Особлива інформація

Статут та виписки


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "АТП 16350" 24 квітня 2018 р.

Розміщено на власному веб-сайті 03115212.1ua.info 21.03.2018

Інформація щодо скликання 24 квітня 2018 року чергових загальних зборів акціонерів

І. Повідомлення про  проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “АТП 16350“

      Приватне  акціонерне товариство “Автотранспортне підприємство 16350”, скорочено ПАТ «АТП 16350, код 03115212 (далі - Товариство) повідомляє, що  24 квітня 2018 року о 15-00 годині відбудуться чергові (річні) Загальні збори акціонерів за місцезнаходженням товариства: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А, у залі засідань. Дата складання переліку акціонерів, які  мають право на участь в цих зборах,   18.04.2018 року.

Реєстрація учасників зборів    з 14-00 до 14-45  у день та за місцем проведення зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та внести свої пропозиції можна за місцезнаходженням Товариства в загальному відділі у робочі дні з 07-30 до 11-00, а у день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа  - директор Басарабчук Н.І., телефон  (097) 337-23-68. До дати проведення зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та отримувати на них письмові відповіді.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони надані з дотриманням вимог цього абзацу та кількість належних акціонеру акцій на дату надання пропозиції підтверджена відповідною випискою, наданою депозитарною установою.

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Керівник юридичної особи або інша особа, яка згідно статуту має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, має надати виписку зі статуту, що визначає його повноваження, засвідчену  уповноваженою особою цієї юридичної особи, копію документа, що засвідчує призначення/обрання керівника(особи що має право діяти без довіреності), рішення відповідного органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника(особи що має право діяти без довіреності) представляти юридичну особу на цих зборах (тільки у разі, якщо це передбачено її установчими документами). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного,  а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства, розміщається на  веб-сайті Товариства: http://03115212.1ua.info.

Перелік питань з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

1. Звіт директора про результати діяльності Товариства в 2017 р. та основні напрямки діяльності в 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2017 рік  прийняти до відома, основні напрямки діяльності  в 2018 році затвердити.

 

2. Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради про результати роботи за 2017 рік.

 

3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 р., затвердження її звіту  та  висновку.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2017 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

 

4. Затвердження річної звітності Товариства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити річну  звітність Товариства за 2017 рік.

 

5. Затвердження розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2017 р., розміру та способу виплати дивідендів в 2018 році.

Проект рішення: Зменшити суму нерозподіленого прибутку Товариства на суму збитків, отриманих в 2017 р. Дивіденди в 2018 році не нараховувати та не виплачувати.

 

6.  Внесення змін та доповнень до Статуту та затвердження Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту, запропоновану Наглядовою радою.

 

7.  Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства, протоколу Загальних зборів.

Проект рішення: Доручити та надати повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та протокол цих зборів голові Загальних зборів Кривенко Миколі Івановичу і секретарю Загальних зборів Басарабчук Наталії Іванівні,  підписи яких засвідчити згідно законодавству.

 

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори, Про Наглядову Раду, Про Ревізійну комісію, Про виконавчий орган.

Проект рішення:  Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори, Про Наглядову Раду, Про Ревізійну комісію, Про виконавчий орган, запропоновані Наглядовою радою.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

 

Найменування показника

Період

Звітний, 2017р.

Попередній, 2016р.

 

Усього активів

1370

1953

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

631

1126

 

Запаси

0

0

 

Сумарна дебіторська заборгованість

727

827

 

Гроші та їх еквіваленти

12

0

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

639

1226

 

Власний капітал

1360

1947

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

627

627

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

--

0

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

10

6

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(587)

(299)

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2508920

2508920

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,23)

(0,12)

 

Це повідомлення затверджено Наглядовою радою Товариства.

 

ІІ. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (19.03.2018)

 

Загальна кількість акцій, випущених Товариством - 2508920  штук.

Кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (19.03.2018) -  1888416    штук.

ІІІ. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Для участі у цих зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві). Керівник юридичної особи або інша особа, яка згідно статуту має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, має надати виписку зі статуту, що визначає його повноваження, засвідчену  уповноваженою особою цієї юридичної особи, копію документа, що засвідчує призначення/обрання керівника(особи що має право діяти без довіреності), рішення відповідного органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника (особи що має право діяти без довіреності) представляти юридичну особу на цих зборах (тільки у разі, якщо це передбачено її установчими документами).

ІV. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою

Зазначені в повідомленні про проведення загальних зборів.

V. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (18/04/2018).

Буде розміщена не пізніше 24 години  23.04.2018 р.