Особлива інформація

Статут та виписки


ПРОТОКОЛ № 20 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350" від 21 квітня 2015р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350”

П Р О Т О К О Л № 20
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А,

зал засідань                                                                                           21 квітня 2015 р.

Час початку зборів: 15-00

Збори проводяться в очній формі.

Голова зборів:     Кривенко М.І.

Секретар зборів: Коленко Л.Л.

На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 627230,00 (шістсот двадцять сім тисяч двісті тридцять)  гривень, що розділений на 2508920 (два мільйони п’ятсот вісім тисяч дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцiй  номінальною вартістю 0,25 гривен

кожна.   Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціонерів Товариства.  Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, дорівнює 1258632 штукам, що становить 50.16% загальної кількості випущених Товариством акцій. Таким чином, до визначення кворуму прийняті 1258632 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.

Форма існування акцій: бездокументарна 

 Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на дату обліку15.04.2015 у відповідності до  реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 15.04.2015, наданому депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України”.

Реєстраційна комісія, призначена спостережною радою у складі: Басарабчук Н.І.(голова комісії),Бахчєва Н.І. (член комісії)  провела реєстрацію учасників Загальних зборів.

Результати реєстрації:

Усього акціонерів за реєстром 369,

Акціонерів, яким належать голосуючі акції Товариства -3.

Для участі у зборах зареєструвалися  2 (два)  акціонери, яким належить 1243642 акцій Товариства. Зареєстровані акціонери є власниками 1243642 штук голосуючих акцій Товариства, що складає 98,8  % від загальної кількості  голосів (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах додається - Додаток 1).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про Акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум досягнуто, чергові Загальні збори є правомочними і оголошуються відкритими.

Голова спостережної ради Кривенко М.І. відкрив збори  і доповів учасникам, що наглядова рада Товариства на своєму засіданні 17.02.2015 року призначила дату  чергових загальних зборів акціонерів - 21/04/2015р., затвердила їх порядок денний і пропозиції наглядової ради щодо проектів рішень зборів, затвердила дату складання реєстру(переліку) власників цінних паперів Товариства, які мають бути персонально повідомлені про проведення зборів – 16/03/2015 і дату реєстру(переліку) власників цінних паперів Товариства, які маютьправо на участь  в цих зборах -15/04/2015 р. Відповідно до своїх повноважень, закріплених в статуті Товариства, наглядова рада призначила головою зборівКривенко Миколу Івановича, секретарем Коленко Людмилу  Леонідівну.

Кривенко М.І.  доповів,    що про проведення  21.04.2015р. загальних зборів  та їх порядок денний,  акціонери Товариства були проінформовані не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів:   персонально – простими письмовими запрошеннями  згідно переліку акціонерів станом на 16.03.2015р., крім того відповідне повідомлення опубліковано в газеті «Бюлетень Відомості НКЦПФР» від 04.03.2015р.  №43(2047), розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному сайті – 04.03.2015р.

 Пропозицій щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного зборів.      

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1.  Затвердження  лічильної комісії.

2.  Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2014 р.

3.  Звіт  директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.

4.  Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.та затвердження її висновку.

5.  Затвердження річної фінансової  звітності Товариства за 2014 р.

6.  Затвердження розподілу прибутків Товариства за 2014 р.

Голосування по всім питанням  порядку денного проведено бюлетенями.

1.  Затвердження  лічильної комісії.

Слухали: Голова Спостережної ради Кривенко М.І.   оголосив, що рада пропонує обрати

 лічильну комісію у  складі:  Резніченко Наталія Борисівна – голова, Кравцова Людмила Леонідівна і Посмітний Анатолій Григорович  – члени.

Голосували: «за» –1243642  голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти», «утримався», «не голосували», «визнані не дійсними» - не має.

Прийнято рішення:Обрати  лічильну комісію у складі: Резніченко Наталія Борисівна – голова, Кравцова Людмила Леонідівна і Посмітний Анатолій Григорович  – члени.

2. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2014 р.

Слухали: Звіт голови ради Кривенко М.І.

