Особлива інформація

Статут та виписки


Річний звіт та річна фінансова звітність за 2019 рік.

Титульний аркуш

 

26.03.20

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ ЗВ-2019/022

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

              Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення). 

Директор

 

 

 

Басарабчук Наталiя Iванiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

           

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2019 рік 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03115212

4. Місцезнаходження: 63506, Україна, Харківська обл., Харкiвський район р-н, м.Чугуїв, пров.Мiчурiна, 2, корпус А

5. Міжміський код, телефон та факс: (05746)42135, (05746)42145

6. Адреса електронної пошти: 16350@ti03118959.pat.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.03.20, Затвердити рiчну iнформацiю про Товариство за 2019рiк, що оприлюднюється  згiдно ст.40  ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

03115212.1ua.info

26.03.20

 

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

              Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

у звiтному перiодi лiцензiй не було,

емiтент не має участi в iнших юридичних особах з вiдсотком володiння акцiй (часток, паїв) бiльше 5% вiд статутного капiталу такої юридичної особи,

посада корпоративного секретаря в АТ вiдсутня,

iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня (рейтингова оцiнка не проводилась) - згiдно ст.4-1 ЗУ "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингова оцiнка для АТ або його цiнних паперiв не є обов'язковою,

cтаном на кiнець звiтного року засновники емiтента не володiють акцiями i не є його акцiонерами,

за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось(дивiдендiв не було) - тому  iнформацiя про дивiденди не надається,

випуски облiгацiй АТ не здiйснювало,

у звiтному перiодi iнших цiнних паперiв, випущенних емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) не було,

у звiтному перiоду випускiв похiдних цiнних паперiв не було,

протягом звiтного перiоду емiтентом викуп власних акцiй не здiйснювался,

дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., заповнення iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не є обов'язковим - тому емiтент вважає недоцiльним надавати цю iнформацiю,

дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., заповнення iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не є обов'язковим - тому емiтент вважає недоцiльним надавати цю iнформацiю,

у звiтному перiодi не приймалися рiшення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв,

у звiтному перiодi не приймалися рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв,

у звiтному перiодi не приймалися рiшення щодо надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,

протягом звiтного перiоду емiтентом випуски боргових цiнних паперiв не здiйснювалися,

протягом звiтного перiоду випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не було,

протягом звiтного перiоду ФОН не створювались,

за звiтний перiод рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалася ,

у звiтному перiоду випускiв цiльових облiгацiй не було,

фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли у емiтента вiдсутнi,

cудовi справи, за якими розглядаються(або розглядалися) позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства (станом на початок звiтного року) вiдсутнi,

у звiтному роцi штрафних санкцiй не було,

працiвники емiтента не володiють акцiями у статутному капiталi емiтента у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу,

будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi,

посадовi особи емiтента в разi їх звiльнення не отримують винагороди або компенсацiї,

протягом звiтного перiоду не виникало iнформацiї про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй,

протягом звiтного перiоду не виникало iнформацiї про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй,

у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) емiтента не має,

протягом звiтного перiоду не виникало iнформацiї про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть,

iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами у емiтента вiдсутня,

iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня. 

Згiдно статтi 2 ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" пiдприємство належить до мiкропiдприємств.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

              ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

              серiя ААА № 145335

3. Дата проведення державної реєстрації

              09.04.97

4. Територія (область)

              Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

              627230

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

              0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

              0

8. Середня кількість працівників (осіб)

              4

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

              68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

              77.11 - Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв

              45.20 - Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

              АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"

2) МФО банку

              380805

3) Поточний рахунок

              UA213808050000000026003578571

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

              Д/В

5) МФО банку

              Д/В

6) Поточний рахунок

              д/в 

XI. Опис бізнесу 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

На поточний час на пiдприємствi функцiонує лише вiддiл загального керiвництва.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв АТ не має.

 На поточний час АТ не планує створювати дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли.

Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було. 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 4

Cередня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)- 0

Фонд оплати працi (тис. грн.) - 200 

Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року 

Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента немає. 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент до будь-яких об'єднань пiдприємств не належить 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

У звiтньому перiодi емiтент спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводив. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб,  протягом звiтного перiоду не було. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк здiйснюється вiдповiдно до закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерьского облiку та наказу по АТ про облiкову полiтику № 1Б вiд 03.01.2019 р. 

Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiненим методом.

Оцiнка вартостi запасiв здiйснюється методом среднезваженої вартостi однорiдних запасiв.

Фiнансових iнвестицiй не має. 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основнi види продукцiї або послуг, якi виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк:

- послуги оренди (93,6 %); 

У тому числi обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi:

- послуги оренди - 93,6 тис. грн.; 

Середньореалiзацiйнi цiни: не можливо визначити 

Сума виручки -  360,2 тис. грн.

Пiдприємство експорт не здiйснює.

Частка експорту в загальному обсязi продажiв -     0%.

Перспективним є здавання власного майна в оренду.

Залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня.

Основнi ринки збуту: м. Чугуїв

Основнi клiєнти:

-  ФОП Обухов В.В.,

-  ФОП Кузьменко Е.,

-  ТОВ "Грiнлайн"

Серед найбiльш значимих клiєнтiв: ТОВ "Грiнлайн"

Основнi ризики в дiяльностi емiтента - нехватка обiгових коштiв на виробничи цiлi, несвоєчаснi розрахунки за виконану роботу.

Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту - проблеми є типовими для галузi: щоб захистити свою дiяльнiсть, розширюються ринки збуту, пiдключаються iнвестори.

Канали збуту, якi використовує емiтент - безпосереднє надання послуг замовникам.

Методи продажу, якi використовує емiтент - попередня оплата, часткова оплата, по фактично виконаним послугам.

Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiка цiн:

У своєї дiяльностi пiдприємство не використовує сировину. 

Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент:

Останнiм часом пiсля кризи галузь переживає спад.

Рiвень впровадження нових технологiй низький, положення емiтента на ринку не є домiнуючим (бiльш точнiше емiтент визначити не може).

Основними конкурентами є приватнi комерцiйнi структури, якi надають аналогiчнi послуги. Рiвень конкуренцiї значний.

Особливостi продукцiї (послуг) емiтента - пiдприємство надає послуги оренди,

Пiдприємство планує здавати в оренду власне майно.

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - 0 постачальникiв.

Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України. 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв:

За останнi п'ять рокiв пiдприємством були придбанi б/у транспортнi засоби (3 автомобiля), були проданi старi транспортнi засоби (1 автомобiль) та були списанi старi транспортнi засоби (4 автомобiлi).

Зараз пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю. 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента, включаючи об'єкти оренди:

будiвлi та споруди, транспортнi засоби

У звiтному перiодi значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв не було.

Виробничi потужностi (задовольняють потребам емiтента). 

Ступiнь використання обладнання - 50%.

Спосiб утримання активiв - за рахунок амортизацiйних вiдрахувань.

Мiсцезнаходження основних засобiв -  м. Чугуїв Харкiвської областi, провулок Мiчурiна, 2а

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi.

У звiтному роцi планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не було.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента - економiчна полiтика держави, складне економiчне становище в країнi.

Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - дуже значна. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента - фiнансування дiяльностi товариство планує здiйснювати за рахунок своєчасних розрахункiв замовникiв за виконаннi пiдприємством роботи.

Робочого капiталу для поточних потреб достатньо.

Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - дослiдження в цьому напрямку не проводилися. 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв(контрактiв) не було. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк щодо розширення виробництва:

- збiльшення обсягiв виробництва  та обсягiв надаваємих послуг планується за рахунок збiльшення асортименту надаваємих послуг, стимулювання попиту у клiєнтiв на продукцiю i послуги емiтента.

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк щодо  реконструкцiї:

- реконструкцiя пiдприємства не передбачається.

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк щодо полiпшення фiнансового стану:

- планується залучати кредитнi кошти, що дозволить поповнити обiговi кошти.

Опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому:

- законодавчий та податковий тиск з боку держави. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдженя та розробки за звiтний рiк не проводились. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi не складалась.

Вважаємо, що наведених у рiчної iнформацiї АТ даних цiлком достатньо для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, тому вважаємо недоцiльним вказувати iншу(додаткову) iнформацiю. 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Виконавчий орган одноосiбний - директор.

