби знаходяться на територiї АТ за адресою: Харкiвська область, Харкiвський район, м. Чугуїв, пров. Мiчурiна, 2А
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства - вiдсутнi .

У майбутньому пiдприємство планує розширювати основнi засоби, налагоджувати перевезення пасажирiв мiж областями.
Характер та причини таких планiв - розширення ринку збуту послуг та отримання прибутку.
В звiтному перiодi видатки не робилися.
Емiтент дотримується полiтики самофiнансування.
Дати початку та закiнчення даяльностi ще не визначенi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою є нестача палива, запчастин та їх висока цiна. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - висока.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариство планує здiйснювати за рахунок своєчасних розрахункiв замовникiв за виконаннi АТ роботи та послуги. В сучасних економiчних умовах робочого капiталу для поточних потреб недостатньо. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - дослiдження в цьому напрямку не проводилися.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв(контрактiв) не було.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо розширення виробництв:розширення виробництва планується за рахунок збiльшення обсягу та асортименту надаваємих послуг.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо реконструкцiї: реконструкцiя пiдприємства не передбачається.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо полiпшення фiнансового стану: планується залучати кредитнi кошти, що дозволить поповнити обiговi кошти.
Опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: сдавання быльшої частини примiщень в оренду.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдженя та розробки за звiтний рiк не проводились. Кошти на дослiдження не витрачалися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Вважаємо, що наведеної у рiчному звiтi АТ iнформацiї цiлком достатньо для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, тому вважаємо недоцiльним вказувати iншу(додаткову) iнформацiю.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1358.3 1202.8 0 0 1358.3 1202.8
будівлі та споруди 1344.3 1200.8 0 0 1344.3 1200.8
машини та обладнання 14 2 0 0 14 2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1358.3 1202.8 0 0 1358.3 1202.8
Опис Термiни та умови користування основними засобами: 30 рокiв,до фактичного списання
Первiсна вартiсть основних засобiв: 4523,5 тис.грн.
Сума нарахованого зносу 3320,7 тис.грн.
Cтупiнь зносу основних засобiв: 65%
Cтупiнь використання основних засобiв:36%
Cуттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Обмеження на використання майна вiдсутнi.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1229.6 1243
Статутний капітал (тис. грн.) 627.2 627.2
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 627.2 627.2
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтнiй перiоди: пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок За звiтний перiод:
Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 1229.6 тис.грн. Статутний капiтал дорiвнює 627.2 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал.Розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
За попереднiй перiод :
Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 1243 тис.грн. Статутний капiтал дорiвнює 627.2 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал.Розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виник-нення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 6 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 9.8 X X
Усього зобов'язань X 15.8 X X
Опис: Д/В

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
14.04.2011 15.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 2 1
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Д/В Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Д/В Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Д/В Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні


Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 3
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Д/В
Інші (запишіть) Д/В

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Д/В

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Д/В

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так


Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Ні Так
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Так
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Так Так Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Так
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): Д/В Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Так Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть): Д/В

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсю-джується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюд-нюється в загально-доступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайом-лення безпосе-редньо в акціоне-рному товаристві Копії докуме-нтів надаю-ться на запит акціо- нера Інфор-мація розміщу-ється на власній інтернет- сторінці акціоне-рного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
4 Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) Д/В

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Д/В

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Д/В

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Д/В

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6 Інше (запишіть):
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Особу, яка вела облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України у 2010 роцii було змiнено у зв'язку з дематерiалiзвцiєю випуску акцiй.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:;
яким органом управління прийнятий:
Кодекс(принципiв, правил) корпоративного управлiння у АТ вiдсутний.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс(принципiв, правил) корпоративного управлiння у АТ вiдсутний.

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: Кодекс(принципiв, правил) корпоративного управлiння у АТ вiдсутний.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.

