Особлива інформація

Статут та виписки


ПРОТОКОЛ № 19 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350" від 22 квітня 2014р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350”
П Р О Т О К О Л    № 19 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А,

зал засідань                                                                                                                                      22 квітня 2014  р.

Час початку зборів: 15-00

Збори проводяться в очній формі.

Голова зборів:     Кривенко М.І.

Секретар зборів: Коленко Л.Л.

На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 627230,00 (шістсот двадцять сім тисяч двісті тридцять)  гривень, що розділений на 2508920 (два мільйони п’ятсот вісім тисяч дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцiй  номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.   Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціонерів Товариства.  Таким чином, до визначення кворуму прийняті 2508920 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на дату обліку 15.04.2014 у відповідності до  реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 15.04.2014, наданому депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України”.

Реєстраційна комісія, призначена спостережною радою у складі: Басарабчук Н.І.(голова комісії),

Бахчєва Н.І. (член комісії)  провела реєстрацію учасників Загальних зборів.

Усього акціонерів 369  з кількістю голосів 2508920.

Результати реєстрації:

 Для участі у зборах зареєструвалися  9 (дев’ять) акціонерів  з кількістю голосів 1878429, що складає 74,87 % від загальної кількості голосів (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах додається - Додаток 1).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Акціонерні товариства» та статуту Товариства кворум досягнуто, чергові Загальні збори збори є правомочними і оголошуються відкритими.

Голова спостережної ради Кривенко М.І. відкрив збори  і доповів учасникам, що наглядова рада Товариства на своєму засіданні 20.02.2014 року призначила дату  чергових загальних зборів акціонерів - 22/04/2014р., затвердила їх порядок денний і пропозиції наглядової ради щодо проектів рішень зборів. Відповідно до своїх повноважень, закріплених в статуті Товариства, наглядова рада призначила головою зборів Кривенко Миколу Івановича, секретарем Коленко Людмилу  Леонідівну.

Кривенко М.І.  доповів,    що про проведення  22.04.2014р. загальних зборів  та їх порядок денний,  акціонери Товариства були проінформовані не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів:   персонально – простими письмовими запрошеннями  згідно переліку акціонерів станом на 14.03.2014р., крім того відповідне повідомлення опубліковано в газеті «Бюлетень Відомості НКЦПФР» від 14.03.2014р.  №50 (1803), розміщено в загальнодоступній інформаційна базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному сайті – 14.03.2014р.

 Пропозицій щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило. Збори

перейшли до розгляду питань порядку денного зборів.      

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1  Затвердження  лічильної комісії.

2  Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2013 р.

3  Звіт  директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.

4  Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.

     та затвердження її висновку.

5  Затвердження річної  звітності Товариства за 2013 р.

6  Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2013 р.

7. Про обрання Наглядової  Ради товариства.

8. Про  обрання Ревізійної комісії.

9. Про затвердження умов договору «Про надання реєстру» з депозитарною установою

    ТОВ «Реакомп-Інвест» та надання повноважень щодо внесення  змін та доповнень до цього договору.

Голосування по всім питанням  порядку денного проведено бюлетенями.

1.  Затвердження  лічильної комісії.

Слухали: Голова Спостережної ради Кривенко М.І.   оголосив, що    рада пропонує обрати  лічильну комісію у  складі:  Резніченко Наталія Борисівна – голова, Кравцова Людмила Леонідівна і   Літовчєнко Євгенія Вікторівна – члени. 

Голосували: «за» –1878429 голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти», «утримався»,

«не голосували», «визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення: Обрати  лічильну комісію у складі: Резніченко Наталія Борисівна – голова, Кравцова Людмила Леонідівна і   Літовчєнко Євгенія Вікторівна – члени.

2. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2013 р.

Слухали: Звіт голови ради Кривенко М.І.

Голосували: «за» –1878429  голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти», «утримався»,

 «не голосували», «визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради та визнати її діяльність задовільною.

3.  Звіт  директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.

Слухали: Звіт директора   Редьки Леоніда Миколайовича  про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства в 2013 році та основні напрямки діяльності в поточному році.

Голосували: «за» –1878429  голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти», «утримався»,

«не голосували», «визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт  директора Товариства та схвалити основні напрямки  діяльності

Товариства в поточному році.

4.  Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.

      та    затвердження її висновку.

Слухали: Звіт   ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновок щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2013 році чинному законодавству України, зачитала голова ревізійної комісії Булгакова О.М.. Вона запропонувала зборам затвердити річну звітність Товариства за 2013 рік.

Голосували: «за» –1878429  голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти», «утримався»,

«не голосували», «визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок  щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2013 р. чинному законодавству України. 

5. Затвердження річної  звітності Товариства за 2013 р.

Слухали: Голова Загальних зборів Кривенко М.І. поставив на голосування питання про затвердження на підставі висновку ревізійної комісії річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.

Голосували: «за» – 1878429  голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти»,» утримався»,

«не голосували», «визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення:  Затвердити річну звітність Товариства за 2013 р.

6  Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2013 р.

Слухали: Голова зборів Кривенко М.І. наголосив на незначний розмір прибутку за 2013 рік(2,0  тис. грн.)

 і пропозиції наглядової ради щодо розподілу прибутку 2013 року.

Голосували: «за» –1878429 голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти», утримався»,

«не голосували», «визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення: Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2013 році, на поповнення обігових коштів,  дивідендів за результатами роботи в 2013 році не нараховувати.

7. Про обрання Наглядової  Ради товариства.