Виконавчий орган одноосiбний -

директор.

директор Басарабчук Наталiя Iванiвна

Наглядова рада

Наглядова рада складається з 3 членiв: Голова наглядової ради та 2 члени наглядової ради.

голова наглядової ради Кривенко Микола Iванович,

член наглядової ради Манцуров Михайло Миколайович,

член наглядової ради Коленко Людмила Леонiдiвна,

Ревiзiйний орган - Ревiзiйна комiсiя.

Ревiзiйна комiсiя складається з 3 членiв: Голова ревiзiйної комiсiї та 2 члени ревiзiйної комiсiї.

голова ревiзiйної комiсiї Резнiченко Наталiя Борисiвна,

член ревiзiйної комiсiї Литовченко Євгенiя Вiкторiвна,

член ревiзiйної комiсiї  Проценко Валентина Павлiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

              директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

              Басарабчук Наталiя Iванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

              Д/В

4) Рік народження

              1970

5) Освіта

              СЕРЕДНЯ-СПЕЦIАЛЬНА

6) Стаж роботи (років)

              32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

              ТОВ "Чугуївське АТП - 16350", 32500456, єкономiст

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

              01.12.16, обрано до переобрання

9) Опис             

Особа не надала згоди на розкриття iнформацiїї щодо отримання вiд емiтента у звiтному перiодi винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальний стаж роботи 32 рокiв.

Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (директор, член наглядової ради), ТОВ Чугуївське АТП 16350 (економiст).

Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. 

1) Посада

              головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

              Яценко Вiкторiя Iванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

              Д/В

4) Рік народження

              1966

5) Освіта

              ВИЩА

6) Стаж роботи (років)

              35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

              ВАТ "АТП 16350", 03115212, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

              15.01.13, обрано до переобрання

9) Опис             

Особа не надала згоди на розкриття iнформацiїї щодо отримання вiд емiтента у звiтному перiодi винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальний стаж роботи 35 рокiв.

Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (головний бухгалтер)

Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. 

1) Посада

              голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

              Кривенко Микола Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

              Д/В

4) Рік народження

              1952

5) Освіта

              ВИЩА

6) Стаж роботи (років)

              45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

              ВАТ "АТП 16350",, 03115212, голова правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

              26.04.17, обрано 26.04.2020

9) Опис

              Посадова особа є акцiонером. 

У звiтному перiодi особа (як голова наглядової ради) не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальний стаж роботи 45 рокiв.

Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (голова наглядової ради).

Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. 

1) Посада

              член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

              Манцуров Михайло Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

              Д/В

4) Рік народження

              1958

5) Освіта

              ВИЩА

6) Стаж роботи (років)

              42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

              ПП "Т.С.О.", 35349380, головний менеджер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

              26.04.17, обрано 26.04.2020

9) Опис

              Посадова особа є представником акцiонера. 

У звiтному перiодi особа (як член наглядової ради) не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальний стаж роботи 42 рокiв.

Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (член наглядової ради).

Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. 

1) Посада

              член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

              Коленко Людмила Леонiдiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

              Д/В

4) Рік народження

              1970

5) Освіта

              ВИЩА

6) Стаж роботи (років)

              30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

              ТОВ "Чугуївське АТП -16350", 32500456, директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

              26.04.17, обрано 26.04.2020

9) Опис

              Посадова особа є акцiонером. 

У звiтному перiодi особа (як член наглядової ради) не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальний стаж роботи 30 рокiв.

Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ТОВ "Чугуївське АТП -16350" (директор).

Особа також обiймає посаду директора у ТОВ "Чугуївське АТП -16350" (код 32500456; мiсто Чугуїв, пров. Мiчурiна, 2 А).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. 

1) Посада

              голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

              Резнiченко Наталiя Борисiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

              Д/В

4) Рік народження

              1974

5) Освіта

              ВИЩА

6) Стаж роботи (років)

              27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

              ТОВ "Чугуївське АТП - 16350", 32500456, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

              26.04.17, обрано 26.04.2020

9) Опис             

У звiтному перiодi особа (як голова ревiзiйної комiсiї) не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальний стаж роботи 27 рокiв.

Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у  ТОВ "Чугуївське АТП - 16350" (головний бухгалтер).

Особа також обiймає посаду головного бухгалтера у ТОВ "Чугуївське АТП - 16350"  (код 32500456; мiсто Чугуїв, пров. Мiчурiна, 2 А).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. 

1) Посада

              член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

              Литовченко Євгенiя Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

              Д/В

4) Рік народження

              1984

5) Освіта

              ВИЩА

6) Стаж роботи (років)

              13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

              ТОВ "Чугуївське АТП -16350", 32500456, диспетчер автотранспорту

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

              26.04.17, обрано 26.04.2020

9) Опис             

У звiтному перiодi особа (як член ревiзiйної комiсiї) не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальний стаж роботи 13 рокiв.

Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ТОВ "Чугуївське АТП -16350" (диспетчер автотранспорту).

Особа також обiймає посаду  касира у ТОВ "Чугуївське АТП -16350"  (код 32500456; мiсто Чугуїв, пров. Мiчурiна, 2 А).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. 

1) Посада

              член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

              Проценко Валентина Павлiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

              Д/В

4) Рік народження

              1965

5) Освіта

              СЕРЕДНЯ-ТЕХНIЧНА

6) Стаж роботи (років)

              39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

              ВАТ "АТП 16350", 03115212, диспетчер автотранспорту

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

              26.04.17, обрано 26.04.2020

9) Опис             

У звiтному перiодi особа (як член ревiзiйної комiсiї) не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальний стаж роботи 39 рокiв.

Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (член ревiзiйної комiсiї), ТОВ "АТП 16350" (диспетчер автотранспорту).

Також працює в ТОВ "АТП 16350", диспетчер автотранспорту  (код 32500456; мiсто Чугуїв, пров. Мiчурiна, 2 А).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Іденти-фікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

директор

Басарабчук Наталiя Iванiвна

Д/В

4

0,0002

4

0

головний бухгалтер

Яценко Вiкторiя Iванiвна

Д/В

4

0,0002

4

0

голова наглядової ради

Кривенко Микола Iванович

Д/В

741 634

29,5599

741 634

0

член наглядової ради

Манцуров Михайло Миколайович

Д/В

0

0

0

0

член наглядової ради

Коленко Людмила Леонiдiвна

Д/В

4

0,0002

4

0

голова ревiзiйної комiсiї

Резнiченко Наталiя Борисiвна

Д/В

0

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Литовченко Євгенiя Вiкторiвна

Д/В

0

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Проценко Валентина Павлiвна

Д/В

3 000

0,1196

3 000

0

Усього

744 646

29,6801

744 646

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Пiдприємство планує розширити  види та обсяги послуг, що надаються, зокрема надавати клiєнтам послуги з оренди офiсних i виробничих примiщень.

2. Інформація про розвиток емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 16350" засноване вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй областi вiд 11.12.1995р. за № 1354-П шляхом перетворення державного пiдприємства Чугуївське автотранспортне пiдприємство 16350 в акцiонерне товариство вiдкритого типу. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2011р., протокол № 16, вiдкрите акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 16350" перейменоване в ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350". Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016р,. протокол № 21, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Автотранспортне пiдприємство 16350" змiнило тип Товариства на Приватне та затвердило нову назву ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАСНПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350".

Основними видами дiяльностi Товариства є здавання в оренду примiщень.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативiв не було,  у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Укладення деривативiв не було,  у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Укладення деривативiв не було,  у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Згiдно до чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до статтi 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальним зборами акцiонерiв емiтента кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Статут Товариства не мiстить понад визначених законодавством вимог щодо корпоративного управлiння. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

23.04.19

 

Кворум зборів

99,2

 

Опис

Порядок денний Загальних зборiв:

1.Обрання лiчильної комiсiї.

2. Звiт директора про результати дiяльностi Товариства в 2018 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2019 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

3. Звiт Наглядової ради про результати роботи в 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2018 р., затвер-дження її звiту  та  висновку.

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2018 р.

6. Про розподiл прибуткiв за 2018 рiк та дивiденди Товариства.

7. Про внесення змiн до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та на-дання повноважень Наглядовiй радi.

8. Про надання повноважень щодо  пiдписання протоколу Загальних зборiв. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

1.Обрання лiчильної комiсiї.

