Особлива інформація

Статут та виписки


Положення про виконавчий орган ПАТ "АТП 16350"

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО”
                                                                                             Загальними зборами акціонерів 
                                                                                             протокол № 16 від 14.04.2011 р.


                                 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
                                  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
                                 “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350”  

          1. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Виконавчим органом Публічного акціонерного товариства “Автотранспортне підприємство 16350” (далі-Товариство), який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний виконавчий орган – Директор.

1.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

1.3 Директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

1.4. Директор обирається Наглядовою радою Товариства на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження директора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів, до порядку денного яких повинне бути включене питання про обрання директора Товариства.

1.5. Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Директора. 

1.6. Трудовий договір (контракт), якщо він укладається з Директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

          2. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА

2.1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що діючим законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції інших органів управління Товариства.

2.2. Директор має право:

1) Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади,місцевого самоврядування, судовими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;

2) Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (контракти, угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (контрактів, правочинів, угод), які встановлені Статутом Товариства та цим Положенням, у тому числі одноосібно приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менш 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3) З урахуванням обмежень, встановлених Статутом та цим Положенням, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;

4) Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

5) Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;

6) Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внут-рішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представ-ництв;

7) У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

2.3. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, а у разі непризначення ним такої особи, особою, що призначена Наглядовою радою Товариства.

          3. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

3.1. Рішення Директора оформлюються наказами, розпорядженнями та іншими актами відповідно до законодавства України.

          4. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА

4.1. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

4.2. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом Товариства або договором з ним.

4.3. Без рішення Наглядової ради Товариства повноваження Директора припиняються в наступних випадках:

- за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш, ніж за два тижні;

- у разі неможливості виконання ним обов'язків Директора за станом здоров'я;

- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

З припиненням повноважень Директора одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

4.4. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства. 

          5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження його Загальними зборами.

5.2. Подальші зміни та доповнення до цього Положення набирають чинність з моменту затвердження їх Загальними зборами.

Голова зборів                       __________________                      _________________ 

Секретар зборів               __________________                   ______________ 

“Засвідчую”

Директор                                _______________                         __________________  

              М.П.