Голосували: «за»  - 1243642  голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти», «утримався», «не голосували», «визнані не дійсними» - не має.

Прийнято рішення:Прийняти до відома звіт Наглядової ради та визнати її діяльність задовільною.

3.  Звіт  директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.

Слухали: Звіт директора   Редьки Леоніда Миколайовича  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році та основні напрямки діяльності в поточному році.

Голосували: «за» - 1243642 голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти», «утримався», «не голосували», «визнані не дійсними» - не має.

Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт  директора Товариства.

4.  Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та    затвердження її висновку.

Слухали: Звіт   ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рікта висновок щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2014 році чинному законодавству України, зачитала голова ревізійної комісії Булгакова О.М.. Вона запропонувала зборам затвердити річну звітність Товариства за 2014 рік.

Голосували: «за» – 1243642  голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти», «утримався», «не голосували», «визнані не дійсними» - не має.

Прийнято рішення:Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок  щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2014 р. чинному законодавству України. 

5. Затвердження річної  фінансової звітності Товариства за 2014 р.

Слухали: Голова Загальних зборів Кривенко М.І.поставив на голосування питання про затвердження на підставі висновку ревізійної комісії річної фінансової звітності Товариства за 2014 р.

та затвердження її висновку.

Голосували: «за» –1243642  голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти», «утримався», «не голосували», «визнані не дійсними» - не має.

Прийнято рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2014 р.

6.  Затвердження розподілу прибутків Товариства за 2014 р.

Слухали: Голова зборівКривенко М.І.доповів про пропозиції наглядової ради щодо напрямків використання прибутку Товариства, отриманого в 2014 році  і запропонував їх затвердити.

Голосували: «за» – 1243642  голосів, 100%-  зареєстрованих голосів акціонерів, «проти», «утримався», «не голосували», «визнані не дійсними» - не має.

Прийнято рішення: Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2014 році, на поповнення  обігових коштів, технічне переозброєння та утримання соціальної сфери,  дивідендів за результатами роботи в 2014 році не нараховувати. 

Перелік питань порядку денного вичерпано. 

Голова лічильної комісії Резніченко Наталія Борисівна оголосила підсумки голосування по всім питанням порядку денного (протокол про підсумки голосування додається – додаток2).

Роботу зборів закінчено о 16.30 год. 21 квітня 2015 року. Зауважень  по процедурі ведення зборів  та голосування не поступило. 

Голова зборів                                                Кривенко М.І.

Секретар                                                       Коленко Л.Л.

«Засвідчую»

Директор ПАТ “АТП 16350”                                Редька Л.М.

                                       М.П.


Додаток 2

                                                                        до протоколу № 20  загальних зборів акціонерів  від 21.04.2015р.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 

Емітент: Публічне акціонерне товариство Автотранспортне підприємство 16350

Код за ЄДРПОУ: 03115212

дата і час проведення загальних зборів:

 21 квітня 2015 року о 15-00 

місце проведення загальних зборів:

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А 

Загальна  кількість   голосів   акціонерів- власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1243642   штук (98,81 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

 

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами

Кількість голосів

«За» / %

Кількість голосів

«Проти»

Кількість

голосів «Утримався»

Обрати  лічильну комісію у складі: Голова - Резніченко Наталія Борисівна;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Посмітний Анатолій Григорович

1243642 /

100%

0

0

Прийняти  до відома звіт Наглядової ради та визнати її діяльність задовільною

1243642 /

100%

0

0

Прийняти до відома звіт  директора Товариства.

1243642 /

100%

0

0

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок  щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2014р. чинному законодавству України

1243642 /

100%

0

0

Затвердити річну  звітність Товариства за 2014 рік.

1243642 /

100%

0

0

Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2014 році, на поповнення обігових коштів, технічне переозброєння та утримання соціальної сфери,  дивідендів за результатами роботи в 2014 році не нараховувати.

1243642 /

100%

0

0

Підписи лічильної комісії: 

Голова:       __________________  Резніченко Н.Б. 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

                   __________________  Посмітний А.Г.

«Засвідчую»

Директор ПАТ «АТП 16350»                         Редька Л.М.