Особлива інформація

Статут та виписки


Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного  загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Автотранспортне підприємство 16350”,  скорочено ПАТ «АТП 16350», код 03115212 (далі - Товариство)    повідомляє, що  до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23  квітня 2019 року,  на підставіі пропозиції акціонера Кривенко М.І., надану Товариству 03.04.2019р., додатково внесений  проект  рішення по першому питанню  порядку денного.

Перелік питань з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до порядку денного
(з внесенними змінами):

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення 1 (запропонований наглядовою радою).  Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова комісії-  Посмітний Анатолій Григорович, члени комісії -    Кравцова Людмила Леонідівна і Литовченко Євгенія Вікторівна.

Проект рішення 2 (запропонований акціонером Кривенко М.І.):  Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова комісії -  Посмітний Анатолій Григорович, члени комісії -    Кравцова Людмила Леонідівна і Григорчук Сергій Володимирович.

 

2. Звіт директора про результати діяльності Товариства в 2018 р. та основні напрямки діяльності в 2019 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2018 рік  прийняти до відома, основні напрямки діяльності  в 2019 році затвердити.

 

3. Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради про результати роботи за 2018 рік.

 

3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р., затвердження її звіту  та  висновку.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2018 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

 

4. Затвердження річної звітності Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річну  звітність Товариства за 2018 рік.

 

5. Про розподіл прибутків за 2018 рік та дивіденди Товариства.

Проект рішення: Збільшити суму нерозподіленого прибутку Товариства на суму прибутку, отриманого в 2018 р. Дивіденди в 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

 

6. Про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та надання повноважень Наглядовій раді.

Проект рішення: Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) інформацію про визначення КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»  основним видом діяльності та надати Наглядовій раді повноваження щодо подальшого внесення змін (включення та/або виключення) в інформацію, що міститься в ЄДР, про види діяльності Товариства.                

7. Про надання повноважень щодо  підписання протоколу Загальних зборів.

Проект рішення: Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів голові Загальних зборів Кривенко Миколі Івановичу і секретарю Загальних зборів Басарабчук Наталії Іванівні,  підписи яких засвідчити згідно законодавству.

 

05.04.2019

Наглядова рада.


Дата розміщення повідомлення 05.04.2019 року.        в формате doc    підпис