Слухали: Голова зборiв Кривенко М.I. доповiв  пропозицiї щодо цього  питання.  

Голосування проведено бюлетенями №1.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

На голосування поставленi 2 проекти рiшень:

Проект рiшення 1(запропоновано наглядовою радою):  Обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi: голова комiсiї -  Посмiтний Анатолiй Григорович, члени комiсiї -    Кравцова Людмила Леонiдiвна i Литовченко Єв-генiя Вiкторiвна.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 0 голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти"- 0 (нуль) голосiв, "Утримався" -1873426 голосiв. Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосу-ваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  не прийнято. 

Проект рiшення 2(запропоновано акцiонером Кривенко М.I.):  Обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi: голова комiсiї -  Посмiтний Анатолiй Григорович, члени комiсiї -    Кравцова Людмила Леонiдiвна i Григорчук Сергiй Володимирович.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 1873426  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

2. Звiт директора про результати дiяльностi Товариства в 2018 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2019 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

Слухали: Директора Товариства Басарабчук Н.I. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Това-риства за 2018 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2019 роцi.  

Голосування проведено бюлетенями №2.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:

Звiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2018 рiк  прийняти до вiдо-ма, основнi напрямки дiяльностi  в 2019 роцi затвердити.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 1873426  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

3. Звiт Наглядової ради про результати роботи в 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

Слухали: Голова наглядової ради Кривенко М.I. доповiв про дiяльнiсть ради в 2018 роцi.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:

Прийняти до вiдома звiт наглядової ради про результати роботи за 2018 рiк. 

Голосування проведено бюлетенями №3.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 1873426  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2018 р., затвер-дження її звiту  та  висновку.

Слухали: голову ревiзiйної комiсiї Товариства Резнiченко Наталiю Борисiвну зi звiтом ревiзiйної комiсiї про основнi  показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства  в 2018 роцi  та  висновком ревiзiйної ко-мiсiї, щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товарис-тва  в 2018р. чинному законодавству України та з пропозицiєю затвердити рiчну звiтнiсть за 2018 рiк.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї  щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства  в 2018 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.

Голосування проведено бюлетенями №4.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 1873426  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2018 р.

Слухали: Голову зборiв Кривенко М.I., який запропонував на пiдставi висновку ревiзiйної комiсiї затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2018 рiк. 

Голосування проведено бюлетенями №5.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: Затвердити рiчну  звiтнiсть Товариства за 2018 рiк.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 1873426  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

6. Про розподiл прибуткiв за 2018 рiк та дивiденди Товариства.

Слухали: Голову зборiв Кривенко М.I., який доповiв пропозицiї наглядової  ради не розподiляти прибуток, отриманий в 2018 р. , дивiдендiв в 2018 р. не нараховувати та не виплачувати. 

Голосування проведено бюлетенями №6.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:

 Збiльшити суму нерозподiленого прибутку Товариства на суму прибутку, отриманого в 2018 р. Дивiденди в 2019 роцi не нараховувати та не виплачувати.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 1873426  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

7. Про внесення змiн до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та на-дання повноважень Наглядовiй радi.

Слухали: Директора Товариства Басарабчук Н.I. про необхiднiсть внесення до ЄДР реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про  визначення КВЕД 68.20 "Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна"  основним видом дiяльностi та для по-дальшого оперативного вирiшення  питань  внесення до ЄДР iнформацiї щодо змiн в видах дiяльностi надати вiдповiднi повноваження наглядовiй радi.

Голосування проведено бюлетенями №7.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:

 Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - ЄДР) iнформацiю про визначення КВЕД 68.20 "Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна"  основним видом дiяльностi та надати Наглядовiй радi повноваження щодо подальшого внесення змiн (включення та/або виключення) в iнформацiю, що мiститься в ЄДР, про види дiя-льностi Товариства. 

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 1873426  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято.             

8. Про надання повноважень щодо  пiдписання протоколу Загальних зборiв.

Слухали: Голову зборiв Кривенко М.I., який доповiв, що вiдповiдно до вимог закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" для внесення змiн до iнформацiї, яка мiститься в ЄДР збори повиннi визначити осiб, яким надаються повноваження щодо пiдписання  протоколу Загальних зборiв.  

Голосування проведено бюлетенями №8.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:

 Доручити та надати повноваження пiдписати протокол цих зборiв головi Загальних зборiв Кривенко Миколi Iвановичу i секретарю Загальних зборiв Басарабчук Наталiї Iванiвнi,  пiдписи яких засвiдчити згiдно законо-давству.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 1873426  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

Пiсля оприлюднення повiдомлення про проведення 23.04.2019 загальних зборiв вiд акцiонера Кривенко М.I надiйшла пропозицiя щодо нового проекту рiшення по першому питанню   порядку денного  загальних зборiв акцiонерiв. Ця пропозицiя була врахована i вiдповiдний проект рiшення  включений до бюлетенiв для голосування. Iнших пропозицiй не надходило.

 
       

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

Iншого органу, який здiйснював реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв не було

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

Iншого органу, який здiйснював реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв не було

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

У звiтному роцi позачергових загальних зборiв не було.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

У звiтному роцi позачергових загальних зборiв не було.

Інше (зазначити)

У звiтному роцi позачергових загальних зборiв не було.

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: У звiтному роцi черговi загальнi збори вiдбулись.

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: У звiтному роцi позачергових загальних зборiв не було.

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

в складi наглядової ради комiтети вiдсутнi

       

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: в складi наглядової ради комiтети не створювалися

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: в складi наглядової ради комiтети не створювалися

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Кривенко Микола Iванович

голова наглядової ради

 

X

Опис:

Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

Манцуров Михайло Миколайович

член наглядової ради

 

X

Опис:

Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

Коленко Людмила Леонiдiвна

член наглядової ради

 

X

Опис:

Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

iншi вимоги вiдсутнi

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

iнша iнформацiя вiдсутня

       

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 22.02. 2019 року:

- прийняла до вiдома звiт головного бухгалтера про фiнанансовий стан пiдприємства за 2018 рiк;

-доручила директору Товариства заключити договiр на надання аудиторських послуг з незалежним аудитором - Приватною фiрмою "Лiв Аудит".

 Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 01.03.2019 року:

- призначила мiсце проведення, час, дату  чергових Загальних зборiв акцiонерiв - 23/04/2019р.;

-  затвердила проект порядку денного i пропозицiї Наглядової ради щодо проектiв рiшень  по питанням порядку денного зборiв;

- затвердила дату складання перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають бути персонально повiдомленi про проведення зборiв, - 12/03/2019 р. i дату  складання перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право на участь  в цих зборах, - 17/04/2019 р.;

- затвердила текст повiдомлення про проведення Загальних зборiв.

-  вiдповiдно до своїх повноважень, закрiплених в статутi Товариства, Наглядова рада призначила головою зборiв Кривенко Миколу Iвановича, секретарем Басарабчук Наталiю Iванiвну; 

- призначила членiв реєстрацiйної комiсiю зборiв у складi: Басарабчук Н.I., Литовченко Є.В., Яценко В.I.;

- призначила тимчасову лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв  по питанню обрання лiчильної комiсiї  у складi: Посмiтний Анатолiй Григорович, члени комiсiї - Кравцова Людмила Леонiдiвна,  Григорчук Сергiй Володимирович. 

 Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 05.04.2019 року вирiшила:

 - Внести змiни до проекту рiшення по першому питанню порядку денного та надати на розгляд Загальних зборiв проект рiшення 1 (запропонований Наглядовою радою) - обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї- Посмiтний Анатолiй Григорович, члени комiсiї-Кравцова Людмила Леонiдiвна i Литовченко Євгенiя Вiкторiвна та проект рiшення 2 (запропонований акцiонером Кривенко М.I.) - обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї- Посмiтний Анатолiй Григорович, члени комiсiї-Кравцова Людмила Леонiдiвна i Григорчук Сергiй Володимирович.

 - Затвердити нову форму бюлетеню для голосування № 1, бюлетенi № 2,3,4,5,6,7,8 - залишити

без змiн та взяти їх до роботи на Загальних зборах акцiонерiв 23 квiтня 2019 р.

 - Висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома.

 Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 27.04.2019 року вирiшила:

 - Затвердити рiчну iнформацiю про Товариство за 2018рiк, що оприлюднюється  згiдно ст.40  ЗУ "Про      цiннi папери та фондовий ринок".

 Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 03.05.2019 року вирiшила:

 - Довести пiдсумки голосування на чергових Загальних зборах, якi вiдбулися 23.04.2019р.,

до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення їх на власному веб-сайтi Товариства http://03115212.1ua.info

 Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 05.07.2019 року вирiшила:

 - Прийняти до вiдома звiт головного бухгалтера про фiнансовий стан пiдприємства за 6 мiсяцiв 2019 року.

 Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 05.11.2019 року вирiшила:

 -  Прийняти до вiдома звiт головного бухгалтера про фiнансовий стан пiдприємства за 9 мiсяцiв 2019 року.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя щодо визначення розмiру винагороди членiв наглядової ради вiдсутня

       

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Басарабчук Наталiя Iванiвна - директор

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є одноосiбний виконавчий орган - Директор.

Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.

Директором може бути фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї.

Директор обирається Наглядовою радою на строк, встановлений рiшенням про його обрання.

 

Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення повноважень    Директора або тимчасового його вiдсторонення вiд виконання обов'язкiв Директора  з одночасним прийняттям рiшення  про  призначення Директора Товариства або  особи,  яка  тимчасово  здiйснюватиме його повноваження.

 Трудовий договiр (контракт) з Директором вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi  Директора та розмiр винагороди(оплати працi) встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

 

        

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що дiючим законодавством України, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.

Директор має право:

1)  дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади, мiсцевого самоврядування, судовими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;

2)  вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (контракти, угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (контрактiв, правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом;

3)  з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;

4)  видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;

5)  приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;

6)  видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв;

7)  у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб.

У разi неможливостi виконання   Директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою, а у разi непризначення ним такої особи, особою, що призначена Наглядовою радою Товариства.

 

Рiшення Директора оформлюються наказами, розпорядженнями та iншими документами вiдповiдно до законодавства України та Положення про виконавчий орган.

Опис

В товариствi iснує одноосiбний виконавчий орган - директор.

Засiдання виконавчого органу не проводяться.

 

 

Товариство є приватним АТ - а вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку, тому товариство вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

 

Примітки

Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради та iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

iншi документи вiдсутнi

       

 


 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

ні

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

Рiшення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фiрми) iншим органом емiтента не приймалося

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

Iнформацiя вiдсутня

       

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Фiзична особа, яка не надала згоди на розкриття прiзвища, iменi, по батьковi

-

20,008928

2

Фiзична особа, яка не надала згоди на розкриття прiзвища, iменi, по батьковi

-

29,55989

3

Фiзична особа, яка не надала згоди на розкриття прiзвища, iменi, по батьковi

-

25,101796

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

2 508 920

620 504

За законом.

(Загальна кiлькiсть випущених акцiй товариства: 2508920 штук простих iменних акцiй.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1888416 штук простих iменних акцiй.

Загальна кiлькiсть акцiй, якi не приймають участь у голосуваннi: 620504 штук простих iменних акцiй.)

10.10.14

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Загальнi збори обирають з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть,  Наглядову Раду Товариства, яка представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв у межах компетенцiї, визначеної Статутом. Строк повноважень  Наглядової ради - три роки. У випадку спливу цього строку, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.

 Кiлькiсний склад Наглядової Ради становить  три особи.

 Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами без застосування кумулятивного голосування за принципом представництва у складi Наглядової ради представникiв акцiонерiв. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у складi Наглядової ради Товариства.  У разi, коли на голосування винесене питання про обрання повного складу Наглядової ради, акцiонер   має  право  вiддати свої голоси за кандидатiв,

кiлькiсть яких не перевищує кiлькiсний склад Наглядової ради згiдно статуту, а у разi дообрання окремих членiв - за кандидатiв, кiлькiсть яких не перевищує кiлькiсть членiв, якi мають бути дообранi. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало бiльш 50 вiдсоткiв голосiв учасникiв зборiв. 

               До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв).

                Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради   припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.  Повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю, передбачену Законом України "Про акцiонернi товариства".  Порядок здiйснення такого повiдомлення встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

                Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

                Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

              Акцiонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою статтi 78    Закону України "Про акцiонернi товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повiдомленнями, зазначеними у пунктi 10.3.5. Статуту.

 Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно   до   вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання (дообрання) решти членiв Наглядової ради. Термiн закiнчення повноважень дообраних членiв Наглядової ради спiвпадає з термiном закiнчення повноважень  Наглядової ради, обраної вiдповiдно до пункту 10.3.1. Статуту.

  У разi якщо членом наглядової ради акцiонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора товариства.

  Члени Наглядової Ради зi свого складу простою бiльшiстю голосiв обирають Голову, який очолює та органiзує роботу Ради.  Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Головою наглядової ради акцiонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегiального виконавчого органу (особою, яка здiйснювала повноваження одноосiбного виконавчого органу).

 У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням шляхом тимчасового виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради протягом строку, встановленого у рiшеннi Наглядової ради.

  Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

- у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

-  у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

-  у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

-   у  разi  отримання  Товариством  письмового повiдомлення про замiну члена   Наглядової ради, який  є представником акцiонера.

__________________________________________________________________________

Директором може бути фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї.

Директор обирається Наглядовою радою на строк, встановлений рiшенням про його обрання.

Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення повноважень    Директора або тимчасового його вiдсторонення вiд виконання обов'язкiв Директора  з одночасним прийняттям рiшення  про  призначення Директора Товариства або  особи,  яка  тимчасово  здiйснюватиме його повноваження.

Трудовий договiр (контракт) з Директором вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi  Директора та розмiр винагороди(оплати працi) встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

У разi неможливостi виконання   Директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою, а у разi непризначення ним такої особи, особою, що призначена Наглядовою радою Товариства.

__________________________________________________________________________

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обрати Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї встановлюється Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються на строк 3 (три) роки Загальними зборами. У випадку спливу встановленого строку, повноваження  членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:

- члени Наглядової ради;

-  Директор;

- корпоративний секретар;

- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;

- члени iнших органiв Товариства.

- Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

__________________________________________________________________________

Внутрiшнiми документами товариства  будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та Законом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу"

Порядок роботи, виплати, винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом) з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Цивiльно-правовий договiр iз членом Наглядової ради може бути оплатним або безоплатним.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. 

До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi законом до виключної компетенцiї загальних зборiв, та тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;

2) затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

3) затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

4) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

5) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

6) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою, якщо iнше не встановлено статутом;

7) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

8) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

9) прийняття  рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

10) затвердження   ринкової   вартостi   майна   у   випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";

11) обрання   та   припинення  повноважень Директора;

12) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

13)  прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка   тимчасово   здiйснюватиме його повноваження;

14) обрання та припинення повноважень голови i  членiв  iнших органiв товариства;

15) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

16) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

17) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства;

18) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

19) обрання  реєстрацiйної  комiсiї,  за  винятком  випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

20) обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

21) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього;

22) визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв виплати дивiдендiв  у межах  граничного  строку,  визначеного  частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";

23) визначення дати складення перелiку акцiонерiв,  якi мають бути  повiдомленi  про  проведення  загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35  та мають право на  участь  у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";

24) вирiшення     питань     про    участь    товариства    у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

25) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

26) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства";

27)  вирiшення  питань,  вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;

28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства";

29) визначення  ймовiрностi  визнання Товариства неплатоспроможним  внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

30) прийняття  рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження  умов  договору,   що   укладатиметься   з   ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

31) прийняття  рiшення  про  обрання  (замiну)  депозитарної установи,  яка  надає  акцiонерному  товариству додатковi послуги, затвердження  умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

32)  надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";

33) затвердження форми мандатiв та бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;

34)         призначення голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв;

35)         прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства та внесення змiн до ЄДР юридичних осiб i фiзичних осiб-пiдприємцiв щодо видiв дiяльностi Товариства;

36)         вирiшення   iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради   Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".

Посадовi особи органiв  Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства та Статутом Товариства.       

Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї,  Директора, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

В порядку винятку допускається прийняття рiшень Наглядової ради Товариства без проведення засiдань шляхом телефонного опитування чи обмiном факсимiльними повiдомленнями. В цих випадках в протоколi робиться вiдповiдна примiтка, а протокол в подальшому пiдписується всiма членами Наглядової ради Товариства,  якi брали участь в заочному голосуваннi.

Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше

половини її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань  порядку  денного засiдання  беруть  участь  Директор  та  iншi  визначенi  нею  особи  в  порядку, встановленому Положенням  Про наглядову раду.

Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.  Рiшення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом, усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства,  керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.

Наглядова рада Товариства може готувати звiт про свою дiяльнiсть.

На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один  голос , крiм прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. Таке рiшення   приймається  бiльшiстю  голосiв  членiв  Наглядової ради,  якi   не  є   заiнтересованими   у  вчиненнi правочину (далi - незаiнтересованi  члени  наглядової  ради),  присутнiх   на  засiданнi Наглядової  ради.   Якщо на такому засiданнi присутнiй лише один не заiнтересований член Наглядової ради, рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається таким членом одноосiбно.

         У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття   рiшень  голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.

Протокол засiдання Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.

Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi.

Особа, уповноважена Наглядовою радою, має право оформляти витяги з протоколiв засiдання Наглядової ради, якi засвiдчуються  пiдписом   директора та печаткою Товариства.                                                                                                                                                                  

Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi.

Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.

При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової ради повиннi бути прийнятi до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.

Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Порядок притягнення членiв Наглядової ради до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України.

Акцiонери   та   член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть

солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом

Наглядової ради.

__________________________________________________________________________

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є одноосiбний виконавчий орган - Директор.

Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що дiючим законодавством України, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.

Директор має право:

1)  дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади, мiсцевого самоврядування, судовими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;

2)  вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (контракти, угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (контрактiв, правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом;

3)  з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;

4)  видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;

5)  приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;

6)  видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв;

7)  у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб.

Рiшення Директора оформлюються наказами, розпорядженнями та iншими документами вiдповiдно до законодавства України та Положення про виконавчий орган.

__________________________________________________________________________

 Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються Статутом та договором з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень чинного законодавства України.

Ревiзiйна комiсiя має право:

- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;

- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;

- вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства;

- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;

- залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою;

- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:

1)           проводити плановi та, за вимогою, позаплановi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства;

2)           своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi,   Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;

3)           доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;

4)           негайно iнформувати Наглядову раду та  Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;

5)           здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;

6)           вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:

1)           брати участь в перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;

2)           дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

3)           своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї,  Директору, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у Загальних зборах акцiонерiв.

Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв.

На членiв Ревiзiйної комiсiї поширюється дiя внутрiшнiх положень Товариства.

Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi.

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.   Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю.

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок Ревiзiйною комiсiєю. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.

Засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються її Головою в разi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк. Будь-хто з членiв Ревiзiйної комiсiї, Наглядової ради або акцiонер (акцiонери), якi сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засiдання Ревiзiйної комiсiї, а Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засiдання iз запропонованим iнiцiатором скликання порядком денним.

Засiдання Ревiзiйної комiсiї веде її Голова.

Ревiзiйна комiсiя уповноважена вирiшувати питання, вiднесенi до її компетенцiї, якщо на її засiданнi присутнi бiльш половини членiв її складу.

Усi питання, що вiднесенi до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, вирiшуються колегiально. Кожен член Ревiзiйної комiсiї має один голос. Рiшення Ревiзiйної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi присутнi на її засiданнi. При однаковiй кiлькостi голосiв голос Голови Ревiзiйної комiсiї є вирiшальним.

На засiданнi Ревiзiйної комiсiї ведеться протокол, який пiдписує Голова Ревiзiйної комiсiї.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненостi щодо

Звiту керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 " АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350 "  за 2019 рiк

Одержувачi :

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку,

Акцiонерам та управлiнському персоналу ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350 "

iншим користувачам фiнансової звiтностi ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" 

 м. Харкiв

 Iдентифiкацiя iнформацiї про предмет завдання

 Ми виконали завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350", який включається до регульованої рiчної iнформацiї емiтента на фондовому ринку за перiод з 01.01.2019 р. по 31.12. 2019 р. на вимогу статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та 40-1 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями), та складається з таких роздiлiв :

1) вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента;

2) iнформацiя про розвиток емiтента;

3) iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом;

4) звiт про корпоративне управлiння.

 Нашу роботу ми спланували i провели у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом завдань з надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї" (переглянутий), а також iнших вимог чинного законодавства України щодо акцiонерних товариств.

 Сторони , що входять до кола користувачiв Звiту незалежного аудитора

 Користувачами цього Звiту є в першу чергу акцiонери та управлiнський персонал ПАТ"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350 ", Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку , потенцiйнi iнвестори , iншi контрагенти . Аудитор вважає що обмеження щодо кола користувачiв вiдсутнi.

 Мета та обсяг завдання з надання впевненостi

 За вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV (далi - Закон) емiтент зобов'язаний залучити аудиторську фiрму, яка повинна висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно статтi 40-1 Закону, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння цiєї статтi. Саме ця iнформацiя входить до складу Звiту керiвництва емiтента.

 Метою нашого завдання є отримання достатнiх та вiдповiдних доказiв для надання висновку, розрахованого на пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв, якi не є вiдповiдальною стороною, до iнформацiї про предмет завдання. 

 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вимагає вiд приватних акцiонерних товариств використання у Звiтi керiвництва конкретних застосовних критерiїв, розроблених з регуляторними цiлями. Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз завдання та зазначає, що внаслiдок цього iнформацiя про предмет завдання може не пiдходити для iнших цiлей. 

 Застосованi критерiї  

 У звiтi iз завдання ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора.

 Цей Звiт мiстить iнформацiю, частина якої розмiщена на сайтi ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350", а iншу частину легко знайти в загальнодоступних джерелах.

 Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакцiї Закону України N 2545-VIII вiд18.09.2018р.), Законiв України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акцiонернi товариства", вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок", вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".

 Властивi обмеження

 Вважаємо доречним зазначити, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або погiршення дотримання його полiтики та процедур.

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог

 Ми дотримувались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.

 Ми дотримуємось вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадили комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.

Досвiд та методика виконання завдання з надання впевненостi аудиторської фiрми включають:

- застосування професiйного скептицизму i професiйного судження;

 - планування та виконання завдання з надання впевненостi, включаючи отримання й оцiнку доказiв;

 - розумiння iнформацiйних систем та ролi й обмежень внутрiшнього контролю;

- пов'язування розгляду суттєвостi та ризикiв завдання з характером, часом й обсягом процедур;

- застосування процедур вiдповiдно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документiв, пiдтвердження, порiвняння документiв);

- практику систематичного документування та навикiв пiдготовки звiтiв iз завдання з надання впевненостi.

Вiдносна вiдповiдальнiсть

 Iдентифiкацiя вiдносної вiдповiдальностi повiдомляє визначеним користувачам, що ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" вiдповiдає за предмет завдання, аудитор вiдповiдає за оцiнювання предмета завдання стосовно застосовних критерiїв i незалежне надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання, а саме: висловлення думки про використання прозорих i належних процесiв, якi вiдповiдають встановленим критерiям в контекстi предмета завдання по всiх суттєвих аспектах, що цi критерiї не суперечать один одному та є порiвняними.

 Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки.

Висновок

 Ми отримали достатнi та прийнятнi докази того, що ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" виконало вимоги щодо складання Рiчного звiту керiвництва за 2019 рiк, вiдповiдно до статтi 40-1 Закону України вiд 23.02.2006 року №3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок" (зi змiнами та доповненнями) в повному обсязi.

Аудитор висловлює обмежений рiвень впевненостi щодо предмету перевiрки i вважає що Звiт керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350" , який включається до регульованої рiчної iнформацiї емiтента на фондовому ринку за перiод з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. є достовiрним у даних обставинах i у цiлому вiдповiдним зазначеним критерiям. 

Разом з тим , увагу аудитора привернули такi аспекти:

Товариством не затверджено власнi положення про систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками

Ревiзiйна комiсiя створена .

На думку аудитора , система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками потребує вдосконалення .  

