Особлива інформація

Статут та виписки


Повідомлення про прийняте рішення про зміну складу посадових осіб ПАТ "АТП 16350" від 17 січня 2013р.

Додаток 15 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних  паперів 

Титульний аркуш Повідомлення 

 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

 

 

директор

 

 

Проценко Олександр Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

   

М. П. 

18/01/2013

 

 

(дата) 

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості  

1.1. Повне найменування емітента  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350”

1.2. Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження 63506 Харківська область, м.Чугуїв пров. Мічуріна, 2-A

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ03115212 

1.5. Міжміський код та телефон, факс  (05746)22005, (05746)24239

1.6. Електронна поштова адреса atp16350l@bestnet.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення  

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 

15/01/2013

(дата) 

2.2. Повідомлення

опубліковано у 

Бюлетень"Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 11(1515)

17/01/2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

(дата) 

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

(за наявності) 

http://dividend.com.ua/c581.html

в мережі Інтернет

17/01/2013

(адреса сторінки) 

(дата)

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата прийняття рішення 

 

Зміни (призначено або звільнено) 

 

Посада (Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду. ) 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 

 

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 

 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 

 

Зміст інформації (Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. ): 

15/01/2013

  

 0 - ЗВІЛЬНЕНО

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

  

Арнаутова Оксана Сергiївна

Д/В

0

Рішення прийнято директором. Зміст рішення - звільненння посадової особи. Обіймала посаду з 18.11.2008. Звільнена з посади головного бухгалтера за згодою сторін після  виходу з відпустки  по догляду за дитиною до 3-х років (Наказ про звільнення  № 4 від 15.01.2013р). Підстава рішення – звільнення особи за згодою сторін.

15/01/2013

  

 1 - ПРИЗНАЧЕНО

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

  

Яценко Вiкторiя Iванiвна

Д/В

0.00015

Рішення прийнято директором. Зміст рішення - призначення посадової особи. Попереднє місце роботи – ПАТ „АТП-16350” головний бухгалтер, призначено на постійну роботу на невизначений термін. Обіймала посаду головного бухгалтера на період відпустки по догляду за дитиною до 3-х років Арнаутової О.С. , переведена на постійну роботу головним бухгалтером ПАТ „АТП 16350” (Наказ про  призначення № 5 від 15.01.2013р.)Підстава рішення – призначення особи замість звільненої.

 

директор

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350”

 

  

Проценко Олександр Володимирович

 

  М.П.