Особлива інформація

Статут та виписки


Положення про наглядову раду ПАТ "АТП 16350"

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО”
                                                                                                                 Загальними зборами акціонерів 
                                                                                                                 протокол № 16 від 14.04.2011 р.


                                                                 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
                                                                ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
                                                                “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350”
 

          1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає основні засади діяльності Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства “Автотранспортне підприємство 16350” (далі – Товариство).

1.2. Положення є внутрішнім нормативним документом Товариства, який є обов’язковим до виконання всіма структурними підрозділами, посадовими особами, працівниками та акціонерами Товариства.

          2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ФОРМУВАННЯ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства, не втручаючись в оперативні питання його діяльності.

2.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами у складі трьох членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером з врахуванням вимог Статут Товариства та цього Положення. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

2.3. Строк повноважень Наглядової ради - три роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради не перевищує половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Строк повноважень дообраних членів Наглядової ради співпадає зі строком повноважень Наглядової ради.

2.5. Пропозиції щодо кандидатур в Наглядову раду можуть надаватися виключно акціонерами Товариства.

2.6. Пропозиція щодо кандидатів-фізичних осіб має містити такі данні:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) кандидата; 
2) дату народження кандидата; 
3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; 
4) місце роботи кандидата та посада, яку він обіймає;
5) тривалість(років, місяців) попереднього перебування на посаді члена Наглядової ради; 
6) місце проживання або місце перебування, адреса для поштових повідомлень кандидата;
7) відомості щодо заборони суду займатися певними видами діяльності та щодо, непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
8) прізвище, ім'я та по батькові (повне найменування та код ЄДРПОУ) акціонера, представником якого є кандидат;
9) кількість акцій, якими володіє акціонер (який висуває представника);
10) засоби зв’язку(тел.,факс,електронна пошта);
11) дата надання та підпис акціонера;
12) згода представника, засвідчена його підписом (крім випадків самовисування акціонера). 

2.7. Пропозиція щодо кандидатів-юридичних осіб має містити такі данні:

1) Повне та скорочене найменування акціонера-юридичної особи;
2) Код за ЄДРПОУ;
3) Юридична адреса та адреса для поштових повідомлень;
4) Посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника;
5) кількість акцій, якими володіє акціонер-юридична особа;
6) відомості щодо заборони суду займатися певними видами діяльності та щодо, непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
7) засоби зв’язку(тел.,факс,електронна пошта);
8) дата надання, підпис керівника та печатка юридичної особи.

2.8. Наглядова рада має право не включити кандидата в бюллетень для голосування у разі порушення порядку та/або строків подання пропозиції щодо кандидатів в члени Наглядової ради, встановлених цим Положенням та/або Статутом Товариства.

2.9. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільноправового договору, трудового договору або контракту з Товариством, якщо він укладатиметься, та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт), якщо він укладатиметься, підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія такого договору (контракту) припиняється у разі припинення його повноважень.

2.10. Член Наглядової ради не може бути директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. 

2.11. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами Товариством. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
2) дату народження представника; 
3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; 
4) реквізити довіреності;
5) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; 
6) місце проживання або місце перебування представника; 
7) засоби зв’язку (тел.,факс,електронна пошта);
8) дату повідомлення;
9) підпис керівника та печатку юридичної особи.

2.12. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність  перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді. 

2.13. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

2.14. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються в наступних випадках:

- за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш, ніж за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

2.15. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право переобрати Голову Наглядової ради.

2.15.1. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку, встановленого у рішенні Наглядової ради.

2.15.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, приймає рішення про скликання засідань Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори та головує на них. Наглядова рада може призначити зі своїх членів іншого голову Загальних зборів. Голова Наглядової ради здійснює, також, інші повноваження, передбачені Статутом.

2.16. Наглядова рада зі складу своїх членів може створити постійні чи тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, які діють у межах повноважень, визначених Статутом.

2.17. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

          3. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

3.2. До компетенції Наглядової Ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
8) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора від здійснення повноважень відповідно до законодавства України та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
9) затвердження умов контракту, у разі укладання його з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом;
13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Законом України «Про акціонерні товариства»;
14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
15) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом ХVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10(десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору з ним;
20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65. Закону України «Про акціонерні товариства»;
21) обрання Директора та припинення його повноважень;
22) обрання Голови та секретаря Загальних зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
23) затвердження форми мандатів та бюлетнів для голосування на Загальних зборах;
24) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до ЄДР юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо видів діяльності Товариства;
25) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів Товариства.

3.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства, з урахуванням Положення про конфіденційність та комерційну таємницю Товариства.

3.4.Питання, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

          4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

4.1. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який головує на її засіданнях. У разі відсутності та/або неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник або один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.2. Питання, віднесені до компетенції Наглядової ради, розглядаються нею на своїх засіданнях. Засідання Наглядової ради відбуваються за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці (квартал). Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

4.3. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради її члени повідомляються головою Наглядової ради або корпоративним секретарем Товариства.

4.4. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 днів після проведення засідання Корпоративним секретарем Товариства або іншою уповноваженою Наглядовою радою особою, якій надаються повноваження оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються її підписом та печаткою Товариства.

4.5. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

4.6. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

4.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

4.8. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь директор Товариства.

4.9. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

4.10. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос голови Наглядової ради є вирішальним.

           5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження його Загальними зборами.

5.2. Подальші зміни та доповнення до цього Положення набирають чинність з моменту затвердження їх Загальними зборами.

Голова зборів                       __________________                _______________ 

                                                        (підпис)

Секретар зборів               __________________                _______________

                                               (підпис)

“Засвідчую”

Директор                              __________________                _______________

                                                 (підпис)

              М.П.