Висловлення думки аудитора щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента:

Отримана аудiтором iнформацiя з звiту керiвництва вiдповiдає даним з реєстру акцiонерiв емiтента станом на 31.12.2019.

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власникiв) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) фiзичної особи - власника (власникiв) значного пакета акцiй Iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмiр частки акцiонера (власника) (у вiдсотках до статутного капiталу)

1 Фiзична особа, яка не надала згоди на розкриття прiзвища, iменi, по батьковi - 20,008928

2 Фiзична особа, яка не надала згоди на розкриття прiзвища, iменi, по батьковi - 29,55989

3 Фiзична особа, яка не надала згоди на розкриття прiзвища, iменi, по батьковi - 25,101796 

Висловлення думки аудитора щодо iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента:

Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350 " складає 1888416 штук, що становить 75,26828% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства (2508920 штук).

Частина власникiв 620504 акцiй не уклала з обраною емiтентом депозитарною установою договорiв про обслуговування рахункiв в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснила переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi., а саме: фiзичнi особи - громадяни України, якi у сукупностi володiють 24,73192% вiд статутного капiталу емiтента.

Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

Таким чином:

Обмеження прав участi для всiх акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв вiдсутнi .

Iснують обмеження по голосуванню на загальних зборах для акцiонерiв, якi не уклали з депозитарною установою договора про обслуговування рахункiв в цiнних паперах.

Висловлення думки аудитора щодо порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента:

Посадовими особами Товариства є Голова Наглядової ради , Директор та Голова ревiзiйної комiсiї

Загальнi збори обирають з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, Наглядову Раду Товариства, яка представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв у межах компетенцiї, визначеної Статутом. Строк повноважень Наглядової ради - три роки. У випадку спливу цього строку, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.

 Кiлькiсний склад Наглядової Ради становить три особи.

 Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами без застосування кумулятивного голосування за принципом представництва у складi Наглядової ради представникiв акцiонерiв. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у складi Наглядової ради Товариства. У разi, коли на голосування винесене питання про обрання повного складу Наглядової ради, акцiонер має право вiддати свої голоси за кандидатiв, кiлькiсть яких не перевищує кiлькiсний склад Наглядової ради згiдно статуту, а у разi дообрання окремих членiв - за кандидатiв, кiлькiсть яких не перевищує кiлькiсть членiв, якi мають бути дообранi. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало бiльш 50 вiдсоткiв голосiв учасникiв зборiв.

 До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв).

 Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю, передбачену Законом України "Про акцiонернi товариства". Порядок здiйснення такого повiдомлення встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

 Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

 Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

 Акцiонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою статтi 78 Закону України "Про акцiонернi товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повiдомленнями, зазначеними у пунктi 10.3.5. Статуту.

 Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання (дообрання) решти членiв Наглядової ради. Термiн закiнчення повноважень дообраних членiв Наглядової ради спiвпадає з термiном закiнчення повноважень Наглядової ради, обраної вiдповiдно до пункту 10.3.1. Статуту.

 У разi якщо членом наглядової ради акцiонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора товариства.

 Члени Наглядової Ради зi свого складу простою бiльшiстю голосiв обирають Голову, який очолює та органiзує роботу Ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Головою наглядової ради акцiонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегiального виконавчого органу (особою, яка здiйснювала повноваження одноосiбного виконавчого органу). 

 У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням шляхом тимчасового виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради протягом строку, встановленого у рiшеннi Наглядової ради.

 Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

- у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

- у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

- у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

__________________________________________________________________________ 

Директором може бути фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї.

Директор обирається Наглядовою радою на строк, встановлений рiшенням про його обрання.

Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення повноважень Директора або тимчасового його вiдсторонення вiд виконання обов'язкiв Директора з одночасним прийняттям рiшення про призначення Директора Товариства або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.

Трудовий договiр (контракт) з Директором вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi Директора та розмiр винагороди (оплати працi) встановлюються та затверджуються Наглядовою радою. 

У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою, а у разi непризначення ним такої особи, особою, що призначена Наглядовою радою Товариства.

__________________________________________________________________________

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обрати Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї встановлюється Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються на строк 3 (три) роки Загальними зборами. У випадку спливу встановленого строку, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. 

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:

- члени Наглядової ради;

- Директор;

- корпоративний секретар;

- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;

- члени iнших органiв Товариства.

- Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

__________________________________________________________________________ 

Внутрiшнiми документами товариства будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi. 

Висловлення думки аудитора щодо повноваження посадових осiб емiтента: 

Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та Законом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом) з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Цивiльно-правовий договiр iз членом Наглядової ради може бути оплатним або безоплатним.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi.

До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi законом до виключної компетенцiї загальних зборiв, та тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;

2) затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

3) затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

4) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

5) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

6) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою, якщо iнше не встановлено статутом;

7) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

8) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

9) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

10) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";

11) обрання та припинення повноважень Директора;

12) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

13) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;

14) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;

15) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

16) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту

(з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

17) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства;

18) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

20) обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

21) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього;

22) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";

23) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";

24) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

25) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

26) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства";

27) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;

28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства";

29) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

32) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";

33) затвердження форми мандатiв та бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;

34) призначення голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв;

35) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства та внесення змiн до ЄДР юридичних осiб i фiзичних осiб-пiдприємцiв щодо видiв дiяльностi Товариства;

36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. 

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".

Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства та Статутом Товариства. 

Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Директора, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

В порядку винятку допускається прийняття рiшень Наглядової ради Товариства без проведення засiдань шляхом телефонного опитування чи обмiном факсимiльними повiдомленнями. В цих випадках в протоколi робиться вiдповiдна примiтка, а протокол в подальшому пiдписується всiма членами Наглядової ради Товариства, якi брали участь в заочному голосуваннi.

Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Директор та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому Положенням Про наглядову раду.

Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Рiшення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом, усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.

Наглядова рада Товариства може готувати звiт про свою дiяльнiсть. 

На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос, крiм прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. Таке рiшення приймається бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi не є заiнтересованими у вчиненнi правочину (далi - незаiнтересованi члени наглядової ради), присутнiх на засiданнi Наглядової ради. Якщо на такому засiданнi присутнiй лише один не заiнтересований член Наглядової ради, рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається таким членом одноосiбно.

 У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.

Протокол засiдання Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.

Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi.

Особа, уповноважена Наглядовою радою, має право оформляти витяги з протоколiв засiдання Наглядової ради, якi засвiдчуються пiдписом директора та печаткою Товариства.  

Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi.

Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.

При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової ради повиннi бути прийнятi до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.

Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Порядок притягнення членiв Наглядової ради до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України.

Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

__________________________________________________________________________ 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є одноосiбний виконавчий орган - Директор.

Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. 

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що дiючим законодавством України, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.

Директор має право:

1) дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади, мiсцевого самоврядування, судовими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;

2) вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (контракти, угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (контрактiв, правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом;

3) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;

4) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;

5) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;

6) видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв;

7) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб. 

Рiшення Директора оформлюються наказами, розпорядженнями та iншими документами вiдповiдно до законодавства України та Положення про виконавчий орган.

__________________________________________________________________________ 

 Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються Статутом та договором з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень чинного законодавства України. 

Ревiзiйна комiсiя має право:

- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;

- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;

- вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства;

- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;

- залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою;

- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:

1) проводити плановi та, за вимогою, позаплановi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства;

2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;

3) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;

4) негайно iнформувати Наглядову раду та Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;

5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;

6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:

1) брати участь в перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;

2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Директору, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у Загальних зборах акцiонерiв.

Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв.

На членiв Ревiзiйної комiсiї поширюється дiя внутрiшнiх положень Товариства.

Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi. 

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю.

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок Ревiзiйною комiсiєю. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. 

Засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються її Головою в разi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк. Будь-хто з членiв Ревiзiйної комiсiї, Наглядової ради або акцiонер (акцiонери), якi сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засiдання Ревiзiйної комiсiї, а Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засiдання iз запропонованим iнiцiатором скликання порядком денним.

Засiдання Ревiзiйної комiсiї веде її Голова.

Ревiзiйна комiсiя уповноважена вирiшувати питання, вiднесенi до її компетенцiї, якщо на її засiданнi присутнi бiльш половини членiв її складу.

