Особлива інформація

Статут та виписки


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “АТП 16350“ від 19 квітня 2012р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “АТП 16350“


Повідомлення про  проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “АТП16350“

   Публічне акціонерне товариство “Автотранспортне підприємство 16350” (код 03115212) повідомляє, що 19 квітня 2012 року о 15-00 годині відбудуться  Загальні збори акціонерів за місцезнаходженням товариства: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А, у залі засідань (1-й поверх).Дата складання переліку акціонерів, які  мають право на участь в зборах 19.04.2012 року,  12.04.2012 року.

   Реєстрація учасників зборів    з 14-00 до 14-45  за місцем проведення зборів. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення. Ознайомитись з матеріалами порядку денного та внести пропозиції можна в планово-економічному відділі (1-й поверх)  за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 09-00 до 13-00. Відповідальна особа  Басарабчук Н.І., телефон  (0246) 2-44-75. Адреса веб-сайту товариства http://dividend.com.ua/c581.html. 


Порядок денний зборів:

1  Затвердження  лічильної комісії.

2  Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2011 р.

3  Звіт  директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р.

4  Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та затвердження її висновку.

5  Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 р.

6  Затвердження розподілу прибутків (збитків) Товариства за 2011 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)


Найменування показника2011 р.2010 р.Усього активів4523,54523,5Основні засоби (за залишковою вартістю)1202,81358,3Довгострокові фінансові інвестиції--Запаси21,330,2Сумарна дебіторська заборгованість19,47,5Грошові засоби та їх еквіваленти1,97,4Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)- 3534,3- 3520,9Власний капітал1229,61243,0Статутний капітал627,2627,2Довгострокові зобов'язання--Поточні зобов'язання15,8160,4Чистий прибуток (збиток)- 13,4- 189,7Середньорічна кількість простих акцій (шт.)25089202508920Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--


 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)535Наглядова рада ПАТ “АТП 16350“

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  - 14.03.2012, "Бюлетнь.Цiннi папери України" № 47