Річна фінансова звітність

Коди
Дата 31.12.2011
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" за ЄДРПОУ 03115212
Територія 63506 м.Чугуїв пров.Мiчурiна, 2, корпус А за КОАТУУ 6312000000
Вид економічної діяльності Діяльність автомобільного регулярного транспорту за КВЕД 60.21.1
Середня кількість працівників (чол.) 21 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 63506 м.Чугуїв пров.Мiчурiна, 2, корпус А
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”:

1Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 0.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1358.3 1202.8
- первісна вартість 031 4523.5 4523.5
- знос 032 ( 3165.2 ) ( 3320.7 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 1358.3 1202.8
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 29.0 20.1
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 1.2 1.2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 3.0 3.0
- первісна вартість 161 3.0 3.0
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.0 16.4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4.5 0.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 7.4 1.9
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
Усього за розділом II 260 45.1 42.6
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 1403.4 1245.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 627.2 627.2
Додатковий вкладений капітал 320 4136.7 4136.7
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3520.9 -3534.3
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 1243 1229.6
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 131.8 4.2
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 8.2 6
- зі страхування 570 3 0
- з оплати праці* 580 12.7 1.4
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 4.7 4.2
Усього за розділом IV 620 160.4 15.8
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1403.4 1245.4
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0
 
Примітки У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 .
Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 iз змiнами.
Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2011 р. не проводилося .
У 2011 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi товариства вiдсутня.
Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям:
Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних економiчних вигiд, пов`язаних з цiєю статтею.
Оцiнка статтi достовiрна.
Звiтним перiодом є календарний рiк. Баланс товариства складено на кiнець останнього дня звiтного року.
Консолiдована звiтнiсть не складається.
Обмежень щодо володiння активами немає.
Участi у спiльних пiдприємствах товариство не бере.

На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 13 "Фiнансовi iнструменти", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2001 N 559 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2001 за N 1050/6241 (далi - П(с)БО 13), додатково повiдомляємо, що операцiй з фiнансовими iнструментами товариство не здiйснювало.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 19 "Об'єднання пiдприємств", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.07.99 за N 499/3792, додатково повiдомляємо, що товариство не здiйснювало операцiй з придбання пiдприємств та обєднання дiяльностi з iншими пiдприємствами.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.10.2003 N 601 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.11.2003 за N 1025/8346 (далi - П(с)БО 26), додатково повiдомляємо,що товариство не є учасником програм, зазначених у стандартi.
На вимогу П(с)БО 27 "Необоротнi активи та група вибуття, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11.2003 № 617, повiдомляємо наступну iнформацiю :
Необоротних активiв та груп вибуття , утримуваних для продажу, станом на 31.12.2011р. товариство не має. Товариство не має жодного компонента , який би вiдповiдав ознакам припиненої дiяльностi та його визнано як утримуваний для продажу .
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 28 "Зменшення корисностi активiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за N 35/10315 (далi - П(с)БО 28), повiдомляємо наступну iнформацiю :
Станом на 31.12.2011р. товариством було оцiнено , що ознаки ймовiрного зменшення корисностi активiв вiдсутнi.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.05.2005 N 412 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2005 за N 621/10901 (далi - П(с)БО 29), додатково повiдомляємо, що за 2011рiк товариство цей звiт не складає.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.07.2007 N 779 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.07.2007 за N 823/14090, додатково повiдомляємо: жодного об'єкту нерухомого майна , що вiдповiдає ознакам iнвестицiйної нерухомостi, товариство не має.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 34 "Платiж на основi акцiй", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.12.2008 N 1577 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.2009 за N 57/16073, додатково повiдомляємо, що договорiв про платiж на основi акцiй товариство не укладало.
Особлива iнформацiя про емiтента вiдповiдно ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

Фiлiї та представництва товариством не створювалися .
Рiшення про утворення фiлiй та представництв не приймалося.
Порушення справи про банкрутство товариства , внесення ухвали про його санацiю не вiдбувалося.
Рiшення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства не приймалося .

Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи
Iндексацiя основних засобiв у 2011 роцi не проводилась.
Переоцiнка основних засобiв у 2011 роцi не проводилася .
Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2011 р.
Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi .
Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне.
Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi .

Запаси
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом ФIФО..
Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися.
Дооцiнка ТМЦ у 2011 роцi не проводилася .
Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства .
Уцiнка запасiв не вiдбувалася .
Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє.
На дату балансу запаси , переданi на комiсiю та у заставу , вiдсутнi .
Облiк товарно- матерiальних цiнностей здiйснюється згiдно Положення ( стандарту ) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99 р.№ 246 ).

Дебiторська заборгованiсть
Основнi дебiтори:
ТОВ "Чугуївське АТП-16350" -1,5тис.грн.
ТОВ "АТП-16350" -0,4 тис.грн.
Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня .
Резерв сумнiвних боргiв протягом року не створювався .
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ).

Кредиторська заборгованiсть
Основнi кредитори :
ПП Ковалев-2,2 тис.грн.
ТОВ "Трембiта" -0,5 тис.грн.
ПП Шевченко Ю-0,4тис.грн.
Заборгованiсть з оплати працi -1,4 тис. грн. -є поточною
Прострочена та безнадiйна заборгованiсть у 2011р. вiдсутня .
У 2011 роцi вiдбулося списання кредиторської заборгованостi по якiй сплинув строк позивної давнини згiдно Наказу №1-12/Б вiд 30.12.2011р. на загальну суму - 133,7 тис.грн.
Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" / Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р./
Керівник Проценко Олександр Володимирович
Головний бухгалтер Яценко Вiкторiя Iванiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 320.9 559.4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 320.9 559.4
Інші операційні доходи 040 186.2 99.3
Інші звичайні доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 507.1 658.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 263.3 457.6
Інші операційні витрати 090 ( 257.2 ) ( 390.8 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 22 ) ( 67.3 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 520.5 ) ( 848.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( -13.4 ) (-189.7 )
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( -13.4 ) ( -189.7 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки У 2011р. товариство отримало чистий балансовий збиток у розмiрi - 13,4 тис.грн.
Таким чином, непокритий збиток збiльшився i становить - 3534,3 тис.грн.
Розрахунок чистого балансового збитку проведено у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства .
Розмiр доходу вiд реалiзацiї послуг визначено у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд" ./ Затв.Наказом Мiнфiну № 290 вiд 29.11.99р./
Дохiд вiд реалiзацiї становить- 320,9 тис.грн.
За своїм складом це дохiд вiд основної дiяльностi.
Iнший операцiйний дохiд склав - 186,2 тис.грн., що за своїм складом мiстить :
- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 133,7 тис.грн.
- дохiд вiд реалiзацiї ТМЦ -25,4 тис.грн.
- субвенцiї, отриманi з бюджету - 21,8 тис.грн.
- iншi -5,3 тис.грн.
Розмiр доходу вiдображено в момент надходження активу або погашення зобов`язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу товариства .
Розмiр операцiйних витрат визначено у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" . /Затв.Наказом Мiнфiну № 318 вiд 31.12.99р./
Витрати вiдображено одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов`язань .
Iншi операцiйнi витрати склали - 257,2 тис.грн.
За своїм складом це :
-единий податок - 22,0 тис.грн.
-амортизацiя -26,8 тис.грн.
-заробiтна плата обслуговуючого персоналу - 136,1 тис.грн.
-нарахування на заробiтну плату - 48,3 тис.грн.
-рко -3,2 тис.грн.
-витрати на звiзок-4,4 тис.грн.
-iнформацiйнi - 5,0 тис.грн.
-iншi -11,4 тис.грн.
Витрати звiтного року вiдображено одночасно з визнанням доходу , для отримання якого вони здiйсненi .
Собiвартiсть реалiзованих послуг складається з їх виробничої собiвартостi , що реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та виробничих витрат .
Дивiденди у 2011 роцi не нараховувалися та не сплачувалися.
Керівник Проценко Олександр Володимирович
Головний бухгалтер Яценко Вiкторiя Iванiвна