Усi питання, що вiднесенi до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, вирiшуються колегiально. Кожен член Ревiзiйної комiсiї має один голос. Рiшення Ревiзiйної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi присутнi на її засiданнi. При однаковiй кiлькостi голосiв голос Голови Ревiзiйної комiсiї є вирiшальним.

На засiданнi Ревiзiйної комiсiї ведеться протокол, який пiдписує Голова Ревiзiйної комiсiї.  

Перевiрка наступної iнформацiї: 

Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння

- Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

- Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi,

об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених

кодексiв. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим,

посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 

- Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.  

- Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не

наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та

не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.  

Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих

на зборах рiшень

24 квiтня 2019 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав - 99,2 %.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:

Порядок денний Загальних зборiв:

1.Обрання лiчильної комiсiї.

2. Звiт директора про результати дiяльностi Товариства в 2018 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2019 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

3. Звiт Наглядової ради про результати роботи в 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2018 р., затвердження її звiту та висновку.

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2018 р.

6. Про розподiл прибуткiв за 2018 рiк та дивiденди Товариства.

7. Про внесення змiн до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та надання повноважень Наглядовiй радi.

8. Про надання повноважень щодо пiдписання протоколу Загальних зборiв. 

Результати розгляду питань порядку денного:

1.Обрання лiчильної комiсiї.

Слухали: Голова зборiв Кривенко М.I. доповiв пропозицiї щодо цього питання.

Голосування проведено бюлетенями № 1.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

На голосування поставленi 2 проекти рiшень:

Проект рiшення 1 (запропоновано наглядовою радою): Обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi: голова комiсiї - Посмiтний Анатолiй Григорович, члени комiсiї - Кравцова Людмила Леонiдiвна i Литовченко Євгенiя Вiкторiвна.

Рiшення не прийнято. 

Проект рiшення 2 (запропоновано акцiонером Кривенко М.I.): Обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi: голова комiсiї - Посмiтний Анатолiй Григорович, члени комiсiї - Кравцова Людмила Леонiдiвна i Григорчук Сергiй Володимирович.

Рiшення прийнято.

2. Звiт директора про результати дiяльностi Товариства в 2018 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2019 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

Слухали: Директора Товариства Басарабчук Н.I. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2019 роцi.

Голосування проведено бюлетенями № 2.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:

Звiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2019 роцi затвердити.

Рiшення прийнято.

3. Звiт Наглядової ради про результати роботи в 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

Слухали: Голова наглядової ради Кривенко М.I. доповiв про дiяльнiсть ради в 2018 роцi.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:

Прийняти до вiдома звiт наглядової ради про результати роботи за 2018 рiк.

Голосування проведено бюлетенями № 3.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

Рiшення прийнято. 

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2018 р., затвердження її звiту та висновку.

Слухали: голову ревiзiйної комiсiї Товариства Резнiченко Наталiю Борисiвну зi звiтом ревiзiйної комiсiї про основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2018 роцi та висновком ревiзiйної комiсiї, щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2018р. чинному законодавству України та з пропозицiєю затвердити рiчну звiтнiсть за 2018 рiк.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2018 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.

Голосування проведено бюлетенями № 4.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

Рiшення прийнято.

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2018 р.

Слухали: Голову зборiв Кривенко М.I., який запропонував на пiдставi висновку ревiзiйної комiсiї затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2018 рiк.

Голосування проведено бюлетенями № 5.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2018 рiк.

Рiшення прийнято. 

6. Про розподiл прибуткiв за 2018 рiк та дивiденди Товариства.

Слухали: Голову зборiв Кривенко М.I., який доповiв пропозицiї наглядової ради не розподiляти прибуток, отриманий в 2018 р., дивiдендiв в 2018 р. не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проведено бюлетенями № 6.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:

 Збiльшити суму нерозподiленого прибутку Товариства на суму прибутку, отриманого в 2018 р. Дивiденди в 2019 роцi не нараховувати та не виплачувати.

Рiшення прийнято. 

7. Про внесення змiн до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та надання повноважень Наглядовiй радi.

Слухали: Директора Товариства Басарабчук Н.I. про необхiднiсть внесення до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про визначення КВЕД 68.20 "Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна" основним видом дiяльностi та для подальшого оперативного вирiшення питань внесення до ЄДР iнформацiї щодо змiн в видах дiяльностi надати вiдповiднi повноваження наглядовiй радi.

Голосування проведено бюлетенями № 7.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:

 Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - ЄДР) iнформацiю про визначення КВЕД 68.20 "Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна" основним видом дiяльностi та надати Наглядовiй радi повноваження щодо подальшого внесення змiн (включення та/або виключення) в iнформацiю, що мiститься в ЄДР, про види дiяльностi Товариства.

Рiшення прийнято.

 8. Про надання повноважень щодо пiдписання протоколу Загальних зборiв.

Слухали: Голову зборiв Кривенко М.I., який доповiв, що вiдповiдно до вимог закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" для внесення змiн до iнформацiї, яка мiститься в ЄДР збори повиннi визначити осiб, яким надаються повноваження щодо пiдписання протоколу Загальних зборiв.

Голосування проведено бюлетенями № 8.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недiйсними - немає.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:

 Доручити та надати повноваження пiдписати протокол цих зборiв головi Загальних зборiв Кривенко Миколi Iвановичу i секретарю Загальних зборiв Басарабчук Наталiї Iванiвнi, пiдписи яких засвiдчити згiдно законодавству.

Рiшення прийнято.

Пiсля оприлюднення повiдомлення про проведення 23.04.2019 загальних зборiв вiд акцiонера Кривенко М.I надiйшла пропозицiя щодо нового проекту рiшення по першому питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Ця пропозицiя була врахована i вiдповiдний проект рiшення включений до бюлетенiв для голосування. Iнших пропозицiй не надходило. 

Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень

Прiзвище, iм'я, по батьковi Посада Незалежний член

 Так Нi

Кривенко Микола Iванович голова наглядової ради X

Опис: Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

Манцуров Михайло Миколайович член наглядової ради X

Опис: Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

Коленко Людмила Леонiдiвна член наглядової ради X

Опис: Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю. 

 У складi наглядової ради комiтети вiдсутнi

У 2019 роцi проводилися наступнi засiдання Наглядової ради:

Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 22.02. 2019 року:

- прийняла до вiдома звiт головного бухгалтера про фiнанансовий стан пiдприємства за 2018 рiк;

-доручила директору Товариства заключити договiр на надання аудиторських послуг з незалежним аудитором - Приватною фiрмою "Лiв Аудит". 

 Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 01.03.2019 року:

- призначила мiсце проведення, час, дату чергових Загальних зборiв акцiонерiв - 23/04/2019р.;

- затвердила проект порядку денного i пропозицiї Наглядової ради щодо проектiв рiшень по питанням порядку

 денного зборiв;

- затвердила дату складання перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають бути персонально повiдомленi про проведення

 зборiв, - 12/03/2019 р. i дату складання перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право на участь в цих зборах, -

 17/04/2019 р.;

- затвердила текст повiдомлення про проведення Загальних зборiв.

- вiдповiдно до своїх повноважень, закрiплених в статутi Товариства, Наглядова рада призначила головою зборiв

 Кривенко Миколу Iвановича, секретарем Басарабчук Наталiю Iванiвну;

- призначила членiв реєстрацiйної комiсiю зборiв у складi: Басарабчук Н.I., Литовченко Є.В., Яценко В.I.;

- призначила тимчасову лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв по питанню обрання лiчильної комiсiї у складi:

 Посмiтний Анатолiй Григорович, члени комiсiї - Кравцова Людмила Леонiдiвна, Григорчук Сергiй Володимирович.  

 Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 05.04.2019 року вирiшила:

 - Внести змiни до проекту рiшення по першому питанню порядку денного та надати на розгляд Загальних зборiв

 проект рiшення 1 (запропонований Наглядовою радою) - обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї-

 Посмiтний Анатолiй Григорович, члени комiсiї-Кравцова Людмила Леонiдiвна i Литовченко Євгенiя Вiкторiвна та проект рiшення 2 (запропонований акцiонером Кривенко М.I.) - обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї- Посмiтний Анатолiй Григорович, члени комiсiї-Кравцова Людмила Леонiдiвна i Григорчук Сергiй Володимирович.

