Особлива інформація

Статут та виписки


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПАТ "АТП 16350" від 22.04.2014р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
ДИРЕКТОР       РЕДЬКА ЛЕОНIД МИКОЛАЙОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350”
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 63506 Харкiвська обл., м.Чугуїв пров.Мiчурiна, 2, корпус А
4. Код за ЄДРПОУ 03115212
5. Міжміський код та телефон, факс (05746)24475 (05746)24239
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2014
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://dividend.com.ua/c581.html в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2014 обрано голова наглядової ради Кривенко Микола Iванович д/в д/в
д/в
49.569
Зміст інформації:
22.04.14 збори обрали членом, 22.04.14 наглядова рада обрала головою . Пiдстава рiшення - переобрання посадової особи на новий термiн в зв'язку з тим, що закiнчився термiн повноважень. Особа обiймала посаду протягом з 14.04.2011, особу переобрано на новий термiн до 22.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Попереднє мiсце роботи - Голова наглядової ради ПАТ« АТП 16350».
22.04.2014 обрано член наглядової ради Басарабчук Наталiя Iванiвна д/в д/в
д/в
0.00016
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами . Пiдстава рiшення - переобрання посадової особи на новий термiн в зв'язку з тим, що закiнчився термiн повноважень. Особа обiймала посаду протягом з 14.04.2011, особу переобрано на новий термiн до 22.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Попереднє мiсце роботи -ТОВ «Чугуївське АТП 16350», економiст.
22.04.2014 обрано член наглядової ради Манцуров Михайло Миколайович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами . Пiдстава рiшення - переобрання посадової особи на новий термiн в зв'язку з тим, що закiнчився термiн повноважень. Особа обiймала посаду протягом з 14.04.2011, особу переобрано на новий термiн до 22.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Попереднє мiсце роботи -«ТДМ», менеджер
22.04.2014 обрано голова ревiзiйної комiсiї Булгакова Ольга Миколаївна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
22.04.14 збори обрали членом, 22.04.14 рев.комiсiя обрала головою . Пiдстава рiшення - переобрання посадової особи на новий термiн в зв'язку з тим, що закiнчився термiн повноважень. Особа обiймала посаду протягом з 14.04.2011, особу переобрано на новий термiн до 22.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Попердне мiсце роботи - ТОВ «Чугуївське АТП 16350»,бухгалтер.
22.04.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Проценко Валентина Павлiвна д/в д/в
д/в
0.11957
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами . Пiдстава рiшення - переобрання посадової особи на новий термiн в зв'язку з тим, що закiнчився термiн повноважень. Особа обiймала посаду протягом з 14.04.2011, особу переобрано на новий термiн до 22.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Попердне мiсце роботи - ТОВ « АТП 16350»,
Диспетчер автотранспорту.
22.04.2014 звільнено член ревiзiйної комiсiї Троценко Валентина Леонiдiвна д/в д/в
д/в
0.00016
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами . Пiдстава рiшення - звiльнення посадової особи в зв'язку з тим, що закiнчився термiн повноважень. Особа обiймала посаду протягом з 14.04.2011, особу звiльнено. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
22.04.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Бахчєва Наталiя Iванiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами . Пiдстава рiшення - обрання посадової особи замiсть звiльненої. Особа обрано на термiн до 22.04.17. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Попердне мiсце роботи - ТОВ « АТП 16350», економiст.