Особлива інформація

Статут та виписки


ПРОТОКОЛ № 16 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” від 14 квітня 2011р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350
П Р О Т О К О Л    № 16
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

м. Чугуїв                                                                                                  14 квітня 2011  р.

Час початку зборів: 15-00

Збори проводяться в очній формі. 


Голова зборів:     Кривенко М.І.

Секретар зборів: Басарабчук Н.І.

На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 627230,00 (шістсот двадцять сім тисяч двісті тридцять)  гривень, що розділений на 2508920 (два мільйони п’ятсот вісім тисяч дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцiй  номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціонерів Товариства.  Таким чином, до визначення кворуму прийняті 2508920штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на дату зборів 14.04.2011 у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 14.04.2011, наданому депозитарієм ВАТ “Національний депозитарій України”.

Реєстраційна комісія, призначена спостережною(наглядовою радою) у складі: Басарабчук Н.І.(голова комісії) Бахчева Н.І. (секретар)  провела реєстрацію учасників Загальних зборів.

Усього акціонерів 368  з кількістю голосів 2508920.

Результати реєстрації:

      Для участі у зборах зареєструвалися 10(десять) акціонерів  з кількістю голосів 1880010, що складає 74,93% від загальної кількості голосів

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» та статуту Товариства кворум досягнуто, чергові Загальні збори акціонерів правомочні та  мають право приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Голова спостережної ради Кривенко М.І. відкрив збори і поставив на голосування питання про затвердження протоколу реєстрації учасників зборів.

Голосували: одноголосно («за» –1880010 голосів, 100%- учасників зборів).

Голосування проведено мандатами учасників, на яких вказана кількість голосів учасника зборів.

Прийнято рішення: Затвердити результати реєстрації і оголосити Загальні збори акціонерів відкритими.

Кривенко М.І.  доповів,    що про проведення  14.04.2010р. загальних зборів  та їх порядок денний акціонери Товариства були проінформовані не менш ніж за 45 діб до початку Загальних зборів:   персонально – простими письмовими запрошеннями та публікацією  в пресі. Пропозицій щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило і запропонував перейти до розгляду питань порядку денного зборів.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1.      Затвердження лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

2.      Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

3.      Звіт наглядової ради.

4.       Звіт  ревізійної комісії та затвердження її висновку.

5.       Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

6.      Про розподіл прибутків (покриття збитків).

7.        Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України “Про акціонерні товариства”:

7.1. Визначення типу акціонерного Товариства.

7.2. Про зміну найменування Товариства.

7.3. Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

7.4. Затвердження внутрішніх положень Товариства:

-          Про Загальні збори.

-          Про  наглядову раду.

-          Про виконавчий орган.

-          Про  ревізійну комісію(Ревізора).

8.           Про відкликання та обрання наглядової ради Товариства.

9.           Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.

10.       Провідкликання та обрання ревізійної комісії Товариства.

11.       Затвердження умов договорів із членами наглядової ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Перше питання порядку денного

Затвердження лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Голова Спостережної (наглядової) ради Кривенко М.І.   оголосив, що    рада пропонує обрати робочі органи зборів у такому складі: Голова зборів -  Кривенко М.І., секретар зборів-  Басарабчук Н.І. , Лічильна комісія: Алексєєв В.А. - голова комісії, Сухініна О.О. – секретар, Троценко В.Л. – член комісії.

Голосували: одноголосно («за» –1880010 голосів, 100%- учасників зборів).

Голосування проведено мандатами учасників, на яких вказана кількість голосів учасника зборів.

Прийнято рішення:

Обрати головою зборів   Кривенко М.І., секретарем зборів Басарабчук Н.І., обрати лічильну комісію у складі: Алексєєв В.А. - голова комісії, Сухиніна О.О. – секретар, Троценко В.Л. – член комісії.

Друге питання порядку денного

Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

Звіт голови правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

            Слухали: Звіт голови правління Коленко Л.Л.(додається)

Голосування проведено мандатами, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування за підрахунками лічильної комісії: Кількість голосівВідсоток голосів За1880010(100%); Проти 0(0%); Утримались 0(0%);Прийнято рішення: Прийняти до відома Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, схвалити основні напрямки діяльності на 2011 рік.

Третє питання Порядку денного:

Звіт наглядової(спостережної) ради.

Слухали: Звіт голови ради Кривенко М.І.(додається).

Голосування проведено мандатами, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:

 Кількість голосівВідсоток голосів За1880010(100%); Проти 0(0%); Утримались 0(0%);Прийнято рішення: Прийняти до відома Звіт наглядової (спостережної) ради та визнати її діяльність у 2010 році задовільною.

Четверте питання Порядку денного:

Звіт ревізійної комісії та затвердження її висновку.

Слухали: Звіт  ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 році та висновок щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2010 році чинному законодавству України зачитала голова ревізійної комісії Проценко В.П.

Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:

 Кількість голосівВідсоток голосів За1880010(100%); Проти 0(0%); Утримались 0(0%);


Прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідністі фінансово-господарчих операцій товариства  в 2010 р. чинному законодавству України.

Пяте питання Порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 р.

            Слухали: Голова Загальних зборів Кривенко М.І.поставив на голосування питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 р.

Голосування проведено мандатами, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування:

 Кількість голосівВідсоток голосів За1880010(100%); Проти 0(0%); Утримались 0(0%);


Прийнято рішення:  Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 р.

Шосте питання Порядку денного:

            Про розподіл прибутків(покриття збитків).

            Слухали: Голова зборівКривенко М.І.запропонував у зв’язку зі збитками Товариства у 2010 році  дивідендів не нараховувати.

Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:

 


 Кількість голосівВідсоток голосів За1880010(100%); Проти 0(0%); Утримались 0(0%);


 Прийнято рішення: за результатами робити Товариства  в 2010 році  дивідендів не нараховувати. Виконавчому органу Товариства прийняти міри щодо поступового погашення збитків.

Сьоме питання Порядку денного:

Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: Голову Загальних зборів Кривенко М.І., який доповів про вимоги чинного законодавства привести діяльність акціонерних товариств у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства“ до 30.04.2011року і зауважив,що приведенням діяльності  акціонерних  товариств,  створених до набрання чинності цим Законом,  у відповідність із цим  Законом  є здійснення, у тому числі, таких дій:

     1) внесення  змін  до  статуту  Товариства;

     2) приведення внутрішніх положень Товариства у  відповідність із вимогами цього Закону.

Він зачитав проект нової редакції статуту, та  внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори, Про  наглядову раду, Про виконавчий орган, Про  ревізійну комісію.

 Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:

 Кількість голосівВідсоток голосів За1880010(100%); Проти 0(0%); Утримались 0(0%);


 Прийняті рішення:

7.1. Визначити тип Товариства – ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

7.2. Затвердити найменування товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350.  

7.3. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства і доручити та надати всі необхідні повноваження  обраному виконавчому органу (директору)підписати нову редакцію Статуту Товариства.

7.4. Затвердити наступні внутрішні положення Товариства:

-          Про Загальні збори.


-          Про наглядову раду.


-          Про виконавчий орган.

                -      Про ревізійну комісію.

Восьме питання  порядку денного

Про відкликання  та обрання наглядової ради Товариства.

Голова зборів зауважив, що відповідно до Положення про наглядову раду Товариства  її кількісний склад  становить 3 особи, які обираються на строк три роки кумулятивним голосуванням, при цьому одночасно обирається весь склад ради.  До організаційної комісії з проведення зборів від акціонерів Товариства надійшли пропозиції щодо обрання до складу  наглядової ради: Кривенко Миколи Івановича,  Басарабчук Наталії Іванівни, Манцурова Михайла Миколайовича. Ці кандидатури включені в бюлетені для кумулятивного голосування. Лічильна комісія надала пояснення щодо порядку кумулятивного голосування.

Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:

8.1  Відкликаннянаглядової ради Товариства.

 Кількість голосівВідсоток голосів За1880010(100%); Проти 0(0%); Утримались 0(0%);


 Прийнято рішення:

Відкликати (припинити повноваження) Голови та всіх членів спостережної(наглядової) ради Товариства.

Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:

8.2. Обрати наступних членів наглядової ради Товариства:

№ з/пП.І.Б. Кандидата 


 

Голоси


«за»


 

1.       Кривенко Микола Іванович1880010 2.       Басарабчук Наталія Іванівна1880010 3.       Манцуров Михайло Миколайович1880010 


Прийнято рішення:

Обрати  наступних членів наглядової ради Товариства:

1.Кривенко Микола Іванович2.Басарабчук Наталія Іванівна3.Манцуров Михайло Миколайович


Девяте питання порядку денного:

Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор.

На голосування виноситься питання щодо  відкликання колегіального виконавчого органу – правління та доручення наглядовій раді обрати та призначити на посаду директора Товариства.

Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:

 Кількість голосівВідсоток голосів За1880010(100%); Проти 0(0%); Утримались 0(0%);


 Прийнято рішення:

1.                             Відкликати(припинити повноваження) Голови та членів Правління  Товариства.

2.                             Доручити наглядовій раді обрати та призначити на посаду директора  Товариства.

Десяте питання порядку денного

Провідкликання та обрання ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до Положення  про ревізійну комісію, остання обирається кумулятивним голосуванням у складі 3 осіб на строк три роки.   До організаційної комісії з проведення зборів від акціонерівТовариства надійшли пропозиції щодо обрання до складу  ревізійної комісії: Булгакової Ольги Миколаївни, Проценко Валентини Павлівни, Троценко Валентини Леонідівни.  Ці кандидатури включені в бюлетені для кумулятивного голосування.

№ з/пП.І.Б. Кандидата 


 

Голоси


«ЗА»


 

1Булгакова Ольга Миколаївна1880010 2Проценко Валентина Павлівна1880010 3Троценко Валентина Леонідівна1880010 


Прийнято рішення:

  1. Відкликати(припинити повноваження) Ревізійної комісії Товариства.

  2. Обрати наступних членів Ревізійної комісії Товариства: Булгакова Ольга Миколаївна, Проценко Валентина Павлівна, Троценко Валентина Леонідівна.

Одинадцяте питання порядку денного

Затвердження умов договорів із членами наглядової ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Слухали голову зборів, який  поставив на голосування пропозицію організаційної комісії з проведення зборів щодо роботи наглядової ради на безоплатній основі та доручити підписати договори цивільно-правового характеру від імені Товариства  уповноваженій особі Коленко Людмилі Леонідівні.

Результати голосування за підрахунками лічильної комісії:

 


 Кількість голосівВідсоток голосів За1880010(100%); Проти 0(0%); Утримались 0(0%);


Прийнято рішення:

Затвердити умови роботи членів наглядової ради на безоплатній основі, доручити укласти договори цивільно-правового характеру із членами наглядової ради від імені Товариства уповноваженій особі Коленко Людмилі Леонідівні. 


Голова зборів         _________________                  Кривенко М.І.

Секретар                _________________                   Басарабчук Н.І.

«Засвідчую»

Директор ПАТ “АТП 16350                   _______________    Проценко О.В.

                                        М.П.