- Затвердити нову форму бюлетеню для голосування № 1, бюлетенi № 2,3,4,5,6,7,8 - залишити без змiн та взяти їх до роботи на Загальних зборах акцiонерiв 23 квiтня 2019 р.

- Висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома. 

 Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 27.04.2019 року вирiшила:

 - Затвердити рiчну iнформацiю про Товариство за 2018рiк, що оприлюднюється згiдно ст.40 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".

 Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 03.05.2019 року вирiшила:

 - Довести пiдсумки голосування на чергових Загальних зборах, якi вiдбулися 23.04.2019р., до вiдома акцiонерiв

 шляхом розмiщення їх на власному веб-сайтi Товариства http://03115212.1ua.info 

 Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 05.07.2019 року вирiшила:

 - Прийняти до вiдома звiт головного бухгалтера про фiнансовий стан пiдприємства за 6 мiсяцiв 2019 року.

 Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 05.11.2019 року вирiшила:

 - Прийняти до вiдома звiт головного бухгалтера про фiнансовий стан пiдприємства за 9 мiсяцiв 2019 року. 

Примiтки

Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради та iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.  

- На думку аудиторiв суттєва невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження дiяльностi юридичної особи, Звiт керiвництва якої перевiряється, на безперервнiй основi, вiдсутня . 

 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Приватна фiрма "ЛIВ АУДИТ"

Код пiдприємства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 32323883. 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:

 Договiр про надання аудиторських послуг № 44/20 вiд 12.03.2020 р.

 Дата початку проведення аудиту - 12.03.2020 р.

 Дата закiнчення проведення аудиту - 24.03.2020 р. 

Директор ПФ "ЛIВ АУДИТ" ________________ Сергiєнко I.В.

Аудитор  (сертифiкат серiї А № 005785,

  виданий АПУ 09.04.2004 р.) 

Адреса аудитора : 61044, м. Харкiв, проспект Московський , буд.257, к.1103

24.03.2020 року 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Емiтент не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезна-ходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

фiзична особа

502 008

20,0089

502 008

0

фiзична особа

629 784

25,1018

629 784

0

фiзична особа

741 634

29,5599

741 634

0

Усього

1 873 426

74,6706

1 873 426

0

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездоку-ментарна iменна

2 508 920

0,25

Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй 

Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:

1)           участь в управлiннi Товариством;

2)           отримання дивiдендiв;

3)           отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi цього майна;

4)           отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.

 Акцiонери Товариства мають право вiдчужувати належнi їм акцiї без  згоди

 iнших акцiонерiв   Товариства.

Одна голосуюча з вiдповiдного питання  акцiя Товариства надає акцiонеру один

голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.

Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та  Статутом Товариства. 

Права акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй 

 Товариство не випускає привiлейованих акцiй. 

Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї акцiй 

Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права)

У разi включення до порядку денного загальних зборiв питання про невикористання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх емiсiї наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звiт, що мiстить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення приймається бiльш як 95 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.

Порядок реалiзацiї акцiонером свого переважного права придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiй визначається чинним законодавством України i рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. 

Захист прав акцiонерiв - працiвникiв Товариства 

Посадовi особи органiв Товариства та iншi особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи як має намiр голосувати на Загальних зборах, або про вiдчуження акцiонером - працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у Загальних зборах.

У разi порушення цiєї вимоги посадова особа Товариства несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства України. 

Обов'язки акцiонерiв 

Акцiонери зобов'язанi:

-  дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

-  виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;

-  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;

-  оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;

-  не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

Акцiонери можуть мати й iншi обов'язки, встановленi законами України.

Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру вiдсутнi

Примітки:

д/в

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстра-цію випуску

Найме-нування органу, що зареєстру-вав випуск

Міжнаро-дний ідентифіка-ційний номер

Тип цінного папера

Форма існуван-ня та форма випуску

Номі-нальна варті-сть (грн)

Кіль-кість акцій (шт.)

Зага-льна номіна-льна варті-сть (грн)

Частка у стату-тному капі-талі (у відсо-тках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.10.10

227/20/1/10

ХАРКI-ВСЬКЕ ТУ ДКЦПФР

UA4000098610

Акція проста бездоку-ментарна іменна

Бездоку-ментарні іменні

0,25

2 508 920

627 230

100

Опис

ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМIТЕНТА НА БIРЖАХ ТА IНШИХ ОРГАНIЗОВАНИХ РИНКАХ НЕ ЗДIЙСНЮВАЛАСЬ. ПОДАНИХ ЗАЯВ ДЛЯ ДОПУСКУ НА БIРЖI (ОРГАНIЗОВАНI РИНКИ) НЕ БУЛО.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний іденти-фікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

26.10.10

227/20/1/10

UA4000098610

2 508 920

627 230

1 888 416

0

0

Опис:

Рiшень суду або уповноваженого державного органу, щодо обмежень права голосу за акцiями або щодо передачi права голосу за результатами обмеження третiй особi не було.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

631,4

631,4

0

0

631,4

631,4

  будівлі та споруди

353

353

0

0

353

353

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

278,4

278,4

0

0

278,4

278,4

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

631,4

631,4

0

0

631,4

631,4

Опис

По новому бухгалтерському закону:

3 група - будiвлi, споруди, передавальнi пристрої

4 група - машини та обладнання

5 група - транспортнi засоби

 

Термiни користування основними засобами: 3 група - 20р., 4 група - 5р.,          5 група - 5р.

Умови користування основними засобами - до фактичного списання.

 

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 4674,1 тис. грн.

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 4674,1 тис. грн.

 

Ступiнь зносу основних засобiв 86,5 %.

Ступiнь використання основних засобiв 50%.

 

Сума нарахованого зносу основних засобiв 4042,7 тис. грн.

Сума нарахованого зносу iнвестицiйної нерухомостi 0 тис. грн.

 

Cуттєвих змiн у вартостi основних засобiв вiдсутнi.

Обмеження на використання майна вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

1 404,2

1 402,8

Статутний капітал (тис.грн)

627,2

627,2

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

627,2

627,2

Опис

Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтнiй перiоди:

пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається  шляхом  вирахування  iз суми  активiв,  прийнятих  до  розрахунку,  суми  його  зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

За звiтний перiод:

Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 1404,2 тис.грн. Статутний капiтал дорiвнює 627,2 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал.Розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

За попереднiй перiод :

Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 1402,8 тис.грн. Статутний капiтал дорiвнює 627,2 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал.Розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

5,9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

6,8

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

12,7

X

X

Опис

Д/В

 


 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕАКОМП-IНВЕСТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

36816015

Місцезнаходження

61038, Україна, Харківська обл., Д/В р-н, м.Харкiв, пр-т Ювiлейний, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263471

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.13

Міжміський код та телефон

(057)7627338

Факс

Д/В

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

строк дiї лiцензiї - необмежений

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПРИВАТНА ФIРМА "ЛIВ АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

32323883

Місцезнаходження

61044, Україна, Харківська обл., Д/В р-н, м.Харкiв, пр-т Московський, 257, к. 1103

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3307

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.12.03

Міжміський код та телефон

067-5934573, 057-7564893

Факс

Д/В

Вид діяльності

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Пройшов перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг (рiшення АПУ № 296/4 вiд 24.07.14 ).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, Д/В р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiш.2092

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.13

Міжміський код та телефон

(044) 2791325, 2796540

Факс

(044) 2791322

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Згiдно ст. 16 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" професiйна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв провадиться на пiдставi правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому законодавством порядку.

Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв - зареєстрованi НКЦПФР (рiшення вiд 01.10.2013 №2092, змiни зареєстрованi рiшенням вiд 08.04.2014 №443, змiни зареєстрованi рiшенням вiд 25.06.2015 №903).

 

 


 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2020.01.01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350"

за ЄДРПОУ

03115212

Територія

Харківська область, м.Чугуїв

за КОАТУУ

6312000000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 4

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 63506, Харківська обл., Харкiвський район р-н, м.Чугуїв, пров.Мiчурiна, 2, корпус А, (05746)42135

 

1. Баланс

на 31.12.19 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

631,4

631,4

    первісна вартість

1011

4674,1

4674,1

    знос

1012

(4042,7)

(4042,7)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

631,4

631,4

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

0

0

    у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

770,7

773,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

1,7

1,3

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

8,4

11,1

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II