Слухали: Голова зборів Кривенко М.І. доповів, що закінчився трьохрічний термін повноважень Наглядової ради. Він зауважив, що відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства  її кількісний склад  становить 3 особи, які обираються на строк три роки кумулятивним голосуванням, при цьому одночасно обирається весь склад ради.  До наглядової ради Товариства надійшли пропозиції та відповідні заяви щодо переобрання діючого складу  Наглядової ради, а саме: Кривенко Миколи Івановича,  Басарабчук Наталії Іванівни, Манцурова Михайла Миколайовича на наступний термін.  Ці кандидатури включені в бюлетені для кумулятивного голосування. Інших заяв та пропозицій не надходило. Лічильна комісія надала пояснення щодо порядку кумулятивного голосування.

Результати голосування:

№ з/п

П.І.Б. Кандидата

Голоси  «ЗА»

1.      

Кривенко Микола Іванович

1878429

2.      

Басарабчук Наталія Іванівна

1878429

3.      

Манцуров Михайло Миколайович

1878429

Прийнято рішення:

Переобрати на наступний термін членів Наглядової ради Товариства:

1.

Кривенко Микола Іванович

2.

Басарабчук Наталія Іванівна

3.

Манцуров МихайлаоМиколайович

8. Про  обрання Ревізійної комісії.

Слухали: Голова зборів Кривенко М.І. доповів, що закінчився трьохрічний термін повноважень Ревізійної комісії. Він зауважив, що відповідно до Положення  про ревізійну комісію, остання обирається кумулятивним голосуванням у складі трьох осіб на строк три роки.   До Наглядової ради Товариства надійшли пропозиції  та відповідні заяви щодо обрання до складу  Ревізійної комісії: Булгакової Ольги Миколаївни, Проценко Валентини Павлівни, Бахчєвої Наталії Іванівни. Ці кандидатури включені в бюлетені для кумулятивного голосування. Інших заяв та пропозицій не надходило.

Результати голосування:

№ з/п

П.І.Б. Кандидата

Голоси  «ЗА»

1

Булгакова Ольга Миколаївна

1878429

2

Проценко Валентина Павлівна

1878429

3

Бахчєва Наталія Іванівна

1878429

Прийнято рішення:

1.     У звязку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження члена ревізійної комісії Троценко

Валентини Леонідівни.

2.     Переобрати на наступний термін членів  Ревізійної комісії Товариства: Булгакову Ольгу Миколаївну,

Проценко Валентину Павлівну.

3.     Обрати членом ревізійної комісії Бахчєву Наталію Іванівну.

9. Про затвердження умов договору «Про надання реєстру» з депозитарною установою

    ТОВ «Реакомп-Інвест» та надання повноважень щодо внесення  змін та доповнень до цього дого

    вору.

Слухали: Голову зборів Кривенко М.І. про доцільність та умови  договору «Про надання реєстру» з депозитарною установою ТОВ «Реакомп-Інвест» № НР-22 від 03 березня 2014 року.

Голосували: «за» – 1878429 голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти», «утримався»,

«не голосували», «визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення: Затвердити  умови Договору № НР-22 від 03.03.2014 р. з депозитарною установою  ТОВ «Реакомп-Інвест»та  надати повноваження  виконавчому органу щодо внесення  змін та доповнень до цього договору.

Головою лічильної комісії Резніченко Н.Б. оголошені підсумки голосування  по питанням порядку денного (протокол про підсумки голосування додається- Додаток 2).

Роботу зборів закінчено о 16.30 год. 22 квітня 2014 року. Зауважень  по процедурі ведення зборів  та голосування не поступило.

Голова зборів                                 Кривенко М.І.

 

Секретар                                         Коленко Л.Л.


  

Додаток 2

до протоколу № 19 загальних зборів акціонерів  від 22.04.2014р.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 

 

Емітент: Публічне акціонерне товариство Автотранспортне підприємство 16350

Код за ЄДРПОУ: 03115212

дата і час проведення загальних зборів:

 22 квітня 2014 року о 15-00 

місце проведення загальних зборів:

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А 

 

Загальна  кількість   голосів   акціонерів- власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1878429 штук (74,87 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

 

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами

Кількість голосів

«За»/%

Кількість голосів

«Проти»

Кількість

голосів «Утримався»

Обрати  лічильну комісію у складі: Голова- Резніченко Наталія Борисівна;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Літовчєнко Євгенія Вікторівна

1878429/

100%

0

0

Прийняти до відома звіт Наглядової ради та визнати її діяльність задовільною

1878429/

100%

0

0

Прийняти до відома звіт  директора Товариства та схвалити основні напрямки діяльності Товариства в поточному році

1878429/

100%

0

0

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок  щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2013 р. чинному законодавству України

1878429/

100%

0

0

Затвердити річну  звітність Товариства за 2013 рік.

1878429/

100%

0

0

Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2013 році, на поповнення обігових коштів, дивідендів за результатами роботи в 2013 році не нараховувати.

1878429/

100%

0

0

Переобрати на наступний термін членів Наглядової ради Товариства:

 

---

---

Кривенко Миколу Івановича

1878429

Басарабчук Наталію Іванівну

1878429

Манцурова Михайла Миколайовича

1878429

У звязку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження члена ревізійної комісії Троценко Валентини Леонідівни.

1878429

0

0-

Переобрати на наступний термін членів Ревізійної комісії Товариства  Булгакову Ольгу Миколаївну

1878429

-

-

Переобрати на наступний термін членів Ревізійної комісії Товариства  Проценко Валентину Павлівну

1878429

Обрати членом ревізійної комісії Бахчєву Наталію Іванівну.

1878429

Затвердити умови Договору № НР-22 від 03.03.2014р. з депозитарною установою ТОВ «Реакомп-Інвест» та надати повноваження виконавчому органу щодо внесення змін та доповнень до цього договору.

1878429/

100%

0

0

Підписи лічильної комісії:

Голова:     Резніченко Н.Б.

Члени :     Кравцова Л.Л.

                 Літовчєнко Є.В.